การนำเสนอเชิงวิชาการ

Academic Presentation

1.1 รู้รูปแบบและองค์ประกอบที่สำคัญของการนำเสนองานเชิงวิชาการ
1.2 รู้โครงสร้างภาษา วลี คำศัพท์ และหลักการใช้เพื่อพูดนำเสนองานเชิงวิชาการ
1.3 เข้าใจ วิเคราะห์ คัดเลือกข้อมูลในนำเสนองานเชิงวิชาการ
1.4 รู้ทักษะการเสนอความคิดเห็น การชี้แจงเหตุผล และการโต้แย้งในในการพูดนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ และการประชุมสัมมนา
1.5 มีทักษะการค้นคว้า สื่อสารข้อมูลด้วยสื่อและเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
1.6 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
เพื่อให้นักศึกษาเพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาประกอบการเรียน ซึ่งเป็นผลมาจากแนวโน้มการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องมีเทคโนโลยีต่างๆ มาเกี่ยวข้องมากขึ้น เน้นการใช้ทักษะการสื่อสารให้เข้าใจในทุกๆ ศาสตร์ ที่สอดรับกับเนื้อหาการนำเสนองานเชิงวิชาการด้วยภาษาอังกฤษ
การใช้สำนวนภาษาและหลักการพูดในการนำเสนองานเชิงวิชาการการใช้ภาษาเพื่อเสนอความคิดเห็น ชี้แจงเหตุผล และโต้แย้งในที่ประชุมนำไปประยุกต์ใช้ในการพูดนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ และการประชุมสัมมนา
English for academic presentation offer about drills for speaking skill by using rhetoric in presentation, agree or disagree, justification and discoursing in the meetings, including able to apply the public speaking in presentations of academic meetings and seminars
สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ ทุกวันพุธ เวลา 15.00 - 16.00 น.
1. คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)ที่ต้องพัฒนา
š1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
š1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
˜1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1. กำหนดเกณฑ์ให้นักศึกษาได้สร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและสม่ำเสมอ การส่งงานตรงตามกำหนดเวลา ความอดทน
1. การเข้าเรียนตรงเวลา
2. การส่งงานตามเวลาที่กำหนด
˜2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
š2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
š2.3 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพ กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ และฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนด
2. การสอนโดยให้ นศ. ไปศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
3. การสอนโดยใช้เทคนิคคู่คิด (Think-Pair-Share)
4. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
1. การทดสอบย่อย / สอบกลางภาค / สอบปลายภาค
2. การวิเคราะห์บริบทจากกรณีศึกษา และตัวอย่างต่าง ๆ
3. ผลงานจากการค้นคว้าเพิ่มเติมของนักศึกษาและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน
4. ประเมินจาก ผู้สอน เพื่อน และอาจารย์จากภายนอก
˜3.1มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
˜3.2มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
š 3.3มีทักษะในการนำความรู้ประยุกต์และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสม ตามสถานการณ์ และวัฒนธรรมสากล
1.  การสอนแบบ Brain  Storming Group เพื่อแสดงความคิดเห็นตามสถานการณ์เฉพาะที่กำหนด
2. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies) โดยวิเคราะห์กรณีศึกษาและตัวอย่างจากสถานการณ์จริง
3. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะ
4. การสอนฝึกปฏิบัติการนำเสนอเชิงวิชาการ 
1. การทดสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
2. การอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม
3. การฝึกปฏิบัติการทำงานที่ได้รับมอบหมาย และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
4. ประเมินจาก ผู้สอน เพื่อน และอาจารย์จากภายนอก
˜4.1มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
˜4.2มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
2. เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
1. ให้นักศึกษาประเมินกันเองในกิจกรรมกลุ่ม
2. ผู้สอนประเมินจากการปฏิบัติงานกลุ่ม
3. สังเกตพฤติกรรมในการเรียนจากความสนใจ ความตั้งใจและการมีส่วนรวมของนักศึกษา
˜5.1สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
˜5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. แนะนำวิธีการและเครื่องมือสำหรับสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเนืสทศ
2. ปฏิบัติการนำเสนอด้วย Power point หรือโปสเตอร์
3. นำเสนอข้อมูลทางสื่ออินเตอร์เน็ต
1. ข้อมูลจากการค้นคว้าและศึกษาเพิ่มเติมของนักศึกษา
2. ผลงานการฝึกจัดทำและใช้สื่อและ เทคโนโลยีประกอบการนำเสนอ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) 2. ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ (Knowledge) 3. ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา (Cognitive Skills) 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา (Interpersonal Skills and Responsibility) 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 13031022 การนำเสนอเชิงวิชาการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1. คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) ===>1.1, 1.2, 1.3 1. การเข้าเรียนตรงเวลา 2. การส่งงานตามเวลาที่กำหนด 2 – 15 5%
2 2. ความรู้ (Knowledge) ===> 2.1, 2.2,2.3 1. การสอบ 2. ผลการค้นคว้างานนำเสนอ 3, 6, 9, 11, 13, 15, 16 60%
3 3. ทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) ===> 3.1, 3.2, 3.3 กิจกรรม / งานมอบหมาย 12–15 25%
4 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) ===> 4.1, 4.2 1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน 2. การสังเกตพฤติกรรมในการเรียน หรือ ทำงานกลุ่ม 5 - 14 5%
5 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) ===> 5.1, 5.3 งานมอบหมาย 3-14 5%
Gore, Sylee. English for Presentations. 2007.Oxford University Press.
1. Powell, Mark.  Dynamic Presentations.2012.Cambridge University Press.
2. Dale, P. & Wolf, J. C. 2006. Speech Communication Made Simple. New York: Pearson Longman.
3. Harrington, David and Charles LeBeau. 2009. Speaking of Speech (Basic Presentation Skills for Beginners) Student Book.New Edition. Macmillan.
4. Richards, Jack C. with Jonathan Hull and Susan Proctor. 1991. New Interchange (English for International Communications.Cambridge University Press.
5. เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง