การเพาะเลี้ยงกุ้ง

Shrimp Culture

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการผลิต มาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุ้ง ระบบและรูปแบบการเพาะเลี้ยงกุ้ง การเตรียมพื้นที่เลี้ยง การเพาะพันธุ์ การเลี้ยงและการจัดการ การจับ การลำเลียงและการตลาด
Study and practice of production planning, standardization, system and type of culture, pond preparation, breeding, rearing and management, harvesting, transportation, and marketing of shrimp culture.
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล