ไมโครคอนโทรลเลอร์

Microcontroller

     1.1  อธิบายโครงสร้างของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ได้
     1.2  อธิบายระบบบัสได้
     1.3  อธิบายรายละเอียดต่างๆ ของหน่วยความจำได้
     1.4  ออกแบบวงจรอินเตอร์เฟสอุปกรณ์อินพุท/เอาท์พุทกับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้
-มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพทางการศึกษาเพื่อมาตรฐานวิชาชีพ
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับชนิดของไมโครคอนโทรลเลอร์ สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ การบริหารจัดการหน่วยความจำ ชุดคำสั่ง การอินเตอร์รัพต์ การเชื่อมกับอุปกรณ์ภายนอก การประยุกต์การใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
กำหนดให้นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกาย การสอนเน้นการสอดแทรกตัวอย่างที่แสดงให้เห็นด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีทัศนคติที่ดีในการช่วยเหลือผู้อื่น ทัศนคติด้านการรักษาสภาพแวดล้อมและการลดการใช้พลังงาน
1.3.1  ประเมินพฤติกรรมการเข้าเรียน พฤติกรรมในห้องเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้ และตรงเวลา
1.3.2  ประเมินการมีวินัย และพร้อมเพรียงของนักศึกษาในกิจกรรมที่มีการมอบหมายต่างๆ
˜1.2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษ
š1.2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
บรรยายทฤษฎี อภิปรายเกี่ยวกับหลักทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยสอดคล้องกับเนื้อหาไมโครโปรเซสเซอร์ การวิเคราะห์การทดลอง และมอบหมายให้ค้นคว้าเพิ่มเติม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งเน้นนวัตกรรมใหม่หรืองานวิจัยใหม่ มีการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไมโครโปรเซสเซอร์
2.3.1   การทดสอบย่อย
2.3.2   สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นหลักการทฤษฎี และปฏิบัติ
2.3.3   ประเมินจากโครงการที่นำเสนอ
˜3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ
3.2.1   การมอบให้นักศึกษานำเสนอแนวความคิด และปัญหาที่สนใจที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชา
3.2.2   ให้นักศึกษาได้ลงปฏิบัติ และแก้ไขสภาพปัญหาจริง ในรูปแบบการพัฒนาอุปกรณ์ โดยใช้องค์ความรู้ที่ศึกษาจากทฤษฎี
3.2.3    การอภิปรายกลุ่ม วิเคราะห์กรณีศึกษา โดยการนำทฤษฎีที่เหมาะสมมาใช้
3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3.2   ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา และการนำเสนอผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3.3   สัมภาษณ์ สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
           š4.4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.2.1 สามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4.2.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
4.2.3 มีภาวะผู้นำ
4.3.1 พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
4.3.2  พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
˜5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
š5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ เทคโนโลยีของอุปกรณ์ คำสั่ง ที่ใช้ในรายวิชา แนะนำเทคนิคและเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อเคราะห์ข้อมูล/สารสนเทศ เชิงคุณภาพให้เป็นข้อมูล/สารสนเทศเชิงปริมาณ และประเมินข้อมูลสารสนเทศที่เป็นเชิงคุณภาพให้เป็นเชิงปริมาณ
มอบหมายงานที่ต้องมีการนำเสนอทั้งในลักษณะที่เป็นตัวเลข กราฟ ภาพ และ ข้อความปริมาณที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันและสามารถนำเสนอเป็นตัวเลขได้
ประเมินจากการนำเสนอรายงาน โดยพิจารณาจากเนื้อหา สื่อเทคโลยีที่ใช้นำเสนอ ความถูกต้องของภาษาพูดและภาษาเขียน
˜6.1.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.1 สร้างทักษะในการปฏิบัติงานในรายวิชา   
6.2.2 สนับสนุนการทำโครงงานการประยุกต์การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์
6.3.1  มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
6.3.3 มีการประเมินผลการทำงานในภาคปฏิบัติ และโครงงานการประยุกต์การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 1.2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษ 1.2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ 4.4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.1.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1 TEDEE120 ไมโครคอนโทรลเลอร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.6, 1.7, 2.1,2.4 – 2.6, 3.2 สอบกลางภาค 5 30
2 1.1,1.6, 1.7,2.1, 2.4 – 2.6, 3.2,4.1 – 4.6,5.3-5.4 สอบปลายภาค 17 30
3 1.1 – 1.7, 3.1 คะแนนเก็บ .ใบงาน ตลอดภาคการศึกษา 40
ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์
๑. การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล MCS-51 ชื่อผู้แต่ง รศ.สมยศ จุณณะปิยะ สำนักพิมพ์/ปีที่พิมพ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/๒๕๔๔
๒. Advanced Microprocessors and Microcontrollers ชื่อผู้แต่ง Bradi Ram. สำนักพิมพ์/ปีที่พิมพ์ Prentice-Hall /1995
     นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา วิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการให้ข้อเสนอแนะของนักศึกษา โดยนักศึกษาประเมินผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต
ประเมินการสอนโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก โดยพิจารณาจากคุณภาพการออกข้อสอบ การวัดผล การตัดเกรด ของผู้สอน ตลอดจนพิจารณาจากคุณภาพการจัดทำแฟ้มสะสมงานการสอนรายวิชาของผู้สอน
จัดให้มีสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหรือให้คณาจารย์ในภาควิชาได้เข้าอบรมการเรียนการสอน เพื่อร่วมกันหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชาสนับสนุน ให้ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอนหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน และให้มีการทำวิจัยในชั้นเรียน
       มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีออกข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ การวัดผล และการตัดเกรด
ภาควิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยผู้เรียน โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอต่อภาควิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงพร้อมนำเสนอภาควิชา / คณะ เพื่อใช้ในการสอนครั้งต่อไป