ดอกไม้สร้างสรรค์

Creative Flowers

    เพื่อให้นักศึกษารู้เทคนิคการออกแบบดอกไม้สร้างสรรค์ การใช้สีในการผลิตดอกไม้สร้างสรรค์  เข้าใจระบบการผลิตดอกไม้สร้างสรรค์ การนำวัสดุพื้นบ้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ดอกไม้ มีทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้สร้างสรรค์
         เพื่อให้นักศึกษารู้เทคนิคการออกแบบดอกไม้สร้างสรรค์ มีทักษะในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการผลิตดอกไม้สร้างสรรค์ การใช้สีการนำวัสดุพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ดอกไม้ ให้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
   เทคนิคการออกแบบดอกไม้สร้างสรรค์ การใช้สีในการผลิตดอกไม้สร้างสรรค์ การวางระบบการผลิตดอกไม้สร้างสรรค์ และการนำวัสดุพื้นบ้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์
    3.1 วัน อังคาร เวลา 08.00 – 14.00 น. ห้องพักครูสาขาอุตสาหกรรมเกษตร โทร 089 6386085
    3.2  viriyajaree@hotmail.co.th เวลา 08.00 – 17.00 น. ทุกวัน
˜ มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
˜ มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
˜มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
˜เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ปฏิบัติตามระเบียบของการปฏิบัติการปะดิษฐ์ดอกไม้แบบสร้างสันต์ กำหนดให้นักศึกษาแบ่งเวรรับผิดชอบในการซื้อวัตถุดิบมาใช้ร่วมกันในชั้นเรียนและสังเกตจากการทำงานร่วมกันของกลุ่ม ตามที่ได้รับมอบหมาย การสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติมีการตรวจเช็คความตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบตนเองและในการทำงานกลุ่มที่ต้องปฏิบัติการประดิษฐ์และจัดดอกไม้แบบสร้างสรรค์

รับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในการทำงานกลุ่มร่วมกัน
- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน และการปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้แบบสร้างสรรค์ที่ได้รับมอบหมายเป็นกลุ่มและรายบุคคล
- การส่งงานในชั่วโมงและการบ้านที่ได้รับมอบหมายและการเตรียมวัสดุในการทำงานกลุ่มและรายบุคคล
- ตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งรายงาน
- ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน
˜มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
˜สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
šสามารถบูรณาการความรู้กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ใช้การสอนแบบบรรยาย ร่วมกับการใช้สื่อทางเทคโนโลยี และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถามและตอบคำถาม ใช้การสอนจากสื่อที่มีข้อมูลความเกี่ยวข้องทางด้านดอกไม้แบบสร้างสรรค์ การสอนด้วยการให้นักเรียนดัดแปลงการใช้วัสดุให้ร่วมสมัยหรือเป็นการสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือการเลียนแบบของจริง

         ให้นักศึกษาได้เรียนรู้กับผู้ประกอบการด้านการจัดดอกไม้ที่ร้านดอกไม้ปาหนันในเรื่องของเทคการจัดดอกไม้ทั้งดอกไม้สดและดอกไม้แห้ง
การสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค การส่งชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย

        - การทำรายงานและรูปเล่ม
˜มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
˜มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
การสอนโดยการนำตัวอย่างของจริง การสอนแบบบูรณาการให้ไปค้นคว้าจากผู้ประกอบการ และศึกษาด้วยตนเอง

การสอนการใช้เทคนิคการในการออกแบบชิ้นงานให้ร่วมสมัยและสามารถนำไปใช้งานได้จริง
การฝึกปฏิบัติและทักษะในการเรียนดอกไม้สร้างสรรค์ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
-การส่งชิ้นงานดอกไม้แบบสร้างสรรค์
- ประเมินจากการฝึกปฏิบัติและทักษะในการเรียนดอกไม้แบบสร้างสรรค์
šมีมนุษย์สัมพันธ์และมารยามสังคมที่ดี
šมีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
˜สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
˜สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
การปฏิบัติงานของนักศึกษาที่นักศึกษาต้องมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ มอบหมายงานกลุ่มจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ การทำงานกลุ่มร่วมกันในการฝึกปฏิบัติการจัดดอกไม้งานเลี้ยง งานทำบุญ งานรับปริญญา การจัดจำหน่ายชิ้นงาน

มอบหมายการออกแบบชิ้นงานดอกไม้แบบสร้างสรรค์
การปฏิบัติงานของนักศึกษาที่นักศึกษาต้องมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ มอบหมายงานกลุ่มจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ การทำงานกลุ่มร่วมกันในการฝึกปฏิบัติการจัดดอกไม้งานเลี้ยง งานทำบุญ งานรับปริญญา การจัดจำหน่ายชิ้นงาน

มอบหมายการออกแบบชิ้นงานดอกไม้แบบสร้างสรรค์
˜สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม
˜สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
šสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่าง ประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสอนโดยใช้อินเตอร์เน็ต การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำรายงาน

การนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินทักษะการวาด การเขียน การตัดกระดาษ,ผ้า การมัด การย้อม การติดปะ และการประกอบโครงสร้างของชิ้นงาน และการใช้เทคนิคในการออกแบบ
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติในแต่ละชั่วโมงการปฏิบัติงาน
- ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 24051214 ดอกไม้สร้างสรรค์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การเตรียมความพร้อมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10 %
2 ด้านความรู้ สอบปฏิบัติ สอบกลางภาค สอบปลายภาค 16 9 17 10 % 15 % 15 %
3 ด้านทักษะทางปัญญา สอบกลางภาค สอบปลายภาค ภาคปฏิบัติการออกแบบชิ้นงานดอกไม้แบบสร้างสรรค์ 9 17 16 10 % 10 % 10 %
4 ด้านความสัมพันธ์ความรับผิดชอบ การให้คะแนนของเพื่อนร่วมห้อง ตลอดภาคเรียน 5%
5 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร รูปเล่มรายงานและการรายงาน 1-16 10%
6 ด้านการปฏิบัติงาน การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน งานที่มอบหมาย และผลงานสำเร็จ (ภาคปฏิบัติ) ตลอดภาคเรียน 5 %
7
1. หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก 
กรมอาชีวศึกษา  ศิลปะประดิษฐ์ 2530 กรุงเทพมหานคร
คนึง  จันทริศรี  หลักการจัดดอกไม้ 2540 สำนักโอเดียนสโตร์  กรุงเทพมหานคร
จารุลักษณ์  สุทธิโชติ  การประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด 2545 กรุงเทพมหานคร
พนนม  ปัญญาสุข ดอกไม้ประดิษฐ์ 2545 อรุณการพิมพ์ กรุงเทพมหานคร
บุญเยือน  นอกสระ  ดอกไม้จากผ้าใยบัว  2546  โอ.เอสพริ้นติ้ง.เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร
เพ็ญทิพย์  นาคสวรรค์  ดอกไม้จากรังไหม  2549  บริษัททรัพย์จรูญการพิมพ์ กรุงเทพมหานคร
ภัทราวุธ  ทองแย้ม เทคนิคการประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษสา บริษัทสำนักพิมพ์แม่บ้าน กรุงเทพมหานคร
ลาวัลย์  ภักดีลิขิต  ดอกไม้ใบบาง  บริษัทแอ๊คควิเรท กรุงเทพมหานคร
2. เอกสาร และข้อมูลสำคัญ
        https://th.wikipedia.org/wiki/ดอกไม้ประดิษฐ์
        www.thaismescenter.com/การทำดอกไม้ประดิษฐ์ใบมะม่วง
        www.blisby.com/blog/how-to-color-tinted-skeleton-leaves/
        www.comejoyonline.com/ดอกไม้-พลาสติก-จาก-ถุง/
        https://www.dek-d.com/board/view/3002786/
3. เอกสาร และข้อมูลแนะนำ
      เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องหรือรายการทีวีที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุต่างๆ                   
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2.1   การประเมินผลจากงานที่มอบหมาย
2.2   การประเมินผลจากผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การสังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วม
2.4   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.1   การวิจัยนอกชั้นเรียน
3.2   การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
3.3   เชิญบุคลากรในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
              4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือ
                     ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
              4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
                     โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
             5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
                    ผลสัมฤทธิ์
             5.2  เชิญบุคลากรในชุมชนมามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองที่
                    กว้างและรู้จัก ประยุกต์ ความรู้ที่ได้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด