สัมมนาภูมิทัศน์

Seminar in Landscape

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.       เพื่อศึกษาหัวข้อตามความสนใจของนักศึกษา
2.       เพื่อร่วมกันจัดการศึกษาและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.       เพื่อติดตามองค์ความรู้ด้านภูมิทัศน์และวิวัฒนาการของความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานภูมิทัศน์
วัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชานี้ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและปรับเปลี่ยนไปตามข้อมูลในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีพลวัตขององค์ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยการให้นักศึกษาได้เพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือค้นคว้าข้อมูลใหม่ๆ ใน web based ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการสัมมนา รูปแบบการสัมมนาทางภูมิทัศน์ การจัดเตรียมการสัมมนา การดำเนินการสัมมนาและการประเมินผลการสัมมนา ปฏิบัติการสัมมนาทางภูมิทัศน์
3.1 วันจันทร์-พุธ เวลา 13.00 - 16.30 น. ห้อง 09-101
 3.2 e-mail; phuping.s@gmail.com เวลา 06.00 – 24.00 น. ทุกวัน
3.3 ปรึกษาผ่านเฟสกลุ่มปิด ชื่อกลุ่ม 2562-2 สัมมนาทางภูมิทัศน์ ตลอดเวลาทุกวัน
1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1) กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัยด้านการแต่งกาย การตรงต่อเวลา และเคารพในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและสังคม
2) กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำกิจกรรม
3) สอดแทรกสาระและกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก    และฝึกการใช้เหตุผลด้านคุณธรรม จริยธรรม
4) ผู้สอนประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ทั้งในชั้นเรียนและนอกห้องเรียน
1) ประเมินจากการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงเวลา และครบถ้วน
2) ประเมินจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
3) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนด้านมารยาท การแต่งกาย
4) ประเมินจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.3 งานที่ได้มอบหมาย
 
1) สอนโดยการบรรยายโดยใช้สื่อประกอบ
2) การสอนผ่าน e-Learning
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองและจากประสบการณ์
4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริง
5) จัดการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมุติ
6) จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการใช้กรณีศึกษา
7) จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ และกิจกรรมกลุ่ม
8) จัดกิจกรรมบูรณาการความรู้
1) ประเมินผลจากแบบทดสอบ
2) ประเมินผลจากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งในชั้นเรียน  และนอกชั้นเรียน
3) ประเมินจากชิ้นงานที่ผู้เรียนสร้างสรรค์แล้วนำเสนอผู้สอนทั้งเป็นกลุ่ม       และรายบุคคล
4) ประเมินการต่อยอดความรู้จากกิจกรรมที่กำหนด
3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1) มอบหมายงานที่ให้มีการประยุกต์ใช้ความรู้จากห้องเรียน
2) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมาย
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ
4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดแบบองค์รวม
5) ให้ฝึกทักษะการวางแผนจากการทำกิจกรรมกลุ่ม
6) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ใช้ความคิด ริเริ่ม และสร้างสรรค์และต่อยอดความรู้
7) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สรุปสาระความรู้ แนวคิด และข้อคิดจากจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน นอกสถานที่ และจากผู้มีประสบการณ์ตรง
8) ให้ศึกษา ค้นคว้า เพิ่มเติม และแสวงหาความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2) ประเมินจากผลการประยุกต์ใช้ความรู้ และการต่อยอดความรู้
3) ประเมินจากชิ้นงานและผลการดำเนินการ
4) ประเมินจากวิธีการและทักษะในแก้ปัญหาและผลลัพธ์ที่ได้
5) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกทางปัญญาของผู้เรียนตั้งแต่ขั้นตอน    การสังเกต การตั้งคำถาม การสืบค้น การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า
6) ประเมินจากการนำเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าในกรณีตัวอย่าง
7) ประเมินจากการนำเสนอผลการศึกษา ค้นคว้า เพิ่มเติม ตามหัวข้อที่ผู้สอนกำหนด
4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1) จัดให้มีการทำกิจกรรมกลุ่ม โดยมีการหมุนเวียนการเป็นผู้นำและผู้ตามในฐานะสมาชิกกลุ่ม
2) กำหนดให้มีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนภายในกลุ่ม
3) กำหนดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนแสดงออกซึ่งการมีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ    ภาวะผู้นำ และผู้ตาม ที่เหมาะสม
4) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยการจัดอภิปรายและเสวนาในงานที่ได้รับมอบหมาย
5) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแสดงออกซึ่งการมีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ
6) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย และสังคมโลก
7) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเคารพและเห็นคุณค่าของตนเองผู้อื่นและยอมรับความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม
1) ประเมินจากงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
2) ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำ ผู้ตามที่ดี และความรับผิดชอบ
3) ประเมินจากแบบประเมินตนเองและกลุ่มเพื่อน
5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ   ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐาน
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีเพื่อรวบรวม คัดกรอง วิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมกับความต้องการและให้ความสำคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
4) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รู้เท่าทันสื่อ และเลือกใช้ข้อมูลจากสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
1) การสอบปฏิบัติการด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) การสอบปฏิบัติการใช้ทักษะทางภาษา
3) ประเมินผลการจัดกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
4) ประเมินจากการเลือกใช้สื่อและแสดงออกผ่านสื่อที่เหมาะสม
5) ประเมินพัฒนาการทักษะทางการสื่อสาร
6.1 สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง
ให้ผู้เรียนจัดทำและนำเสนองานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ทักษะและเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 2. ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ 3. ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา 6. ด้านทักษะปฏิบัติ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.3 งานที่ได้มอบหมาย 3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ 4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.1 สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 6.2 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 6.3 สามารถปฏิบัติงานได้โดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติ
1 21049302 สัมมนาภูมิทัศน์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1 (1.3) 2 (2.1, 2.2) 3 (3.1, 3.2) 4 (4.1, 4.2) 5 (5.1, 5.2, 5.3) 6 (6.1) การทดสอบย่อย (Quiz) ครั้งที่ 1 การสอบกลางภาค การทดสอบย่อย (Quiz) ครั้งที่ 2 การสอบปลายภาค 4 9 13 17 5% 15% 5% 15%
2 1 (1.1,1.2,1.3) 2 (2.1, 2.2,2.3,2.4) 4 (4.1,4.2,4.3) วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอรายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การอ่านและสรุปบทความ การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 50%
3 1 (1.1,1.2,1.3) 3 (3.1) การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในการอภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
https://etatjournal.files.wordpress.com/2011/12/tourism-onward-now-and-then-54_
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยภาควิชา จากการสังเกตขณะสอน และการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
สาขาวิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทำรายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กำหนดทุกภาคการศึกษา ภาควิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอน/การวิจัยในชั้นเรียน  และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่มีปัญหา ทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา มีการประชุมอาจารย์ทั้งภาควิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนว
สาขาวิชามีคณะกรรมการประเมินการสอน ทำหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยการสุ่มประเมินฯ ของรายวิชาไม่น้อยกว่า 25% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของภาควิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เสนอต่อหัวหน้าภาควิชา เพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป