ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม

Green Transport Safety and Environment

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบการขนส่งและระบบการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตระหนักถึงความปลอดภัยของระบบการขนส่งและระบบการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สามารถวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบการขนส่งและระบบการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
มีการเพิ่มเนื้อหารายวิชา รวมถึงกรณีศึกษาเพื่อให้ทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ศึกษาบทบัญญัติและข้อบังคับทางความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการดำเนินการด้านการขนส่ง การดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไข การวิเคราะห์ปัญหาและการประเมินผล การควบคุมการผลิต การจัดเก็บ การลำเลียงและการขนส่งสินค้าอันตราย รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อใช้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
ตระหนักในความมีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
ให้ความสำคัญในวินัย ตรงต่อเวลา และการส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
มอบหมายงาน
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
1.3.1 การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา
1.3.2 ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
- มีความรู้ความเข้าใจ และวิเคราะห์ เรื่องระบบการขนส่งสำหรับโลจิสติกส์
- นำความรู้ไปประยุกต์ในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์
- นำหลักการด้านระบบการขนส่งแบบต่าง และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นพื้นฐานเพื่อการพิจารณาตัดสินใจในการเดินทางเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
- ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ การสอนบรรยายร่วมกับการสมมุติเหตุการณ์การออกแบบระบบขนส่งสำหรับโลจิสติกส์ในลักษณะที่แตกต่างกัน
- กำหนดงานออกแบบระบบขนส่งสำหรับโลจิสติกส์
- ยกตัวอย่างงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- อภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับงานการออกแบบระบบขนส่งสำหรับโลจิสติกส์
- การสังเกต สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
- การทำแบบฝึกหัด และ การเข้าห้องเรียน
- ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้หลักการที่ได้เรียนมาตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริง
- สามารถแก้ปัญหาทางโลจิสติกส์ได้โดยนำหลักการต่าง ๆ มาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม
- การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) เป็นปัญหาของการขนส่งและความต้องการของเจ้าของธุรกิจ
- ฝึกแก้ปัญหาในงานออกแบบระบบ และระดมสมองในการแก้ไขปัญหา จากกรณีศึกษาตามประเด็นปัญหาที่กำหนดไว้แล้ว โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม ภายในกลุ่มจะต้องเสนอแนวทางไปสู่การแก้ปัญหา
- ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
- แบบฝึกหัด
- การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
- มีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม
- สามารถปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ในทุกสถานภาพ
- วางตัวและร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
- จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนที่นักศึกษามีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาอื่นและบุคคลภายนอก
- มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี่ยนกลุ่มทำงานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให้นักศึกษาทำงานได้กับผู้อื่น โดยไม่ยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกล้ชิด
- กำหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทำงานกลุ่ม อย่างชัดเจน
- ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
- ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่มของนักศึกษา
- มีทักษะการใช้ภาษาไทยในการอธิบายหลักการและสถานการณ์ตลอดจนหารสื่อสารความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอรายงาน
- มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในอันที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ตลอดจนนำเสนอข้อมูลโดยใช้คณิตศาสตร์หรือสถิติ
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
- ใช้PowerPoint และ VDO ที่น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการติดตามทำความเข้าใจ ประกอบการสอนในชั้นเรียน
- การสอนโดยมีการนำเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นตัวอย่างกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและสืบค้นข้อมูล
- การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูล
- การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การมอบหมายงานที่ต้องมีการนำเสนอทั้งในรูปเอกสารและด้วยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
- ประเมินทักษะการคำนวณจากเอกสาร และการสอบต่างๆ
- ประเมินทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
- ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สาธิตการปฏิบัติการ โดยผู้เชี่ยวชาญ
- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานและจดบันทึก
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
คำนาย อ๓ิปรัชญากุล.  ความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อมของการขนส่ง.สำนักพิมพ์, บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์พับลิชชิ่ง. กรุงเทพฯ
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ