การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

Systems Analysis and Design

1. มีความรู้ความเข้าใจในด้านเกี่ยวกับระบบ วัฏจักรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ 2. เข้าใจกระบวนการในการพัฒนาระบบ 3. มีทักษะในการนำการวิเคราะห์ระบบไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบทางธุรกิจ  
เพื่อให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตรมาตรฐานด้านระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ วัฏจักรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การออกแบบโปรแกรม กระบวนการพัฒนาระบบ การทดสอบ การนำเสนอผลการวิเคราะห์และออกแบบ การนำไปสู่การปฏิบัติงานจริงและเครื่องมือด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
1
พัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจความสำคัญเกี่ยวกับระบบ วงจรการพัฒนาระบบ กระบวนการและวิธีการในการพัฒนาระบบ โดยเน้นการนำเอาข้อมูลและสารสนเทศที่มีการนำมาใช้ในปัจจุบัน และเน้นในระบบที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบกับลักษณะงานในธุรกิจ 1.2.2 กำหนดให้นักศึกษาทำงานโดยฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานในธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 1.2.3 อภิปรายผลงาน
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 1.3.2 การนำเสนอและอภิปราย
มีความรู้เกี่ยวกับระบบ วัฏจักรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การออกแบบโปรแกรม กระบวนการพัฒนาระบบ
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ กำหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์ระบบโดยใช้รูปแบบของกระบวนการแบบต่าง ๆ และออกแบบระบบการทำงานในธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
2.3.1 แบบฝึกหัด สอบกลางภาค สอบปลายภาคด้วยข้อสอบ 2.3.2 นำเสนอผลงาน
มีวิจารณญาณในการการนำเสนอผลการวิเคราะห์และออกแบบ การนำไปสู่การปฏิบัติงานจริงและเครื่องมือด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบระบบได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการนำไปประยุกต์ใช้งานในอนาคต
บรรยาย ให้แบบฝึกหัด
นำเสนอผลงานจากแบบฝึกหัด และการอภิปรายในชิ้นงาน
สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนในองค์กรในหน่วยงานสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อนำการกระบวนการในการวิเคราะห์และออกแบบระบบไปประยุกต์ให้ตรงกับหน่วยงาน และกับบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง
กำหนดให้นักศึกษาทำงานโดยฝึกปฏิบัติงานโดยมีส่วนร่วมกับบุคคลอื่น ๆ
นำเสนอผลงานของแบบฝึกหัด และตอบข้อซักถามของอาจารย์
สามารถวิเคราะห์ระบบงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและ ประยุกต์การพัฒนาระบบโดยใช้ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการเขียนและปากเปล่า ใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม ในการออกแบบระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้อย่างถูกต้อง
กำหนดให้นักศึกษาทำงาน โดยกำหนดรูปแบบงานที่ให้นักศึกษาสามารถเลือกระบบงานในธุรกิจที่มีความสนใจในการนำมาพัฒนาระบบ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ นำเสนอผลงาน จัดส่งผลงาน
5.3.1 นำเสนอผลงานที่ทำงาน และตอบข้อซักถามของอาจารย์ 5.3.2 ตรวจรายงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.6, 1.7, 2.1, 2.4 - 2.6, 3.2, 4.1 - 4.6, 5.3 - 5.4 การทำงานกลุ่มและนำเสนอ การส่งงานตามที่มอบหมาย ลอดภาคการศึกษา 10%
2 1.1, 1.6, 1.7, 2.1, 2.4 - 2.6, 3.2, 4.1 - 4.6, 5.3 - 5.4 วิเคราะห์กรณีศึกษา อภิปรายและนำเสนอหน้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 2.1, 2.2, 2.5, 2.7 3.1, 3.4 สอบกลางภาค 9 30%
5 1.1 – 1.7, 3.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
6 2.1, 2.2, 2.5, 2.7 3.1, 3.4 สอบปลายภาค 18 30%
โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ์. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2555.
โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ์. การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล. บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด,  2548. โอภาส  เอี่ยมศิริวงศ์. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2550.
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 1.2 การสะท้อนความคิดจากพฤติกรรมของผู้เรียน 1.3 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2.1 ผลการสอบ 2.2 การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 2.3 การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2 การวิจัยใน/นอกชั้นเรียน
4.1 การทวนสอบการให้คะแนน จากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นหรือ  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบในผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4