วิศวกรรมงานหล่อ

Foundry Engineering

๑.๑. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและกรรมวิธีการหล่อโลหะต่างๆ แบบหล่อทราย  การทดสอบคุณสมบัติของทราย การทำแบบหล่อ  และไส้แบบทรายชนิดต่างๆ กลไกการแข็งตัวของน้ำโลหะ ระบบจ่ายน้ำโลหะ  การออกแบบรู้ล้น   วัสดุที่ใช้ในงานหล่อ  การหลอมและเทน้ำโลหะ  การทำความสะอาดและตรวจคุณภาพงานหล่อ
๑.๒. มีเจตคติที่ดีและใช้ความรู้ทางวิศวกรรมงานหล่อ ไปประยุกต์ในงานวิศวกรรมได้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษาทางด้านวิศวกรรมงานหล่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปแก้ปัญหาและประยุกต์กับวิชาชีพและเทคโนโลยีใหม่ในด้านงานหล่อได้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและกรรมวิธีการหล่อโลหะต่างๆ แบบหล่อทราย  การทดสอบคุณสมบัติของทราย การทำแบบหล่อ  และไส้แบบทรายชนิดต่างๆ กลไกการแข็งตัวของน้ำโลหะ ระบบจ่ายน้ำโลหะ  การออกแบบรู้ล้น   วัสดุที่ใช้ในงานหล่อ  การหลอมและเทน้ำโลหะ  การทำความสะอาดและตรวจคุณภาพงานหล่อ
- อาจารย์ประจำรายวิชาประกาศเวลาให้คำปรึกษาในชั่วโมงว่างของการเรียน - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
๑.๑.๑ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบวินัยและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม ๑.๑.๒มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
๑.๒.๑ อาจารย์บรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับนักศึกษา ๑.๒.๒ มอบหมายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม ๑.๒.๓ สอดแทรกแนวคิดเรื่องระเบียบวินัย ปลูกฝังให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการเคารพระเบียบข้อบังคับ โดยยกตัวอย่างจริงจากพฤติกรรมนักศึกษาในห้องเรียน เช่นการเข้าเรียนตรงต่อเวลา มารยาทการใช้อุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น
 
๑.๓.๑ ประเมินผลจากการเข้าเรียน ๑.๓.๒ ประเมินผลการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตและตรงเวลา ๑.๓.๓ สังเกตพฤติกรรมการตอบข้อซักถามและการยกตัวอย่างเปรียบเทียบใน ด้านการรักษากฎระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในสังคมองค์กรให้เห็นความมีคุณค่า มีเกียรติ รู้สึกภูมิใจในตนเองและสถาบัน
๒.๑.๑ มีความรู้และความเข้าใจในเชิงทฤษฏีทางด้านงานหล่อโลหะ เพื่อการประยุกต์ใช้กับทางด้านวิศวกรรมงานหล่อชั้นสูง ๒.๑.๒ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญในเชิงปฏิบัติด้านทางวิศวกรรมงานหล่อ
๒.๒.๑ บรรยายหลักการ ทฤษฎี ตามคำอธิบายรายวิชา อภิปรายระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ๒.๒.๒ ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานโลหะเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น ๒.๒.๓ มอบหมายงานตามใบปฏิบัติงาน ๒.๒.๔ สรุปเนื้อหาบทเรียนร่วมกับนักศึกษา
๒.๒.๑ บรรยายหลักการ ทฤษฎี ตามคำอธิบายรายวิชา อภิปรายระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ๒.๒.๒ ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานโลหะเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น ๒.๒.๓ มอบหมายงานตามใบปฏิบัติงาน ๒.๒.๔ สรุปเนื้อหาบทเรียนร่วมกับนักศึกษา
๓.๑.๑ มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี ๓.๑.๒ สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
๓.๒.๑ บรรยายประกอบกับการแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกัน
๓.๓.๑ พิจารณาจากผลงานที่มอบหมาย ๓.๓.๒ สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
๔.๑.๑ รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานที่มอบหมายทั้งบุคคลและกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะกับความรับผิดชอบ
๔.๒.๑ มอบหมายงานให้ทำร่วมกันเป็นกลุ่ม, รายบุคคล และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


๔.๒.๑ มอบหมายงานให้ทำร่วมกันเป็นกลุ่ม, รายบุคคล และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
๔.๓.๑ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย
๔.๓.๒ สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาระหว่างการเรียน
๕.๑.๑ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
๕.๒.๑ โดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ๕.๒.๒ อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน โดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ๕.๒.๓ อธิบายวิธีการใช้เครื่องคำนวณในส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
๕.๓.๑ ผลจากการประเมินการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ๕.๓.๒ ผลจากการสังเกตพฤติกรรม ในการทำงานรายบุคคลและกลุ่ม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 เรียกส่วนประกอบต่างๆ บนชิ้นงาน สอบกลางภาค 2. การออกแบบชิ้นงานหล่อ และออกแบบระบบป้อนเติมน้ำโลหะ 3. วิเคราะห์ข้อบกพร่องในชิ้นงานหล่อ สอบกลางภาค และปลายภาค 8 กับ 17 กลางภาค 15% ปลายภาค 15%
2 การออกแบบชิ้นงานหล่อ และเทชิ้นงานหล่อ พร้อมทำการวิเคราะห์ข้อบกพร่องในชิ้นงานหล่อ ออกแบบ วิเคราห์ข้อบกพร่องในชิ้นงานหล่อ 13 ถึง 16 20 %
3 การปฎิบัติ ตามใบงาน ความสมบูรณ์ ของโพร่งแบบ ขนาดและความเที่ยงตรงของระบบป้อนเติมน้ำโลหะ ตลอดภาคการศึกษา 40%
4 การเข้าชั้นเรียน เช็คชื่อ ตลอดภาคการศึกษา 10%
ธวัชชัย   ทรงปัญญาวุฒิ, เทคโนโลยีการหล่อโลหะ,2554
ไม่มี
1. ประยูร เกตุกราย, หล่อโลหะภาคผลิต, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2523. 2. Nagoya International Traning Center Japan Internation Cooperation Agency (JICA)., FOUNDRY ENGINEERING