วิศวกรรมเครื่องมือ

Tools Engineering

ผลิตวิศวกรปฏิบัติการระดับปริญญาตรีที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในงานทางด้านอุตสาหกรรม สำหรับงานทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชา เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการในสภาพปัจจุบัน
เพื่อผลิตวิศวกรปฏิบัติการระดับปริญญาตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ในสภาพปัจจุบันเพื่อผลิตวิศวกรอุตสาหการที่มีความสามารถปฏิบัติงานเฉพาะด้าน สามารถเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบเครื่องมือเพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิต สามารถเรียนรู้ในการเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุ เครื่องมือในการตรวจสอบ ได้อย่างเหมาะสม ศึกษาหลักการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต ตลอดจนศึกษาแม่พิมพ์ตัดเจาะ แม่พิมพ์ขึ้นรูปชนิดต่างๆ เพื่อสามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเครื่องมือ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ในเรื่องของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นกับการใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบเครื่องมือ การประกอบชิ้นส่วน การเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือช่วยในการผลิต เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ หลักการออกแบบที่ใช้ในการผลิตต่างๆ แม่พิมพ์ตัดเจาะ แม่พิมพ์ขึ้นรูปชนิดต่างๆ ตลอดจนแม่พิมพ์ผสมและแม่พิมพ์แบบก้าวหน้า และเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเครื่องมือ
เวลาให้คำปรึกษานักศึกษา หลักเลิกเรียนตั้งแต่เวลา 16.00-17.00 น
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้นคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต ความสำเร็จทางธุรกิจ ผู้พัฒนา หรือผู้ประยุกต์โปรแกรมจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่ เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ  ได้แก่

มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับ ความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
ให้ความสำคัญกำหนดให้นักศึกษาเข้าห้องเรียนให้ตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มในการเรียนแต่ละครั้ง ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มแล้วทำการออกแบบการใช้เครื่องมือให้ถูกต้องกับการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
1.3.1  การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงต่อเวลา
1.3.2  ประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียนและงานที่มอบหมาย
1.3.3  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และการกระทำทุจริตใน การสอบ
1.3.4  ประเมินผลจากผลงานของการออกแบบการใช้เครื่องมือ
1.3.5  ประเมินผลจากชิ้นงานที่ได้ปฏิบัติตามที่ได้ทำการออกแบบ
1.3.6  ประเมินจากการแต่งกายให้ตรงตามระเบียบ และ ปฏิบัติตามข้อบังคับของการใช้พื้นที่ปฏิบัติงาน
2.1.1   พัฒนาความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ พื้นฐานวิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2.1.2   พัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาการวิศวกรรมเครื่องมือ
2.1.3   พัฒนาความสามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาการวิศวกรรมเครื่องมือกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
2.1.4   พัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านการออกแบบการเลือกใช้เครื่องมือด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2.1.5   พัฒนาความรู้และทักษะในวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร
2.2.1    บรรยาย อภิปราย หลักการทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐานวิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ รวมถึงหลักการออกแบบสร้างนวัตกรรม
2.2.2    มอบหมายงานศึกษาและค้นคว้าปัญหาทางด้านวิศวกรรมเครื่องมือและ การผลิตชิ้นงานที่จำเป็นต้องอาศัยหลักการออกแบบการเลือใช้งานทางด้านวิศวกรรมเครื่องมือ
2.2.3    ฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและการเลือใช้งานทางด้านวิศวกรรมเครื่องมือด้วยหลักการทางด้านของวิศวกรรมเครื่องมือ
2.2.4    มอบหมายให้แบ่งกลุ่มหรือเฉพาะบุคคล โดยให้กรณีศึกษาการเลือใช้งานทางด้านวิศวกรรมเครื่องมือวัสดุจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและทำการออกแบบและการเลือใช้งานทางด้านวิศวกรรมเครื่องมือ
2.3.1  สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2  ประเมินผลจากการออกแบบ ผลจากการค้นคว้าข้อมูล ปัญหาทางด้านการออกแบบ
2.3.3  ประเมินผลจากงานที่มอบหมายและนำเสนอจากการวิเคราะห์ข้อมูลกรณีศึกษา
3.1.1  พัฒนาความสามารถในความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
3.1.2  พัฒนาความสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3.1.3  พัฒนาความสามารถทางการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านการออกแบบการเลือใช้งานทางด้านวิศวกรรมเครื่องมือได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.4  พัฒนาความสามารถในด้านของจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
3.1.5  พัฒนาความสามารถในด้านของการสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
3.2.1  ฝึกวิเคราะห์จากกรณีศึกษา ชิ้นงานตัวอย่าง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.2.2  มอบหมายงานสืบค้นด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
3.2.3  ฝึกการออกแบบการเลือใช้งานทางด้านวิศวกรรมเครื่องมืออยู่เป็นประจำ
3.2.4  ฝึกปฏิบัติการการเลือใช้งานทางด้านวิศวกรรมเครื่องมือ
3.3.1  ประเมินผลจากการวิเคราะห์ด้วยหลักการ พร้อมอธิบายวิธีการใช้งาน ปัญหา แนวทางในการออกแบบ จากกรณีศึกษา ชิ้นงานตัวอย่าง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.3.2 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหาและวิธีการรวมถึงปริมาณแหล่งสืบค้นข้อมูล
3.3.3  ประเมินผลจากการออกแบบและงานที่มอบหมายสามารถใช้งานได้จริง
4.1.1  พัฒนาบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
4.1.2  พัฒนาจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
4.2.1  ฝึกให้นักศึกษาสามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานได้ตรงตามเวลา มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4.2.2  มอบหมายงานการปฏิบัติงานกลุ่มและปฏิบัติงานรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความก้าวล้ำของเทคโนโลยีทางด้านการออกแบบการเลือใช้งานทางด้านวิศวกรรมเครื่องมือหรืออ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาหรือการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมเครื่องมือ
4.2.3  จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อรณรงค์การปฏิบัติงานด้านการออกแบบการเลือใช้งานทางด้านวิศวกรรมเครื่องมือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการทำงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำเสนอการจัดบอร์ดหรือการที่ให้นักศึกษาปฏิบัติให้ถูกต้อง
4.3.1  นักศึกษาสามารถช่วยเหลือกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน พยายามช่วยเหลือกันโดยตลอด
4.3.2  ประเมินผลจากการส่งงานได้ตรงตามกำหนด
4.3.3  ประเมินตนเองและเพื่อนร่วมกลุ่ม ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนดและการสอบสัมภาษณ์          การปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล
4.3.4  ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
5.1.1 พัฒนาทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการออกแบบการเลือใช้งานทางด้านวิศวกรรมเครื่องมือได้เป็นอย่างดี
5.1.2 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในการออกแบบการเลือใช้งานทางด้านวิศวกรรมเครื่องมือ
5.2.1  ฝึกให้นักศึกษาได้ทำการออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5.2.2  ฝึกให้นักศึกษาได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
5.2.3  มอบหมายรายงานและการนำเสนอจากหลักการของการออกแบบการเลือใช้งานทางด้านวิศวกรรมเครื่องมือหรือกรณีศึกษา
5.2.4  มอบหมายงานด้านการคำนวณเชิงตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับงานที่ เช่น การคำนวณหาจุดคุ้มทุนในการเลือใช้งานทางด้านวิศวกรรมเครื่องมือเป็นต้น
5.3.1  ประเมินผลจากการนำเสนอ การสอบกลางภาคและปลายภาค
5.3.2 ประเมินผลจากการออกแบบการเลือใช้งานทางด้านวิศวกรรมเครื่องมือ
5.3.2  ประเมินผลจากการคำนวณตามที่ได้ให้แบบฝึกหัด
 
-
-
-
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
ตำราหลัก
นทีชัย ผัสดี.วิศวกรรมเครื่องมือ (Tools Engineering). เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ. 2549
ตำราเพิ่มเติม
วชิระ มีทอง .การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์.กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย – ญี่ปุ่น).2545
เกรียงไกร ธารพรศรี.การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก.เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ. 2549
-
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ