พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Electronics Commerce

มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เข้าใจประเภทและรูปแบบของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เข้าใจกระบวนการของการประกอบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ความปลอดภัย และ กฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สามารถออกแบบและพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน มีความเข้าใจหลักการการทำธุรกิจแบบ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สามารนำเอาความรู้ไปปฏิบัติงานได้จริง
ศึกษาเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี และเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการทำกิจการค้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความมั่นคงของข้อมูลในระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความเป็นผู้นำและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆของมหาวิทยาลัย

มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ
สอดแทรกคุณธรรม และ จริยธรรมในเนื้อหาวิชา ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด ทดลองปฏิบัติงานจริง ตามทฤษฎีที่เรียนมา

ใช้กรณีศึกษาและอภิปรายกลุ่มย่อย โดยวิเคราะห์ตามทฤษฎีที่เรียนมา
ให้คะแนนการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย สังเกตพฤติกรรมระหว่างการทำงานกลุ่ม การนำเสนอและอภิปราย โดยผู้สอนอาจซักถามประเด็นด้านจริยธรรม

ประเมินผลจากความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักการออกแบบเว็บให้สะดวกต่อการใช้งานของผู้ใช้ การประชาสัมพันธ์ การจัดการเนื้อหา การใช้เครื่องมือต่างๆในการพัฒนาระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ สิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ความปลอดภัยของเว็บ และการป้องกันอันตรายจากภัยคุกคาม
บรรยาย ให้กรณีศึกษา กำหนดให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่มโดยฝึกปฏิบัติกับธุรกิจจริงในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ให้นักศึกษาใช้เครื่องมือในการทำรายงานและการนำเสนอ
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ

นำเสนอผลการทำงานกรณีศึกษา
- มีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ปัญหาในธุรกิจอย่างเป็นระบบ
- สามารถใช้เทคนิคในการสืบค้นเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของธุรกิจ
- บรรยาย
- ให้กรณีศึกษา ให้นักศึกษา อภิปรายและนำเสนอ
- มอบหมายโครงการให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่มโดยฝึกปฏิบัติในการพัฒนาระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส์
นำเสนอผลการทำงานกรณีศึกษา และ การอภิปรายกลุ่ม

สอบกลางภาคและปลายภาค
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานส่วนบุคคลและงานกลุ่ม
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกกลุ่ม
- มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
- มีสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนด้วยกันและบุคคลอื่น
- จัดกิจกรรมกลุ่ม วิเคราะห์กรณีศึกษาและนำเสนอ
- กำหนดให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่มโดยฝึกปฏิบัติกับธุรกิจจริงในการพัฒนาระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส์
- ประเมินจากผลการทำงานกรณีศึกษา
- ประเมินจาก การให้ความร่วมมือและความรับผิดชอบภายในกลุ่ม
- ประเมินจากพฤติกรรมการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา และ สรุปประเด็นได้อย่างถูกต้อง
- สามารถใช้ทักษะด้านการสื่อสารทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
- มีทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- มอบหมายโครงการให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่มโดยฝึกปฏิบัติในการพัฒนาระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส์
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าตนเองจากอินเทอร์เน็ต การปฏิบัติจริง และ การทำรายงาน
- ให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ในการนำเสนอผลงาน
ประเมินจากการนำเสนอผลงาน การมีส่วนร่วมในการอภิปราย หลังจากฟังเพื่อนนำเสนอผลงาน ประเมินจากคุณภาพของงานระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่นักศึกษาพัฒนาขึ้น
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1 12032305 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.3.1,3.3.1 สอบกลางภาค 8 ร้อยละ 30
2 2.3.2,3.3.2,4.3.2,5.3.1,5.3.2 วิเคราะห์กรณีศึกษา นำเสนองานกลุ่ม ตลอดภาคเรียน ร้อยละ 30
3 1.2,2.2,3.2,4.2,5.2 การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตลอดภาคเรียน ร้อยละ 10
4 2.3.1,3.3.1 สอบปลายภาค 17 ร้อยละ 30
ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ.e-Commerce สุดยอดช่องทางรวย ทุนน้อย ทำง่าย สร้างรายได้24 ชั่วโมง .
   พิมพ์ครั้งที่2 , กรุงเทพฯ: ตลาด ดอท คอม, 2550.
ทศพล ธนะทิพานนท์และ วรเศรษฐ สุวรรณิก . PHP สำหรับงาน E-Commerce .สำนักพิมพ์วรรณิก.
      กรุงเทพฯ , 2552.
กิตติภักดีวัฒนะกุล และทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ. คัมภีร์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ .
      เคทีพีคอมพ์แอนด์คอนซัลด์: กรุงเทพฯ, 2547.
วัชระพงษ์ยะไวทย์. E-commerce และกลยุทธ์การทำเงินบนอินเตอร์เน็ต. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด , 2543 .
ดาณัติ ลีมัคเดช . E-commerce เรียนรู้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติกรุงเทพฯ,
      เออาร์บิซิเนส เพรส , 2546 .
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน

แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ผลการสอบ

การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
สัมมนาการจัดการเรียนการสอน

การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร

มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4