วาดเส้น 2

Drawing 2

1.1 รู้ลักษณะเฉพาะของวาดเส้นสร้างสรรค์
1.2 เข้าใจหลักการพัฒนารูปแบบการวาดเส้นสร้างสรรค์
1.3 พิจารณาเลือกเทคนิค  วิธีการคลี่คลายรูปแบบ  วิธีการประยุกต์ใช  และพัฒนาแนวคิด
1.4 มีทักษะในการปฏิบัติงานวาดเส้นสร้างสรรค์เน้นความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่มี
     ลักษณะเฉพาะตน
1.5 เห็นความสำคัญและคุณค่าของงานวาดเส้นสร้างสรรค์
เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ เป็นเอกสารการเตรียมและวางแผนการสอนรายวิชา วาดเส้นสร้างสรรค์        สำหรับสอนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ การวาดเส้นสร้างสรรค์ กับแนวทางการสร้างงานศิลปกรรม
ศึกษาและปฏิบัติ  พัฒนาทางเทคนิคให้เหมาะสมกับการสร้างสรรค์  เพื่อสอดคล้องกับเนื้อหาที่แสดงออก  ที่มีลักษณะเฉพาะตนและคุณค่าทางศิลปะ
อาจารย์ผู้สอนจะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน จำนวน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้า
  มีความรู้  ความสามารถในการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ รับผิดชอบต่อสังคม
         
         
         
 มีศักยภาพในการค้นคว้าและพัฒนาตนเอง
 มีคุณธรรม  จริยธรรม  รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม  ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
มีความรู้  ความสามารถในการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์
วิธีการสอน บรรยาย อภิปราย ทำงานสร้างสรรค์
วิธีการประเมินผล จากผลงาน
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา พัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ และ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
วิธีการสอน บรรยาย ภาคทฤษฎี  และ ปฏิบัติ 
วิธีการประเมินผลจากผลงานสร้างสรรค์
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบระหว่างผู้เรียน และผู้สอน
วิธีการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาธิตเทคนิควิธีการวาดเส้น
วิธีการประเมินผล ผลจากผลงานสร้างสรรค์
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิธีการสอน ค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต วิเคราะห์ข้อมูล
วิธีการประเมินผล จากผลงานสร้างสรรค์
มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง  มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
มอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตามหน่วยเรียนในรายวิชา
ประเมินผลจากผลงานที่ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านทักษะพิสัย การนำเสนอผลงานครั้งที่ 2,3,4,5,6,7 สอบกลางภาค การนำเสนอผลงานครั้งที่ 8,9,10,11,12,13,14,15 สอบปลายภาค 6,7,9 8 12,13,14,15 16 30% 40%
2 ประเมินการนำเสนอในแต่ละครั้ง มีการประเมิน และวิจารณ์ผลงานและการส่งงานตามที่มอบหมายทุกครั้ง ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จิตพิสัย ความสนใจ การเรียนสม่ำเสมอ การแต่งกายสะอาด การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
หนังสือศิลปะและการวาดเส้น
แหล่งอ้างอิงที่สำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานวาดเส้นสร้างสรรค์
- วารสาร ศิลปะต่างๆ
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับงานวาดเส้นสร้างสรรค์
- การสังเกตการณ์ และทีมผู้สอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
กระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา งานวาดเส้นสร้างสรรค์
- ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย จากการสุ่มตัวอย่างผลงานของนักศึกษาจากอาจารย์ต่างหลักสูตร
- ตั้งคณะกรรมการในสาขาตรวจสอบผลการประเมินและกระบวนการการให้คะแนน
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลสอบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
          - สลับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากมุมมองทัศนคติ ที่หลากหลาย