โภชนาศาสตร์และการให้อาหารสุกร

Swine Nutrition and Feeding

                 1. รู้กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหารของสุกร
                  2. เข้าใจการย่อย การดูดซึม และเมตาบอลิสมของโภชนะแต่ละชนิดในร่างกายสุกร
                  3. เข้าใจความต้องการโภชนะชนิดต่าง ๆ ของสุกร
                4. เข้าใจการประกอบสูตรอาหาร และการให้อาหารสุกรแต่ละระยะ
                  5. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพนักโภชนะศาสตร์สัตว์
 
 เพื่อเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555 และพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ทันสมัย สอดคล้องกับเหตุการณ์ สภาพการผลิตสุกรในปัจจุบัน โดยเฉพาะระบบการผลิตสุกรในทางการค้าซึ่งมีการนำเทคโนโลยี และวิทยาการใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการมากขึ้น โดยเฉพาะด้านอาหารและการให้อาหารสุกร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล