การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 3

Wheel Throwing 3

1. เข้าใจคุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินปั้น
2. เข้าใจการเตรียมและปรับปรุงเนื้อดินปั้นชนิดพิเศษ สำหรับการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน
3.เข้าใจหลักการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นชุด มีฝา มีหูหรือมือจับและเทคนิคการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่และการตกแต่งชิ้นงานและพื้นผิว
4.มีทักษะในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นชุด มีฝา มีหูหรือมือจับและเทคนิคการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่และการตกแต่งชิ้นงานและพื้นผิว
5. เห็นคุณค่าการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพ สีของเนื้อดินหลังการเผาและอัตราการหดตัวของเนื้อดิน การเตรียมเนื้อดินปั้นชนิดพิเศษสำหรับการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นชุด มีฝาเปิด  มีหูหรือมือจับ  โดยมีขนาดรูปร่างเดียวกัน ตลอดจนเทคนิคการปั้น ตัดต่อทีละช่วงเพื่อการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ การตกแต่งชิ้นงานและพื้นผิว ปัญหาและแนวทางป้องกันและแก้ไขผลิตภัณฑ์เซรามิกขนาดใหญ่ที่ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน
อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็ปไซต์คณะ อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัยมีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟแวร์และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.3 มีภาวการณ์เป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
1.1.4 เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2.1 บรรยายทฤษฏีโดยใช้สื่อการสอนและสอนปฎิบัติโดยการสาธิต
1.2.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติงานการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน
1.2.3 อภิปรายกลุ่ม
1.3.1 สังเกตความสนใจ
1.3.2 ซักถามรายบุคคล
1.3.3 สังเกตการอภิปราย
1.3.4 พิจารณาจากงานที่มอบหมาย
1.3.5 สังเกตการปฏิบัติงาน
1.3.6 พิจารณาจากผลงานจากการปฏิบัติงานและจัดอันดับคุณภาพ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเเละการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 1 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 44020214 การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 3
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1-4 สอบถามเพื่อพิจารณาความเข้าใจในเนื้อหาหลังจบแต่ละหน่วยการเรียน สังเกตความสนใจ, ซักถามรายบุคคล สังเกตการอภิปราย, สังเกตการปฏิบัติงาน , พิจารณาจากงานที่มอบหมายและพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและจัดอันดับคุณภาพ 1-17 70 %
2 1-3.5 สอบกลางภาค 8 10 %
3 3.5-4 สอบปลายภาค 17 10%
กาญจนะ  แก้วกำเนิด. วัสดุทนไฟ.  เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีเซรามิก  สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.
การศึกษานอกโรงเรียน,กรม. การสร้างต้นแบบและแม่พิมพ์ด้วยวิธีการกลึง.กรุงเทพมหานคร : องค์การค้าครุสภา, 2538.
โกมล  รักษ์วงศ์. เอกสารคำสอนน้ำเคลือบ 2 . กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฎพระนคร, 2538.
                       .งานวิจัยเตาเผาและเครื่องปั้นดินเผา เตาเผาแม่น้ำน้อยเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัตถุโบราณของจังหวัดสิงห์บุรี,กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฎพระนคร,2538.
จีรพันธ์  สมประสงค์. เทคนิคการสร้างสรรค์ศิลปะเครื่องปั้นดินเผา. กรุงเทพมหานคร :  โอเดียนสโตร์, 2535.
ทวี   พรหมพฤกษ์. เครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น..กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฎพระนคร, 2523.
                         . เตาและการเผา..กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฎพระนคร, 2524.
นวลน้อย  บุญวงษ์. หลักการออกแบบ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
นพวรรณ  หมั้นทรัพย์. การออกแบบเบื้องต้น. โครงการตำราวิทยาเขตภาคพายัพสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. : โกลบอลวิชั่นจำกัด, 2539.
บริษัท คอมพาวค์ เคลย์จำกัด. คู่มือเครื่องหล่อแบบแรงดันสูง. ม.ป.ป.
ปรีดา  พิมพ์ขาวขำ. เซรามิกส์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
ปุณณรัตน์   พิชญไพบูลย์. เครื่องปั้นดินเผาเทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์. กรุงเทพมหานคร :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
ไพจิตร  อิ่งศิริวัฒน์. เนื้อดินเซรามิกส์. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2541.
วิเชียร   ศิริประภาวัฒน์. ดินและเนื้อดินปั้น(เอกสารโรเนียว). กรุงเทพมหานคร :สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต เพาะช่าง, 2528.
วันชัย  เพี้ยมแตง. รายงานการฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น. เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ, 2532.
ใบความรู้เรื่องคุณสมบัติทางกายภาพ สีของเนื้อดินหลังเผาและอัตราการหดตัวของเนื้อดิน
ใบความรู้เรื่องการเตรียมเนื้อดินปั้นชนิดพิเศษสำหรับการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน
ใบความรู้เรื่องหลักการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นชุด มีฝา มีหูหรือมือจับและเทคนิคการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่และการตกแต่งชิ้นงานและพื้นผิว
ใบงานการเตรียมและปรับปรุงเนื้อดินปั้นชนิดพิเศษ สำหรับการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน
ใบงานการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นชุด มีฝา มีหูหรือมือจับและเทคนิคการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่และการตกแต่งชิ้นงานและพื้นผิว
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา ได้ดังนี้
          1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
          1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
          1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังนี้
          2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
          2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
          2.3 การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2  จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
          3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
          3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้รายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงการพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมได้ในรายวิชาดังนี้
          4.1 การทวนสอบการให้คะแนน จากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
          4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม
จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิ์ผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
           5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
           5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ
           5.3 อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ควรปรับปรุงใหม่หมด เช่นแป้นหมุนซึ่งเป็นหัวใจในการเรียนการสอนวิชาการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน ควรจัดซื้อใหม่ เนื่องจากของเดิมส่วนใหญ่ชำรุดและมีอายุการใช้งานมายาวนาน และการเตรียมดินสำหรับการขึ้นรูปควรมีเจ้าหน้าที่สำหรับเตรียมดินคอยเตรียมให้