โลหะและการประยุกต์

Metals and Their Applications

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุ การแข็งตัวของโลหะ การเปลี่ยนแปลงในสถานะของแข็งของโลหะ โลหะกลุ่มเหล็ก โลหะนอกกลุ่มเหล็ก โลหะผง การกัดกร่อน และการวิเคราะห์ความเสียหายของโลหะ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจสามารถเลือกใช้โลหะได้เหมาะสมกับงาน
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุ การแข็งตัวของโลหะ การเปลี่ยนแปลงในสถานะของแข็งของโลหะ โลหะกลุ่มเหล็ก โลหะนอกกลุ่มเหล็ก โลหะผง การกัดกร่อน และการวิเคราะห์ความเสียหายของโลหะ
จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
                        ขององค์กรและสังคม
              1.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
                       ตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
                        คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
              1.1.3 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิชาชีพครูช่างอุตสาหกรรมต่อ
                       บุคคล องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม
              1.1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
                       รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพครูช่างอุตสาหกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีต
                       จนถึงปัจจุบัน
 

1.2.1 บรรยาย และสาธิต พร้อมกับสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมช่วงการเรียนการสอน
สอดแทรกเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
 
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
ความรู้เกี่ยวการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุ การแข็งตัวของโลหะ การเปลี่ยนแปลงในสถานะของแข็งของโลหะ โลหะกลุ่มเหล็ก โลหะนอกกลุ่มเหล็ก โลหะผง การกัดกร่อน และการวิเคราะห์ความเสียหายของโลหะ
บรรยาย สาธิต และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอเป็นกลุ่ม โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
2.3.1  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2  ประเมินจากการปฏิบัติตามใบงาน 
3.1.1  พัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
3.1.2  สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของความรู้และเทคโนโลยี
 
3.2.1   การมอบให้นักศึกษาทำรายงานกลุ่มและการนำเสนอผลงาน
3.2.2   อภิปรายกลุ่ม
 
3.3.1   สอบปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์
3.3.2   วัดผลจากการทำรายงานกลุ่มและการนำเสนอผลงาน
             4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
                      ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
                      สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
             4.1.2 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับ
                      ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
             4.1.3 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
                      และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมี
       ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
             4.2.1 ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น   
                          เพื่อฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
             4.2.2 ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
             สังเกตพฤติกรรมการทำงาน ความรับผิดชอบในการทำงานและความตรงต่อเวลาในการส่งงาน
5.1.1  ส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
5.1.2  พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.3  พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลจาก web site
5.1.4  พัฒนาทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก web site สื่อการสอน E- Learning และนำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.2  มอบหมายงานที่ใช้การคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
5.3.1  ประเมินจากรายงานและรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
              5.3.2  ประเมินจากงานที่มอบหมายที่ใช้การคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล