วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม

Environmental Health Engineering

รู้และเข้าใจความรู้พื้นฐานทางอนามัยสิ่งแวดล้อม และลักษณะของการอนามัยในทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักวิทยาของการเกิดโรคและโรคระบาดที่เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน และโรคเกี่ยวกับการอาชีพ เข้าใจการประยุกต์ใช้อย่างมีหลักวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและทำให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขอนามัยของคนในด้านต่างๆ ได้แก่ น้ำดื่มน้ำใช้ การบำบัดน้ำเสีย การบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูล การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย รวมถึงการจัดการและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เป็นต้น  รู้มาตรฐาน และกฎหมายเกี่ยวกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการและวางแผนอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน และท้องถิ่นเบื้องต้น
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านอนามัยพื้นฐานและการใช้หลักทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษที่จะส่งผลต่อสุขอนามัยของคน โดยปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้สอดคล้องกับระเบียบและแนวปฏิบัติเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
   ศึกษาลักษณะของการอนามัยในทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักวิทยาโรคระบาดที่เน้นเป็นพิเศษด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในการอาชีพ  ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของวิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับชุมชน การอาชีพ มาตรฐานและข้อบังคับด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ การประยุกต์หลักทางวิศวกรรมเพื่อใช้ป้องกันและสร้างความปลอดภัยด้านสุขภาพ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)  
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล