ศิลปประดิษฐ์

Arts and Crafts

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในการประดืิษฐ์เครื่องใช้และงานฝีมือต่างๆ เช่น เย็บ ปัก ถัก ร้อย ดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง ตามความต้องการของแต่ละท้องถิ่น เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในการประดิษฐ์เครื่องใช้และงานฝีมือต่างๆ เข้าใจนำวิิธีการเย้บ ปักถัก ร้อย ดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง มาใช้ในการพัฒนาชิ้นงานตามความต้องการของแต่ละท้องถิ่นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้
การประดิษฐ์เครื่องใช้ และงานฝีมือต่างๆเช่น เย็บ ปัก ถัก ร้อย ดอกไม้สด ดอดกไม้แห้ง ตามความต้องการของแต่ละท้องถิ่น เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
- อาจารย์ประจำวิชา แนะนำเกี่ยวกับเวลาให้คำปรึกษาทางวิชาการในชั้นเรียน
- อาจารย์ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
˜ มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม ˜ มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ ˜มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ˜เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ปฏิบัติตามระเบียบของการปฏิบัติการปะดิษฐ์ดอกไม้แบบสร้างสันต์ กำหนดให้นักศึกษาแบ่งเวรรับผิดชอบในการซื้อวัตถุดิบมาใช้ร่วมกันในชั้นเรียนและสังเกตจากการทำงานร่วมกันของกลุ่ม ตามที่ได้รับมอบหมาย การสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติมีการตรวจเช็คความตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบตนเองและในการทำงานกลุ่มที่ต้องปฏิบัติการเกี่ยวกับงานศิลปะประดิษฐ์ รับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในการทำงานกลุ่มร่วมกัน
- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน และการปฏิบัติการทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นกลุ่มและรายบุคคล - การส่งงานในชั่วโมงและการบ้านที่ได้รับมอบหมายและการเตรียมวัสดุในการทำงานกลุ่มและรายบุคคล - ตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งรายงาน - ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
˜มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา ˜สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา šสามารถบูรณาการความรู้กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ใช้การสอนแบบบรรยาย ร่วมกับการใช้สื่อทางเทคโนโลยี และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถามและตอบคำถาม ใช้การสอนจากสื่อที่มีข้อมูลความเกี่ยวข้องทางด้านดอกไม้แบบไทยและสากล การสอนด้วยการให้นักเรียนดัดแปลงการใช้วัสดุให้ร่วมสมัยหรือเป็นการสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือการเลียนแบบของจริง
         ให้นักศึกษาได้เรียนรู้กับผู้ประกอบการด้านการจัดดอกไม้ที่ร้านดอกไม้ปาหนันในเรื่องของเทคการจัดดอกไม้ทั้งดอกไม้สดและดอกไม้แห้ง
การสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค การส่งชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย
        - การทำรายงานและรูปเล่ม
- มีทักษะการปฏิบัติงานจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาและวิชาชีพ
- มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
- การมอบหมายให้นักศึกษาทำรายงาน โครงงาน โดยเน้นความรู้ทางด้าวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ให้วิเคราะห์แก้ไขปัญหาและนำเสนอผลงาน
- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะหืแนวคิดในการประยุกตืใช้
- วัดผลจากการประเมินโครงการ การนำเสนอผลงาน
- สังเกตุการแก้ปัญหาและพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
- มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยามสังคมที่ดี - มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ - สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม - สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม  แก้ไข
จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาที่นักศึกษาต้องมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ มอบหมายงานกลุ่มจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ การทำงานกลุ่มร่วมกันในการฝึกปฏิบัติการจัดดอกไม้งานเลี้ยง งานทำบุญ งานรับปริญญา การจัดจำหน่ายชิ้นงาน
มอบหมายการออกแบบชิ้นงานการจัดดอกไม้แบบสากลแแบบไทย
- มีการประเมินตนเองและผู้ร่วมงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่นักศึกษาต้องมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ มอบหมายงานกลุ่มจาก-ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ การทำงานกลุ่มร่วมกันในการฝึกปฏิบัติการจัดดอกไม้งานเลี้ยง งานทำบุญ งานรับปริญญา การจัดจำหน่ายชิ้นงาน
- ประเมินจากการนำเสนองานที่ได้รับมอบหมายการออกแบบชิ้นงานดอกไม้แบบสากลและแบบไทย
- สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม - สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม - สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่าง ประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสอนโดยใช้อินเตอร์เน็ต การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำรายงาน
การนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินทักษะการเย็บ การปัก การถัก,ผ้า การจัดดอกไม้ การประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง  และการประกอบโครงสร้างของชิ้นงาน และการใช้เทคนิคในการออกแบบ - ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติในแต่ละชั่วโมงการปฏิบัติงาน - ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นรวมถึงงานที่ได้ร้บมอบหมายทั้งงานตนเองและงานกลุ่ม
- มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานที่ฝึกปฏิบิติ
- มีการอธิบายหัวข้อและชิ้นงานที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่าง มีการสืบค้นงานต้นแบบ
- ให้ออกมานำเสนอรูปแบบชิ้นงาน
- ตรวจผลงานความก้าวหน้าของผลงาน
- ตรวจผลงานที่สำเร็จและทดสอบ
- มีการนำเสนอผลงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 24051101 ศิลปประดิษฐ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การเตรียมความพร้อมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10 %
2 ด้านความรู้ สอบปฏิบัติ สอบกลางภาค สอบปลายภาค 16 9 17 10 % 15 % 15 %
3 ด้านทักษะทางปัญญา สอบกลางภาค สอบปลายภาค ภาคปฏิบัติการออกแบบชิ้นงานดอกไม้แบบไทยและสากล 9 17 16 10 % 10 % 10 %
4 ด้านความสัมพันธ์ความรับผิดชอบ การให้คะแนนของเพื่อนร่วมห้อง ตลอดภาคเรียน 5%
5 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร รูปเล่มรายงานและการรายงานการนำเสนอ 1-16 10%
6 ด้านการปฏิบัติงาน การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน งานที่มอบหมาย และผลงานสำเร็จ (ภาคปฏิบัติ) ตลอดภาคเรียน 5 %
กัณหา   อัมพวัน  งานร้อยดอกไม้  2536 ไทยวัฒนาพานิช  กรุงเทพมหานคร
ขจีจรัส  ภิรมย์ธรรมสิริ  และวาสนา  แสงดี  เทคนิคการตัดเย็บและประดิษฐ์หมอน  2530  ยูไยเต็ดบุ๊คส์  กรุงเทพมหานคร
จริยา   จันประทีปทอง  พื้นฐานการถักนิตติ้งภาษาไทย ฉบับที่ 9
จารุพันธ์  จูฑะผง  ศิลปะการตกแต่งเสื้อ  2524 หน่วยศึกษานิเทศก์ เขตการศึกษา 11 กรมอาชีวศึกษา
ดาราศี   สมสวัสดิ์  ศิลปะประดิษฐ์  2529  โอเดียนสโตร์  กรุงเทพมหานคร
https://classicalnature.wordpress.com/2013/02/14/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C/
https://www.fruitnflora.com/How-to-set-flowers-easily-for-home-Decoration
https://www.baanlaesuan.com/141616/diy/diy101/flower-bouquet
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2.1   การประเมินผลจากงานที่มอบหมาย 2.2   การประเมินผลจากผลการเรียนของนักศึกษา 2.3   การสังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วม 2.4   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.1   การวิจัยนอกชั้นเรียน 3.2   การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ 3.3   เชิญบุคลากรในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
  4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือ                      ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร   4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา                      โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้              5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน                     ผลสัมฤทธิ์              5.2  เชิญบุคลากรในชุมชนมามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองที่                     กว้างและรู้จัก ประยุกต์ ความรู้ที่ได้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด