การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

Web Programming

1.1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการแสดงผลของโปรแกรมเว็บเบราวเซอร์
1.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถแสดงผลบนโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ได้ด้วยภาษา HTML
1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP เพื่อประมวลผลบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้
1.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อกับฐานข้อมูลได
1.5 สามารถประยุกต์เพื่อสร้างโปรแกรมบนเว็บได้
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการแสดงผลของโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ และการใช้คาสั่งของภาษา HTML แสดงผลบนโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ สามารถใช้คาสั่งของภาษา PHP เพื่อประมวลผลที่เว็บเซิร์ฟเวอร์และแสดงผลที่เว็บเบราว์เซอร์ รวมถึงสามารถใช้คาสั่งของภาษา PHP เพื่อติดต่อกับฐานข้อมูลได้ ตลอดจนสามารถประยุกต์เพื่อสร้างโปรแกรมบนเว็บได  
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการออกแบบเว็บเพจโดยเลือกภาษาโปรแกรมและอัลกอริธึมที่เหมาะสมกับการออกแบบเว็บเพจ โดยศึกษาถึงโครงสร้างของแต่ละภาษาที่สามารถนามาพัฒนา ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บเพจ เช่น ภาษา ASP, ภาษา PHP, ภาษา XML, ภาษา HTML เป็นต้น  
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  มีความซื่อสัตย์ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม

1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้สื่อมัลติมีเดียต่อบุคคลองค์กรและสังคม
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับวิธีการแสดงผลบนเว็บรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้คาสั่ง echo เพื่อแสดงผลบนโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ เป็นต้น

1.2.2 ทดสอบโปรแกรมตัวอย่าง พร้อมทั้งอธิบายวิธีการทางานของโปรแกรม
กำหนดให้เขียนโปรแกรมรายบุคคลตามใบงาน
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
วิธีการแสดงผลของโปรแกรมเบราว์เซอร์ โครงสร้างของไฟล์เว็บเพจ รูปแบบคาสั่งต่าง ๆ ของภาษา HTML ภาษา PHP ขั้นตอนการติดต่อฐานข้อมูลด้วยภาษา PHP เพื่อนาข้อมูลมาแสดงผลบนโปรแกรมเบราว์เซอร์ การรับข้อมูลจากผู้ใช้ไปประมวลผล
บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติ การทางานกลุ่ม การนาเสนอใบงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษาจากงานการเขียนโปรแกรมบนเว็บตามที่มอบหมาย โดยนามาสรุปเป็นโปรแกรมและนาเสนอ โดยเป็นโครงงาน Problem-based Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2   ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล  กรณีศึกษา หรือโจทย์จากแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ ขั้นตอน มีการวิเคราะห์แนวคิดอย่างมีขั้นตอนตามมาตรฐานการเขียนโปรแกรม เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
3.2.1   การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานพิเศษที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน
3.2.2   อภิปรายกลุ่ม
3.2.3   วิเคราะห์กรณีศึกษา  จากการเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3.2.4   การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3.3.2   วัดผลจากการประเมินโครงการ  การนำเสนอผลงาน
3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าข้อมูลของสื่อมัลติมีเดียในปัจจุบัน การนำตัวอย่างการใช้สื่อมัลติมีเดียในการเรียนการสอน ธุรกิจ หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
4.2.3   การนำเสนอรายงาน
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง    
5.1.1   ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข ตามหลักการของระบบคอมพิวเตอร์
5.1.2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
5.1.4   พัฒนาทักษะวิธีการเขียนโปรแกรมบนเว็บ
5.1.5   ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การส่งงานทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือ Web Board Blog เป็นต้น
5.1.6   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และสร้างโปรแกรมตามแนวคิดมาเป็นโปรแกรมบนเว็บ และทารายงานรูปเล่มรวบรวมผลงาน โดยเน้นการสร้างโปรแกรมบนเว็บให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5.2.2   นำเสนอในรูปแบบของการรายงานผล การแนะนำโปรแกรม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และการเขียนโปรแกรม
5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย วิธีการตอบ และการเขียนโปรแกรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ทดสอบย่อย ทดสอบย่อย 1-12 20
2 สอบกลางภาค สอบกลางภาค 1-6 20
3 สอบปลายภาค สอบปลายภาค 6-16 20
4 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน การทำงานกลุ่มและแบบฝึกหัด การส่งงานตามที่มอบหมาย วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน การทำงานกลุ่มและแบบฝึกหัด การส่งงานตามที่มอบหมาย 1-14 30
5 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 1-12 10
กตติ ภักดีวัฒนะกุล. (2550).  คัมภีร์ PHP. กรุงเทพ :เคทีพี แอนด์ คอนซัลท์.
บัญชา ปะสีละเตสัง. (2551). ออกแบบและพัฒนาเว็บด้วย DHTML. กรุงเทพ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
2.4   การทำแบบทดสอบหลังหน่วยการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ