เคมีอาหาร

Food Chemistry

1.1  มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาสาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ
1.2  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ
1.3  สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.4  มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
1.5  มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
     - เพื่อปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณสมบัติบัณฑิตนักปฏิบัติอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
           ศึกษาและฝึกปฏิบัติ บทบาทและความสำคัญขององค์ประกอบต่อคุณภาพ และความคงตัวของอาหาร สมบัติทางเคมี-ชีวเคมี สมบัติเชิงหน้าที่ขององค์ประกอบหลักและองค์ประกอบรองในอาหาร อันตรกิริยาและการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบหลักและองค์ประกอบรองในอาหารต่อคุณภาพอาหาร และการป้องกันการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
Study and practice of roles and significance of food component on qualities and stability of food; chemical, biochemical, functional properties of major and minor components; interaction and changes of major and minor food components affecting food qualities including the prevention of quality changes.
   3.1 วัน จันทร์ -  พฤหัสบดี เวลา 16.00 - 17.00 น. ห้อง  826 / 813  โทร.  09 6669 8656
   3.2  e-mail; arassinat@gmail.com เวลา 09.00 - 21.00 น. ทุกวัน
1.1 ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้
    1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
š 1.3 มีวินัย ตรงต่อเวลา ขยัน และความรับผิดชอบต่อตนเอง  วิชาชีพ และสังคม
   1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1. สอดแทรกและส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรมระหว่างการเรียนการสอน
2. ปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
3. ใช้กิจกรรมในการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วม
2. การตรงเวลา
3. ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ
˜ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาสาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ
š 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ
    2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. บรรยาย กรณีศึกษา
2. การทดลอง การปฏิบัติ
3. การค้นคว้าความก้าวหน้าทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น
1. กรณีศึกษา
2. การนำเสนอผลงาน
3. โครงงาน
4. การอภิปราย
5. การสอบปากเปล่า
6. การนำเสนองาน
3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
4.1  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
   4.2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
š 4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
    4.4  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 1. เรียนรู้โดยใช้ทีมผ่านการทำทกลองเป็นกลุ่ม หรือการทำงานกลุ่มในรูปแบบต่าง ๆ  
1. กรณีศึกษา
2. การนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติการ
3. การแสดงออกและการมีส่วนร่วม
4. การอภิปราย
5. โครงงาน
   5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารและโภชนาการ
   5.2 สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารและโภชนาการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสถิติประยุกต์ที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
    5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบการนำเสนอที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารและโภชนาการได้อย่างเหมาะสม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3 1.4
1. เคมีอาหาร, รัชนี ตันตะพาณิชกุล, พิมพ์ครั้งที่ 7, กรุงเทพ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542.
2. เอกสารประกอบการสอนวิชา BSCFN101 เคมีอาหาร
1. เคมีอาหาร (FOOD CHEMISTRY), นิธิยา รัตนาปนนท์, พิมพ์ครั้งที่ 5, กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2557.
1. เคมีอาหาร / Food chemistry [http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1626/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-food-chemistry]
2. เคมีอาหาร (food chemistry)
[http://www.scimath.org/lesson-chemistry/item/7185-food-chemistry]
3. Food Chemistry
[https://en.wikipedia.org/wiki/Food_chemistry]
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ร่วมสอน ผลการเรียนของนักศึกษา การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2  มีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดประชุมเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหรือทำการวิจัย
ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา เช่น การสอบถามนักศึกษา การตรวจผลงานของนักศึกษา หรือผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้

ปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย