เศรษฐศาสตร์จุลภาค

Microeconomics

รู้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ รู้บทบาทและหน้าที่ของหน่วยเศรษฐกิจแบบต่างๆ เข้าใจกลไกและแนวคิดของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคในด้านอุปสงค์ อุปทาน ภาวะดุลยภาพ

ความยืดหยุ่น การแทรกแซงราคาของรัฐบาล

รู้ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทั้งทฤษฎีอรรถประโยชน์  และเส้นความพอใจเท่ากัน  รู้ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต รู้รายรับและกำไรสูงสุดของผู้ผลิต รู้ดุลยภาพของหน่วยผลิตและอุตสาหกรรมทั้งตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
1. เพื่อเพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
2. เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถนำมาใช้ได้กับสถานการณ์ปัจจุบัน     
ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ หน้าที่และบทบาทของหน่วยเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ กลไกและแนวคิดของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค ในด้านอุปสงค์ อุปทาน ภาวะดุลยภาพ ความยืดหยุ่น การแทรกแซงราคาของรัฐบาล ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคทั้งทฤษฎีอรรถประโยชน์ และเส้นความพอใจเท่ากัน ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต ดุลยภาพของหน่วยผลิตและอุตสาหกรรมในตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์
- อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา แจ้งช่องทางการส่งงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
- อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
   (เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในเรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต  ซื่อตรงต่อหน้าที่  ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ตรงต่อเวลา  เคารพในกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม มีมโนธรรมสามารถแยกแยะความถูกต้องความดีความชั่ว  โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติของหลักสูตรดังนี้
          1.1.1  มีความซื่อสัตย์สุจริต  ซื่อตรงต่อหน้าที่  ต่อตนเองและต่อผู้อื่น  ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และมีความสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
          1.1.2  มีความกตัญญู  ความเสียสละ ความอดทน  ความเพียรพยายาม
          1.1.3  มีความพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวความคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน
1.1.4  มีความเคารพต่อกฎ  ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม

มีจิตสำนึกและมีนโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง  ความดี  และความชั่ว
บรรยายพร้อมสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม

1.2.2  ให้ความสำคัญในด้านระเบียบวินัย  การตรงต่อเวลา และการส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
1.3.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา
1.3.2 การอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงานอย่างถูกต้อง และเหมาะสม
มีความรู้ ในทฤษฏีเศรษฐศาสตร์จุลภาค กลไกราคา บทบาทหน้าที่ของหน่วยเศรษฐกิจพฤติกรรมผู้ผลิตและผู้บริโภค การกำหนดราคาและปริมาณการผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และแข่งขันไม่สมบูรณ์  และมีความรู้ตามคุณสมบัติของหลักสูตรดังนี้
2.2.1  มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งการบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปะศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
2.2.2  มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจทางการตลาด  การเงิน  การผลิต  การดำเนินงาน  การจัดองค์การ  ทรัพยากรมนุษย์ 
2.2.3  มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ  การวางแผน  การควบคุมและการประเมินผล  การดำเนินงาน  การปรับปรุงแผนงาน 
2.2.4  มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจรวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบอย่างเท่าทัน
 
2.2.1  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.2.2  ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหารายวิชา โดยเน้นหลักของทฤษฎี และปฏิบัติ
2.3.1 ประเมินผล จากการสอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2  ประเมินผลจากการสอบย่อย
2.3.3  ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย หรือ ศึกษากรณีศึกษา  และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
 
3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
     ผู้เรียนสามารถสืบค้น  จำแนก  และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม ตลอดจนถึงมีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์  โดยมีทักษะทางปัญญาตามคุณสมบัติของหลักสูตรดังนี้
3.1.1  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม  กิจกรรม  หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ
3.1.2  สามารถสืบค้น  จำแนก  และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3.1.3  สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
3.1.4   มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
3.2.1  การมอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกทักษะทางด้านการวิเคราะห์ปัญหาสภาพทางเศรษฐกิจ
3.2.2วิเคราะห์กรณีศึกษา  เกี่ยวกับการศึกษากลไกและแนวคิดของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
3.3.1ประเมินจากเอกสารรายงาน
3.3.2  ประเมินจากกรณีศึกษา
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถทำงานเป็นกลุ่ม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้  ประสานงานได้   โดยมีทักษะดังกล่าวตามคุณสมบัติของหลักสูตรดังนี้
4.1.1  มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา
4.1.2 มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม  การประสานงาน  การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ
4.1.3 มีความกระตือรือร้นและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความรับผิดชอบยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความเป็นผู้ตามในจังหวะที่เหมาะสม
4.1.4  มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ ที่อาจมีความแตกต่าง อย่างสร้างสรรค์
4.2.1  จัดกิจกรรมกลุ่ม ในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2  มอบหมายงานรายกลุ่ม
4.3.1  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ
4.3.2   สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค และสามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง  ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจา  ความสามารถนำเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการเรียน การทำงานมอบหมายและทราบถึงข้อจำกัดของเทคโนโลยี   โดยมีทักษะดังกล่าวตามคุณสมบัติของหลักสูตรดังนี้
5.1.1  สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์  สถิติ และ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในทางธุรกิจ
5.1.2สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีสิทธิภาพ
5.1.3สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
5.1.4  สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง  ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจา
5.1.5สามารถสื่อสารด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ และสามารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มบุคคลที่มีพื้นฐานและแนวความคิดที่หลากหลาย
5.1.6ความสามารถนำเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดำเนินงานและทราบถึงข้อจำกัดของเทคโนโลยี
5.1.7ความสามารถนำเทคโนโลยีการสื่อสารแบบเครือข่าย  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและดำเนินงาน
5.2.1  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต และทำรายงานโดยให้ความสำคัญในกาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
5.2.2 ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจจากข้อมูลบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
5.2.3  การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในงานที่ได้รับมอบหมาย
5.3.1 ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2 ประเมินจากผลงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 บทที่1-3,4,5-7 บทที่ 14 บทที่ 57 การทดสอบ 1. การทดสอบย่อย 2. การสอบกลางภาค 3. การสอบปลายภาค 3,6,12,16 9 17 20% 30% 20%
เอกสารประกอบการสอน  วิชา  เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ ฤทธิ์ขุน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ตาก
กัญญา กุนทีกาญจน์.เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น. เดช กาญจนางกูร.จุลเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ : โฮเดียนสโตร์, 2539. ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์.เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 2. เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์,   2543. ทิพย์  ชุติวงศ์.หลักเศรษฐศาสตร์ 1 : จุลเศรษฐศาสตร์.พิมพ์ครั้งที่ 9.กรุงเทพฯ:คณะเศรษฐศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2534. ปัจจัย  บุนนาคและสมคิด  แก้วสนธิ. จุลเศรษฐศาสตร์.พิมพ์ครั้งที่  11.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2534. วันรักษ์  มิ่งมณีนาคิน.หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค.พิมพ์ครั้งที่ 18 .กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2547. Bade, Robin and Parkin, Micheal. Foundation of Microeconomics. Boston : Pearson   Education, 2002. Ferguson, C.E. and Gould, J.P. Microeconomics Theory. 4th. Ed. Homewood, IL : Richard D. Irwin, 1975.
หนังสือพิมพ์ธุรกิจต่างๆเช่นประชาชาติธุรกิจฐานเศรษฐกิจผู้จัดการฯลฯ
              วารสารนิตยสารบทความหรืองานวิจัยต่างๆทางการจัดการและเว็บไซด์ทางธุรกิจ
 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา ได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2.1   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.2   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา ได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น
4.2  การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน  เพื่อให้นักศึกษามีแนวทาง ในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ