การใช้งานระบบสารสนเทศในธุรกิจ

Implementation of Information System in Business

 1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจข้อมูล ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ 
 2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น และการสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต
 3. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น
 4. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ วิธีการในการประมวลผลข้อมูล แนวคิดการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กร ระบบคอมพิวเตอร์และการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น การใช้งานและบริการต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต ขั้นตอนวิธีในการสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น ผลกระทบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล