ปฏิบัติการชีววิทยา

Biology Laboratory

1.1  สามารถใช้และเก็บรักษากล้องจุลทรรศน์ได้อย่างถูกต้อง
1.2  เข้าใจลักษณะของเซลล์พืชและเซลล์
1.3  เข้าใจการแบ่งเซลล์
1.4  เข้าใจลักษณะของเนื้อเยื่อและโครงสร้าง ของพืชและสัตว์         
1.5  สามารถจำแนกสิ่งมีชีวิตได้อย่างมีระบบ
1.6  เข้าใจระบบนิเวศ
1.7  เข้าใจหลักพันธุศาสตร์เบื้องต้น
เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจด้านชีววิทยาเป็นพื้นฐานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน
 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์ การลำเลียงสารผ่านเซลล์ สารอาหาร การแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อพืช โครงสร้างของพืช เนื้อเยื่อสัตว์ โครงสร้างสัตว์ การจำแนกสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศวิทยา และพันธุศาสตร์
3.1 วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 16.00 - 17.00 น. ห้อง 221 โทร 0897014545
3.2  E-mail: knuttira069@gmail.com  ทุกวัน
3.3  Social media: Facebook กลุ่ม ชีววิทยา (วท.บ.) ทุกวัน
 
1.1.1   มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2   มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
*1.1.3   มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.1.4   เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีที่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน ปลูกฝังจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ

3.  ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการตรงต่อเวลา ฝึกระเบียบบวิยัยให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียน ตรงต่อเวลา การส่งงานให้ตรงกำหนดเวลาตลอดจนระเบียบวินัยในการแต่งกาย
4.     จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
1. ประเมินจากการสังเกตการทำข้อสอบของนักศึกษาและปริมาณการ
ทุจริตในห้องสอบ
2.ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาระหว่างในชั้นเรียน
3.ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตาม
ขอบเขตที่ให้และตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายของนักศึกษา
4. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
*2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่
ศึกษา
2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่
ศึกษา
*2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีที่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน โดย
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2.2.2 มอบหมายงานให้นักศึกษาแต่ละคน  ได้ทำการวิเคราะห์  สรุปเนื้อหา  และทำแบบฝึกหัด   เพื่อให้มีการฝึกฝนการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
2.2.3 มอบหมายงานให้นักศึกษาทำงานกลุ่ม โดยให้ทำการค้นคว้าเนื้อหาเพิ่มเติมเนื้อหาที่ได้เรียน   เพื่อให้สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขเมื่อพบข้อขัดแย้งจากการทำงานร่วมกัน
1.ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
2. ใบงานของแต่ละสัปดาห์
*3.1.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
*3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
3.2.1 ฝึกฝนในห้องเรียนหลังการบรรยาย และมอบหมายงานให้นักศึกษาแต่ละคน
3.2.2  ฝึกฝนให้นักศึกษาทำงานกลุ่มในหัวข้อที่กำหนด ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem based instruction)
3.3.1 ประเมินจากการบ้านในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
3.3.2 ประเมินจากรายงานกลุ่ม
 
*4.1.1  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
*4.1.2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้ประสิทธิภาพ
4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1 ให้คำแนะนำในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมทักษะการอยู่ในสังคม
4.2.2 กำหนดการทำงานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผุ้นำ การเป็นสมาชิกลุ่มและผลัดกันเป็นผู้รายงาน
4.2.3 ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อความสำเร็จในงานกลุ่ม ตลอดจนใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น (Brain storming) เพื่อฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
4.2.4 ส่งเสริมการใช้ความรู้ในรายวิชาที่เรียนเพื่อประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือสังคม
 
4.3.1 สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
4.3.2 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน โดยประเมินจากอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน
4.3.3 ประเมินและติดตามผลการทำงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ พร้อมบันทึกพฤติกรรมเป็นรายบุคคล
4.3.4 สังเกตจากพฤติกรรมขณะนักศึกษาร่วมกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 22031102 ปฏิบัติการชีววิทยา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4 ประเมินจากการเข้าชั้นเรียน ความสนใจในขณะปฏิบัติงาน ทุกสัปดาห์ 10%
2 2.1.2, 2.1.3, 3.1.2, 4.1.3 ประเมินจากรายงาน งานกลุ่ม 6, 13, 14, 15 20%
3 2.1.1 ประเมินจากใบงานที่ได้รับมอบหมายทุกสัปดาห์ ทุกสัปดาห์ 20%
4 2.1.1 ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค 7, 17 50%
มงคลปัญญาและอมรา ทองปาน. 2540. ชีววิทยา. มหาวิ ทยาลัย , กรุงเทพฯ. 352 น.


เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์. 2540. สารคดีผีเสื้อ. สารคดี, กรุงเทพฯ. 224 น. คณาจารย์ภาควิชาพันธุศาสตร์. 2544. พันธุศาสตร์ปฏิบัติการ. มหาวิทยาลัย


, กรุงเทพฯ. 111 น.


โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน. 2548. ชีววิทยา 3. ด่าน


, กรุงเทพฯ. 145 น.


นันทนา อังกินันท์ และศุภจิตรา ชัชวาล. 2542. คู่มือปฏิบัติการสรีรวิทยาของ


. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 121 น.


บพิธ จารุพันธุ์ และนันทพร จารุพันธุ์. 2540. สัตววิทยา.


, กรุงเทพฯ. 460 น.


บพิธ จารุพันธุ์ และนันทพร จารุพันธุ์. 2540. สัตววิทยาปฏิบัติการ


เกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 211 น.


บัญญัติ สุขศรีงาม. 2526. ชีววิทยาเบื้องต้นของเซลล์. โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ.

201 น.

ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ. 2546 พันธุศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,

กรุงเทพฯ.398 น.

ปิยวรรณ แสงสว่าง และ สุพัณณี ชวนสนิท. 2543. วิทยาศาสตร์กับ


.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, กรุงเทพฯ. 407 น.


ปรีชา สุวรรณพินิจ และนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ. 2546. ชีววิทยา 1.


มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 444 น.


ปรีชา สุวรรณพินิจ และนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ. 2546. ชีววิทยา 2.


มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 1,276 น.


เรวัต ศุภมั่งมี. 2546. สรุปเนื้อหาชีววิทยา. นคราพับบลิชชิ่ง, เชียงใหม่. 233

น.

วิรัช วิเศษสุวรรณภูมิ. 2547 เอกสารประกอบคำสอนวิชานิเวศวิทยา.


วิทยาเขตพิษณุโลก, พิษณุโลก. 127 น.


วิสุทธิ์ ใบไม้. 2538. พันธุศาสตร์. เอ็นพีซับพลายพริ้นติ้ง, กรุงเทพฯ. 640 น. สิริภัทร์ พราหมณีย์. 2548. หลักชีววิทยา. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,

กรุงเทพฯ.167 น.

สิริภัทร์ พราหมณีย์, ธนวรรณ พานิชพัฒร์ และลักขณา กันทะมา. 2545.


. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 152 น.
ไม่มี
ไม่มี
นักศึกษาประเมินผู้สอนโดยกรอกข้อมูลประเมินแบบออนไลน์ สอบถามระหว่างการสอนในชั้นเรียน
อาจารย์พี่เลี้ยง ประเมินโดยการนิเทศการสอน อาจารย์ผู้สอนร่วมในรายวิชา ประเมินโดยการประชุมร่วม หัวหน้าสาขา/หลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ประเมินโดยการประชุมร่วม 4. หัวหน้าสาขา ประเมินโดยการประชุมร่วม
นำผลการประเมินจากนักศึกษา ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการสอน ผลการ

ประชุมร่วมมาทบทวน
2. ค้นคว้าหาวิธีการสอนใหม3
3. วิจัยในชั้นเรียน
4.1  บันทึกหลังสอนรายคาบ
4.2  ผลการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม
4.3 การแจ้งคะแนนให้นักศึกษาทราบเป็นระยะ
4.4 การออกข้อสอบร่วม
บันทึกหลังสอนรายคาบ ประชุมผู้สอนร่วม ผลการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม

ข้อเสนอแนะของสถานประกอบการที่เชิญมาเป็นกรรมการคณะและวิทยากรบรรยายพิเศษ