หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Selected Topics in Electronic Engineering

สามารถอธิบายเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันได้ สามารถอธิบายการทำงานของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีทัศนคติที่ดีต่อรายวิชาหัวข้อเลือกทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อการงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านวิสวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบัน ในสาขางานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ใช้เวลาให้คำปรึกษาในห้องเรียนและนอกห้องเรียนตามโอกาสของนักศึกษา ไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนเนื่องจากบริบทของผู้สอนและผู้เรียนมามหาวิทยาลัยและพบเจอกันตลอดในระหว่างมีการเรียนการสอน
        พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรมโดยอิงจากประสบการณ์ที่พบเห็นจากการวัดผลการทำงานของ Production Process  มาควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
        1.1.1  คุณภาพของงาน : ความถูกต้องในคุณภาพของการบ้าน  งาน  ประสิทธิภาพการเรียน ความรู้ความเข้าใจในหลักและวิธีการปฏิบัติในหน้าที่นักศึกษา
        1.1.2  ปริมาณของงาน : จำนวนผลงานที่ทำได้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด การคำนึงถึงการใช้จ่ายทรัพยากร อุปกรณ์ในการทำงาน
        1.1.3  การมาเรียน : การมาเรียน การตรงเวลา การขาด  ลา สาย ป่วย และความสม่ำเสมอในการมาเรียน
        1.1.4  ระเบียบวินัย : ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยข้อบังคับ เชื่อฟัง ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์รายวิชา สาขา และมหาวิทยาลัย
        1.1.5  การให้ความร่วมมือ : การประสานงาน ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน และผู้เกี่ยวข้อง การเชื่อฟังหัวหน้าห้อง การเรียนรู้ และความสามารถในการควบคุมอารมณ์
1.2.1  บรรยายยกตัวอย่างเรื่องเล่าที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมร่วมในการจัดการเรียนการสอน
             1.2.2  สร้างข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องวินัย การตรงต่อเวลา   การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด การแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
             1.2.3   ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรมกับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
1.3.1   มีการให้คะแนนการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งงาน
             1.3.2   หากมีการกระทำทุจริตในการสอบถูกตัดคะแนน
            1.3.3   มีการให้คะแนนคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย ที่สะท้อนถึงความตั้งใจ ความรับผิดชอบของนักศึกษาและการมีจรรยาบรรณในการอ้างอิงที่ไปที่มาของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน
มีความรู้และเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบัน ในสาขางานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การสอนในชั่วโมงปฏิบัติ จำนวน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยผู้สอนมีใบงานที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาและมอบหมายให้ผู้เรียนต้องเขียนเนื้อหาประกอบใบงานก่อนการลงมือปฏิบัติ ส่วนการทดลองผู้สอนดูแลการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
จากคะแนนประเมินจากการทำใบงานและสอบปฏิบัติ
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถคิด วิเคราะห์ และ บูรณาการองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี
ให้ผู้เรียนนำความรู้ชั่วโมงทฤษฎีและข้อมูลจากการค้นคว้าเพิ่มเติมมาใช้ในการเตรียมการของการทำใบงาน
3.3.1   ประเมินผลจากการทำงาน/การบ้าน
3.3.2   วัดผลจากการประเมินจากรายงาน  การนำเสนอผลงาน
3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาการให้ความร่วมมือในการทำงานทั้งความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1   มอบหมายงานหรือให้อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
4.2.2   การนำเสนอรายงาน
4.3.1   ผลจากการประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
5.1.1   ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
5.1.2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในด้านการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ผลของตัวอย่างงานที่กำหนดให้
5.1.4   พัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตอย่างเป็นระบบ
5.1.5   พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาตนเองผู้เรียน และการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
5.1.6   พัฒนาทักษะในการนำเสนอรายงานโดยสามารถเลือกรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
                5.1.7  พัฒนาทักษะในการใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษาได้
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สังเกตทักษะที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.6, 1.7, 2.1, 2.4 – 2.6, 3.2 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 8 17 25% 25%
2 1.1,1.6, 1.7,2.1, 2.4 – 2.6, 4.6,5.3-5.4 การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 40%
3 1.1 – 1.7, 3.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
เอกสาร และไฟล์ประกอบการเรียนการสอนของอาจารย์อนุสรณ์เรียบเรียง
-
-
ใช้การประเมินประสิทธิผลรายวิชาที่ได้จากนักศึกษาผ่านแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บ ของมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  คือ ใช้ผลการผลการเรียนของนักศึกษาหลังจากสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้ว่ามีการกระจายคะแนนดีหรือไม่
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน หาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน พัฒนาสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนและพัฒนาเทคนิคการสอนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้จากคะแนนสอบและเกรด
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  คือ  ปรับปรุงรายวิชาทุก ๆ ภาคเรียน หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4