การเพิ่มผลผลิต

Productivity

1. รู้ความหมาย ความสาคัญ และ ประโยชน์ของการเพิ่มผลผลิต
2. เข้าใจแนวคิด วิวัฒนาการและองค์ประกอบของการเพิ่มผลผลิต
3. เข้าใจเทคนิคการวัดการเพิ่มผลผลิตในภาคการผลิต ภาคบริการ ตลอดถึงเทคนิคสมัยใหม่ในการวัด
และประเมินผล
4. เข้าใจเทคนิคพื้นฐานในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตในหน่วยงาน
5. อธิบายแนวทางการเพิ่มผลผลิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
6. เข้าใจแนวทางในการเพิ่มผลผลิตให้แก่องค์กรในบางประเทศได้
7. นาเทคนิคการเพิ่มผลผลิตไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจาวันได้
1.เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. เพื่อสร้างความตระหนักในด้านคุณธรรมและจริยธรรม
 
ศึกษาความหมายและความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต แนวคิดและวิวัฒนาการด้านการเพิ่มผลผลิต องค์ประกอบของการเพิ่มผลผลิต การวัดการเพิ่มผลผลิต เทคนิคและเครื่องมือพื้นฐานในการปรับปรุงการเพิ่ม ผลผลิตในหน่วยงาน ผลที่ได้รับจากการเพิ่มผลผลิตทั้งต่อองค์การ พนักงานและภาพรวมในระดับประเทศ การนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการหาแนวทางในการนำเครื่องมือคุณภาพไปปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิด การพัฒนาโดยนากรณีศึกษามาใช้ศึกษาประกอบ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล