คอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนแบบเครื่องเรือน

Computer for Furniture Drafting

      - เข้าใจหลักการ และทฤษฎีในการออกแบบเครื่องเรือนได้
       - ออกแบบและพัฒนางานด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาได้อย่างถูกต้อง
       - นำความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ในการออกแบบเครื่องเรือนด้วยคอมพิวเตอร์ได้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านการออกแบบเครื่องเรือนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  สามารถสร้างสรรค์งานออกแบบได้อีกทั้งสามารถนำเสนอผลงาน
ศึกษาและฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อการออกแบบ  เครื่องเรือน  เทคนิคและวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์และคำสั่งต่างๆ ที่ช่วยในการออกแบบ ประกอบกับการขึ้นรูปวัตถุ 2 มิติ และ  3 มิติ  การสร้างพื้นผิวและการจัดแสดงภาพในรายละเอียดต่างๆ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อ สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟแวร์  และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา  มีความซื่อสัตย์ในการเขียนโปรแกรมอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคมมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยายหน้าชั้นเรียนพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   โดยมีวัตถุประสงค์ไม่สุจริต หรือจากมิจฉาชีพ การป้องกันตนเอง อภิปรายกลุ่ม กำหนดให้นักศึกษาสร้างโมเดล
1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2   มีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3   ประเมินผลการวิเคราะห์รายบุคคล
4   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
สามารถปฏิบัติงานได้จริง รู้จักวิธีการเขียนและสามารถทำได้ด้วยตัวเอง  มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักการนำเสนอผลงานที่ดีและมีความน่าสนใจอีกทั้งสามารถถ่ายทอดแก่ผู้อื่นๆ ได้    
บรรยาย สาธิตตัวอย่าง และมอบหมายให้สร้างชิ้นงานในคาบนั้นๆ
.1   สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2   ประเมินจากงานประจำคาบเรียน
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการใช้เทคโนโลยี
1   การมอบให้นักศึกษาทำโปรเจคพิเศษที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน
2   อภิปรายกลุ่ม
3   วิเคราะห์กรณีศึกษา  ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
4   การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
1   สอบกลางภาคและปลายภาค 
2   วัดผลจากการประเมินโครงการ  การนำเสนอผลงาน
3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
1  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องงานคอมพิวเตอร์การออกแบบเครื่องเรือน
2  ทำรายงานกลุ่ม พร้อมทั้งอภิปรายหน้าชั้นเรียน
1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
1   ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
4   พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5   ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์การออกแบบเครื่องเรือน
6   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2   นำเสนอโดยรูปแบบและผลงานด้วยคอมพิวเตอร์การออกแบบเครื่องเรือน
ประเมินจากพฤติกรรม การแสดงออกในการทำเสนอผลงาน และผลงานในชั้นเรียน
มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
ทำตามแบบในใบงาน และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ประเมินตามสภาพจริงโดยการประเมินจากการปฏิบัติงานและผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 43022239 คอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนแบบเครื่องเรือน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 - นักศึกษานำผลงานตนเองมาเสนอแนวความคิดต่อเพื่อนในชั้นเรียน - การประเมินโดยผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน - การสังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอนจากผลงาน - ผลการเรียนของนักศึกษา 8,17 เก็บคะแนน70% สอบ30%
พูนศักดิ์ ธนพันธ์พานิช 
3ds Max For Beginners
 คู่มือที่เจาะลึกการสร้างงาน 3ds Max จากงานจริง พร้อมทำตามตัวอย่างได้ทันที โดยนำเสนอตั้งแต่พื้นฐานการทำงาน 3D การสร้างโมเดลแบบ Polygon, Spline, Nurbs การใส่พื้นผิว สร้างแอนิเมชั่น เรนเดอร์ชิ้นงาน ใส่เอฟเฟคต์ รวบรวมเทคนิคการสร้างชิ้นงาน และแนะนำเคล็ดลับพิเศษอีกมากมาย โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมภาพประกอบในแต่ละขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม ซึ่งคุณสามารถทำตามได้ด้วยตัวเอง
 
บทที่ 1 Introduction 3d Graphic บทที่ 2 Welcome to 3ds Max บทที่ 3 Control Viewport บทที่ 4 Create Objects บทที่ 5 Selection บทที่ 6 Transform บทที่ 7 Modifier บทที่ 8 Edit Polygon บทที่ 9 Spline บทที่ 10 Compound Object ฯลฯ
แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
สังเกตการสอนของผู้ร่วมทีมสอน ประเมินจากผลการประเมินผู้สอนและผลการเรียนของนักศึกษา  การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้
หลังจากได้รับผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และสรรหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้

การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร

มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้อ 3 และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4