จิตรกรรม 2

Painting 2

1 . รู้ถึงหลักการ, กระบวนการตามขั้นตอนของทฤษฏีและการปฏิบัติงานตามจุดมุ่งหมายของวัสดุ อุปกรณ์ และเนื้อหาที่กำหนด
2 . เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการขั้นตอนต่างๆของทฤษฏีและการปฏิบัติงานตามที่กำหนด
3 . แก้ปัญหา พิจารณาเลือกใช้วิธีการได้เหมาะสมกับวัสดุอุปกรณ์ และเนื้อหา
4 . เห็นความสำคัญ และมีทัศนคติที่ดีต่อเนื้อหาวิชาที่กำหนด
ศึกษาค้นคว้าฝึกปฏิบัติการสร้างงานจิตรกรรมในลักษณะเหมือนจริง จากหุ่นนิ่งต่างๆ , หุ่นปูนพลาสเตอร์รูปคน , หุ่นคนจริงทิวทัศน์ ด้วยการเขียนสีน้ำมัน เพื่อศึกษาเรียนรู้ถึง รูปทรง , แสงเงา , สีสัน , ระยะของน้ำหนักและการจัดภาพ รวมทั้งเทคนิควิธีการต่างๆ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวาดภาพสีน้ำมัน หุ่นนิ่ง, ทิวทัศน์, คนเหมือน คนเต็มตัวในวัยต่างๆ เน้นการทดลองเทคนิควิธีการต่างๆ ให้สอดคล้องกับรูปแบบในงานจิตรกรรม
5 ชั่วโมง / สัปดาห์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล