ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล

Digital Circuits Laboratory

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐาน องค์ประกอบ  ประโยชน์การใช้งานระบบสารสนเทศ ผลกระทบ การใช้งานระบบสารสนเทศต่อสังคม
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจ           ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ศึกษาเกี่ยวกับระบบจำนวนและรหัส การแปลงฐาน การแทนเลขฐานสิบด้วยเลขฐานสองแบบมีและไม่มีค่าประจำตำแหน่ง 
การบวก ลบ คูณ และหารเลขฐานใดๆ พีชคณิตบูลีน ผังคาร์โนห์ การออกแบบวงจรคอมไบเนชันลอจิก 
การออกแบบวงจรซีแควนเชียลลอจิก วงจรแปลงสัญญาณแอนะลอกเป็นดิจิตอลและดิจิตอลเป็นแอนะลอก 
หน่วยความจำอุปกรณ์ดิจิตอลสมัยใหม่
1
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ตระหนักในความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม  
มีจรรยาบรรณวิชาชีพตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้  
มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.1)  
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2) 
มีวินัย  ขยัน  อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อม (· ผลการเรียนรู้ข้อ 1.3)  
เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.4) 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ตระหนักในความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม  
มีจรรยาบรรณวิชาชีพตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้  
มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.1) 
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2) 
มีวินัย  ขยัน  อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อม (· ผลการเรียนรู้ข้อ 1.3) 
เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.4) 
1.3.1   สังเกตการแต่งกาย และการกระทำผิดวินัย (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.3) 
1.3.2   เช็คชื่อทุกครั้งที่ทำการสอน (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.3)   
1.3.3   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2-1.4) 
2.1 1 เข้าใจระบบตัวเลขและรหัสที่ใช้ในงานด้านดิจิตอล 
2.1.2 เข้าใจการทำงานของวงจรดิจิตอล 
2.1.3 เข้าใจการออกแบบวงจรดิจิตอลและลอจิก 
2.1.4 เข้าใจการใช้งานวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม 
2.1.5 เห็นคุณค่าของการนำทฤษฎีไปใช้  
2.1.6 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง   (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.3) 
2.2.1 เข้าใจระบบตัวเลขและรหัสที่ใช้ในงานด้านดิจิตอล 
2.2.2 เข้าใจการทำงานของวงจรดิจิตอล 
2.2.3 เข้าใจการออกแบบวงจรดิจิตอลและลอจิก 
2.2.4 เข้าใจการใช้งานวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม  
2.2.5 เห็นคุณค่าของการนำทฤษฎีไปใช้ 
2.2.6 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
2.3.1   ทดสอบย่อย (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1-2.3, 3.2, 5.3)  
2.3.2   สอบกลางภาค (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1-2.3, 3.2, 5.3) 
2.3.3    สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1-2.3, 3.2, 5.3) 
2.3.4   ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1-2.3, 3.1-3.2,  5.1-5.3, 6.1)   
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ (· ผลการเรียนรู้ข้อ 3.1)  
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
3.2.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.3.1   ประเมินจากผลการทำใบงานการทดลอง (ผลการเรียนรู้ข้อ 3.1-3.2
4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 
4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม  
4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 
4.2.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
4.2.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.3.1   ประเมินจากผลการทำงานร่วมกับผู้อื่น (ผลการเรียนรู้ข้อ 4.1-4.4)
5.1.1   สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 
5.1.2  สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม  (· ผลการเรียนรู้ข้อ 5.2)  
5.1.3  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1   สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 
5.2.2  สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม  (· ผลการเรียนรู้ข้อ 5.2) 
5.2.3  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3.1   ประเมินจากการทำแใบงานการทดลอง (ผลการเรียนรู้ข้อ 5.1-5)
6.1.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 
6.1.2 มีทักษะด้านการสอนในสายวิชาชีพที่เด่นชัด
6.2.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 
6.2.2 มีทักษะด้านการสอนในสายวิชาชีพที่เด่นชัด
6.3.1 ประเมินจากการทำในงานการทดลอง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล