การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี

Accounting Information System Design

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบระบบสารสนเทศทางการกบัญชี โครงสร้างฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล แนวโน้มของระบบฐานข้อมูล ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบสารสนเทศบัญชี หลักเกณฑ์และวิธีการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีในธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการท่องเที่ยว 
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และการให้คำปรึกษาผ่าน Google Class Room
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล