การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

Ecotourism

1.เพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  2. เพื่อให้เข้าใจความหมายและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3.เพื่อให้ทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญทั้งในและต่างประเทศ 4.เพื่อให้เข้าใจที่มาความหมายและองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 5.เพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดต่างๆในมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 6.เพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่น 7.เพื่อให้ทราบถึงสิ่งอำนวยความสะดวกแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 8.เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เพื่อให้ข้อมูลมีความทันสมัย และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน
ความหมาย หลักการจัดการ องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การวางแผนและการดำเนินการ การประชาสัมพันธ์ การติดตาม ประเมินผล รูปแบบ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เทคนิคการพักแรม การดำรงชีพในป่า การนันทนาการ ที่เหมาะสม แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญในประเทศไทย ความสำคัญ การอนุรักษ์/ฟื้นฟู และแนวทางการป้องกัน ผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยว มาตรฐานการท่องเที่ยวระดับชาติและระดับนานาชาติ การฝึกปฏิบัติในภาคสนาม หรือจัดนำเที่ยวเชิงนิเวศ A study of definition, principles and components of ecotourism; planning and procession, public relations, monitoring and evaluation of ecotourism; ecotourism activities; camping and jungle survival techniques; suitable recreational activities; ecotourism attractions in Thailand. Study meaning and significance of tourism resources conservation; natural heritage conservation; benefits, restoration and prevention methods of the impact of ecotourism on tourism resources; national and internation ecotourism standards and world best pratices. Study trips and/or operational study on tour operation
-   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์ของหลักสูตร  -    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2.1.1.1 2.  มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ 2.1.1.2 3.   ความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา มีภาวะผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น 2.1.1.3 4.  มีวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 2.1.1.4
  1. กำหนดให้มีวิชาจรรยาบรรณโดยเฉพาะและทำรายงาน 2.1.2.1 √ 2.  สอนคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกในบทเรียนวิชาเฉพาะ 2.1.2.2 √ 3.  สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน 2.1.2.3 √ 4.  สอนโดยการอ้างอิงประมวลกฎหมาย (Ethic Coad) ที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ 2.1.2.4   5.  การบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์หรือพระในศาสนาต่างๆ 2.1.2.5 √ 6.  การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน 2.1.2.6
  1)  ผลการสอบในวิชาคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย 2.1.3.1 √ 2)  สังเกตการณ์แสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน 2.1.3.2 √ 3)  ทำงานเป็นกลุ่ม และรายงานผลงาน 2.1.3.3 √ 4)  กำหนดหัวข้อทางคุณธรรม จริยธรรมให้พูดแสดงออก 2.1.3.4   5)  ผลการประเมินจากการฝึกงานสหกิจโดยองค์กรที่ผู้เรียนเข้าฝึกงาน 2.1.3.5
1.  มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 2.2.1.1 2.  มีความรู้เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.2.1.2 3.  มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 2.2.1.3
√ 1.  การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ 2.2.2.1 √ 2.  มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและทำรายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 2.2.2.2   3.  ทำรายงานเปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกับการทำงานจริง ภาคปฏิบัติ 2.2.2.3 √ 4.  อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตั้งคำถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 2.2.2.4 √ 5.  การศึกษานอกสถานที่และทำรายงาน 2.2.2.5

 

  6.  ฝึกปฏิบัติกับสถานประกอบการ 2.2.2.6   7.  ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่โดยร่วมมือกับมืออาชีพ (Professional) ในวิชานั้นๆ 2.2.2.7
√ 1.  ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบย่อย และให้คะแนน 2.2.3.1 √ 2.  ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 2.2.3.2 √ 3.  ประเมินจากการทำงานที่ได้รับมอบหมายและรายงาน 2.2.3.3 √ 4.  ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า 2.2.3.4
1.  มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 2.  มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 3.  มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานให้เกิดประสิทธิผล
  1.  ฝึกปฏิบัติและจัดทำโครงการเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ตลอดจนงานวิจัย 2.3.2.1 √ 2.  การอภิปรายเป็นกลุ่ม 2.3.2.2 √ 3.  การทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าหรืองานเกี่ยวกับการพัฒนา 2.3.2.3 √ 4.  การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบการในสายอาชีพ 2.3.2.4   5.  กำหนดให้มีรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะการคำนวณ เช่น การจัดการการบริการ           การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม 2.3.2.5
√ 1.  ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให้ทำ 2.3.3.1 √ 2.  การสอบข้อเขียน 2.3.3.2   3.  การเขียนรายงาน 2.3.3.3
1.  มีสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหาได้ดี 2.4.1.1 2.  มีความสามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และตรงตามมาตรฐานสากล 2.4.1.2 3. มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้ร่วมวิชาชีพทุกระดับในสภาพสังคมการทำงานที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม 2.4.1.3
  1.  บรรจุเนื้อหาความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรายวิชาชีพ 2.4.2.1 √ 2.  มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อย และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยหมุนเวียนกันในกลุ่ม 2.4.2.2 √ 3.  สอนโดยใช้กรณีศึกษา 2.4.2.3
√ 1.  ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทำงาน 2.4.3.1   ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน 2.4.3.2   ใช้ประวัติสะสมงาน (Portfolio) ในการประเมิน 2.4.3.3 √ สังเกตพฤติกรรมในการเรียน 2.4.3.4   ใช้ผลการประเมินจากการฝึกงานและการสหกิจศึกษา 2.4.3.5
1.  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.5.1.1 2.  มีความสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม 2.5.1.2 3.  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.5.1.3
√ 1.  ทดสอบระดับความสามารถทางภาษาในการติดต่อกับคนไทยและต่างชาติโดยการสอบปฏิบัติและสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 2.5.2.1   2.  ทดลองให้ใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทางการท่องเที่ยวและโรงแรม หรือสายการบิน 2.5.2.2 √ 3.  นำเสนอผลงานที่ค้นคว้าและอภิปรายด้วยตนเองหรือแบบกลุ่มในห้องเรียน 2.5.2.3 √ 4.  บูรณาการการโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์หรือสิ่งต่างๆ 2.5.2.4   5.  ทดสอบกระบวนการแก้ปัญหาหรือกรณีศึกษาที่จำเป็นต้องใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์หรือสถิติในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 2.5.2.5
√ 1.  ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 2.5.2.1 √ 2.  ประเมินผลจากการนำเสนอผลงาน 2.5.2.2 √ 3.  ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์ 2.5.2.3   4.  ประเมินผลจากการสรุปหัวข้อที่มอบหมายให้ค้นคว้า 2.5.2.4
1.  มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 2.6.1.1 2.  มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งงานของบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 2.6.1.2 3.  มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่มีมาตรฐานและเป็นสากล 2.6.1.3

 
√ 1.  ทดสอบทักษะทางวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการโดยการสอบปฏิบัติ 2.6.2.1   2.  จัดสอบตามสมรรถนะวิชาชีพทั้งภายในและศูนย์ทดสอบภายนอก 2.6.2.2 √ 3.  ทดสอบทางด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการทำงานที่มีมาตรฐานสากล 2.6.2.3
√ 1.  ประเมินผลจากความถูกต้องตามมาตรฐาน 2.6.2.1 √ 2.  ประเมินผลจากการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 2.6.2.2 √ 3.  ประเมินผลจากผลสอบภาษาต่างประเทศที่มีมาตรฐาน 2.6.2.3
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. จริยธรรมและคุณธรรม 2.ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 1 2 1 2 3
1 13012006 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 - สอบกลางภาค - สอบปลายภาค 9 และ 17 50%
2 - การให้ความร่วมมือในการทำงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้อื่น - ความพยายามในการพัฒนาความรู้และทักษะ - การนำเสนองานที่ได้รบมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 40%
3 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีวินัยในการทำงาน การตรงต่อเวลา ตลอดภาคการศึกษา 10%
ตำราหลัก : เอกสารประกอบการสอน วิชา การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำราอ้างอิง 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, ประชิด สกุณะพัฒน์ และคณะ 2554 Ecotourism
http://www.environnet.in.th/ecotourism https://ecotourism.org/what-is-ecotourism/
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา             การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 1.1การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน (ทำวาระประชุมแบบไม่เป็นทางการ ทั้งก่อนเรียน /หลังสอบมิดเทอมและไฟนอล) 1.2แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา (ใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย) 1.3ข้อเสนอแนะผ่านแบบสอบถาม ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา (แบบสอบถามหลังเรียนทุกชั่วโมง)
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน (เชิญอาจารย์ในสาขาวิชาประเมินการสอน ถ้าไม่สะดวกอัดวีดีโอ แล้วส่งให้หัวหน้าหลักสูตรและอาจารย์สายวิชาชีพประเมิน) 2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4.1 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 4.2 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามกรอบเวลาที่ทางหลักสูตรกำหนด 4.3 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยการสุ่มสัมภาษณ์นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย 4.4 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยใช้แบบประเมินตนเองของนักศึกษาต่อระดับผลการเรียนรู้
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 5.3   ลงพื้นที่ทำการศึกษาวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวของกับรายวิชาเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย 5.4   ปรับปรุงเนื้อหารายวิชที่ได้จากการวิจัย