การวางแผนและควบคุมการผลิต

Production Planning and Control

ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทลักษณะของการวางแผนและการควบคุมการผลิต การไหลเวียนของข้อมูลในระบบควบคุมการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ การวางแผนกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนและผลกำไรเพื่อใช้ในการตัดสินใจ การวางแผนบริหารความต้องการวัสดุ การหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด การจัดตารางการผลิต การควบคุมสินค้า คงคลัง การกำหนดการผลิตการควบคุมการผลิตเชิงปริมาณ การบริหารและจัดการ ห่วงโซ่อุปทานเบื้องต้น ตลอดจนการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวางแผนและควบคุมการผลิต
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษาทางด้านรูปแบบการผลิต การพยากรณ์ความต้องการ การวางแผนการผลิตรวม การวางแผนกาลังการผลิตและวัสดุ การจัดการวัสดุคงคลัง การจัดลำดับงาน และการวางแผนโครงการ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวางแผนและควบคุมการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้
ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการผลิต          หน้าที่ของการควบคุมการผลิต  การพยากรณ์การผลิต  ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนที่ใช้ในการตัดสินใจ      สถิติวิเคราะห์ที่นำมาใช้ในการบริหารงาน      การออกแบบในกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิตรวม  การควบคุมการผลิตและสินค้าคงคลัง   การวางแผนความต้องการวัสดุ  การจัดลำดับงานและตารางการผลิต การควบคุมคุณภาพ     การควบคุมเกี่ยวกับต้นทุนในการผลิต  และการพยากรณ์การขายสินค้าในอนาคตและการวางแผนโครงการ
๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือขึ้นอยู่กับความยากง่ายที่นักศึกษาเข้ามาปรึกษา
ผลการเรียนรู้ เมื่อนักศึกษาเรียนสิ้นสุดรายวิชานี้ นักศึกษาจะมีคุณลักษณะดังนี้
 ๑ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และตรงต่อเวลา
๒ สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขปัญหาได้
๓ มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
                                    ๑  บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
                                   ๒ อภิปรายกลุ่มและให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
                    ประเมินพฤติกรรมที่เข้าเรียนและแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมาย
                        มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการผลิต          ต้นทุนที่ใช้ในการตัดสินใจ      สถิติวิเคราะห์ที่นำมาใช้ในการบริหารงาน      การออกแบบในกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิตรวม  การควบคุมการผลิตและสินค้าคงคลัง   การควบคุมคุณภาพ        และการพยากรณ์การสินค้าในอนาคต
                                        บรรยาย  อภิปราย  นำเสนอรายงาน   
                        - งานที่มอบหมาย สอบกลางภาคและปลายภาค
                        พัฒนาแนวความคิดให้เป็นระบบ และมีแบบแผน มีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล
                        - งานที่มอบหมายเป็นรายบุคคล 
                        - งานที่มอบหมาย สอบกลางภาคและปลายภาค
                        - พัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
                        - มอบหมายรายงานเป็นกลุ่ม
                        - งานที่ได้รับมอบหมาย
คิดคำนวนในการวางแผนการผลิต  การจัดตารางการผลิต การบริหารโครงการ บริหารสินค้าคงคลัง เป็นต้น
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการสอน
                        - งานที่ได้รับมอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล