การผลิตโคนม

Dairy Cattle Production

1.1 มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตโคนม
1.2 สามารถมีทักษะในการผลิตโคนม
1.3 สามารถนำความรู้ในการผลิตโคนม
ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงโคนม การทำงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนการศึกษาต่อ
1.4 มีค่านิยมที่ดี มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักใน คุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ การปรับปรุงของหลักสูตร และกระตุ้นให้นักศึกษามีการพัฒนาการกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสภาพการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย พันธุ์โคนมและการปรับปรุงพันธุ์โคนม อาหารและการให้อาหารโคนม โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงโคนม การจัดการฟาร์มและฝูงโคนม มาตรฐานงานฟาร์ม การกำจัดของเสีย การจัดการสุขภาพโคนม และการตลาดน้ำนม
3.1 วันพุธ เวลา 15.00 - 16.30 น. ห้องพักอาจารย์ โทร...054-710-259 ต่อ 1130
3.2 e-mail; t_pramual@yahoo.com เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา (Ethics and Moral)
˜1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่า ของคุณธรรม จริยธรรม
˜1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
š1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
š1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ เป็นมนุษย์
1. การเรียนแบบค้นพบ (Discovery Learning)

การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)

3. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)

การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)

5. การสอนโดยใช้เทคนิคคู่คิด (Think-Pair-Share)
6. การสอนฝึกปฏิบัติการ
7. การสอนโดยใช้เกม (Games
8. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
 
1.การเขียนบันทึก
2.การสังเกต
3.การสัมภาษณ์
4.การส่งรายงาน
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและ หลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
š2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
3. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2. ข้อสอบอัตนัย
3. ข้อสอบปรนัย
4. การนำเสนองาน
5. รายงานบทปฏิบัติการ
3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทาง ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
š3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่าง มีระบบ
1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
3. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2. ข้อสอบอัตนัย
3. ข้อสอบปรนัย
4. การนำเสนองาน
5. รายงานบทปฏิบัติการ
˜4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
š4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
˜4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไข ข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
š4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือ สังคม ในประเด็นที่เหมาะสม
1. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
2. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
1. การนำเสนองาน
2. การสังเกต
3. การตอบคำถาม
˜5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่ เหมาะสม
š5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม
š5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้ Power point / Visualizer
มีการนำเสนอข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูล
การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การนำเสนองานด้วยวิธีโปสเตอร์ และวาจา
1. การนำเสนองาน
2. การสังเกต
3. การตอบคำถาม
6.1 สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง
˜6.2 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
š6.3 สามารถปฏิบัติงานได้โดยอัตโนมัติเป็น ธรรมชาติ
ปฏิบัติภาคสนามในฟาร์มฝึกงาน นักศึกษา(ฟาร์มโคนม)สาขาวิชาสัตวศาสตร์
1. การนำเสนองาน
2. การสังเกต
3. การตอบคำถาม
4. รายงานบทปฏิบัติการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล