ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

Chinese for Communication

ใช้ทักษะภาษาจีนในการสื่อสารถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลและโอกาส ใช้ภาษาจีนเป็นเครื่องมือในการสื่อความหมายได้ถูกต้อง ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาจีนเกี่ยวกับการพูดทักทาย แนะนำตนเอง ขอโทษ คำอำลา การถามทาง การต่อรองราคาสินค้า รวมทั้งการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน สร้างเจตคติที่ดีในการใช้ภาษาจีนเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและหาความรู้เพิ่มเติม
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาจีนในการประกอบสื่อสาร และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในเรื่องของการติดต่อประสานงานโดยใช้ภาษาจีน โดยจะเน้นในด้านของการสนทนาและการเขียน รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทต่างๆในสังคมและในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศึกษาทักษะและรูปแบบประโยคที่ใช้ในการทำงาน การเขียนประวัติส่วนตัว พัฒนาทักษะการเขียนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน
อาจารย์ประจำรายวิชา จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล รายกลุ่มตามเวลาที่นักศึกษาต้องการทุกวันพุธ เวลา 15.00 – 17.00 น. ห้องพักอาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ หรือ จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล รายกลุ่มตามเวลาที่นักศึกษาต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
มีจิตสำนึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการทำกิจวัตรของตนตามเวลาอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลาที่กำหนด หมั่นศึกษาหาความรู้ เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1 กระทำตนเป็นแบบอย่างในการมีวินัย ขยัน ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อส่วนรวม
1.2.2 กำหนดให้ผู้เรียนทำงานมอบหมายด้วยตนเองในทุกบทเรียน โดยค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
1.2.3 ส่งเสริมการทำกิจกรรมกลุ่ม โดยให้นักศึกษานำความรู้ที่ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในกลุ่มในช่วงการอภิปรายระดมสมอง
1.2.4 เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและช่วยกันระดมสมองเพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน สม่ำเสมอและตรงต่อเวลา
1.3.2 ส่งงานที่มอบหมายตามเวลาที่กำหนด
1.3.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม ในช่วงการอภิปรายระดมสมอง
 
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งในด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา โดยทางทฤษฎีเน้นความรู้ความเข้าใจในด้านคำศัพท์ สำนวนภาษาจีนและเนื้อหาของรายวิชา รวมทั้งมีความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรม และความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มสังคมต่าง ๆ ส่วนในหลักการปฏิบัติเน้นทักษะในการเขียนประวัติส่วนตัว จดหมายสมัครงานและเทคนิคในการสัมภาษณ์เข้าทำงาน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของภาษาจีนซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในการทำงานต่อไปในอนาคต
2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1.4 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย

กำหนดให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาในบทเรียนมาก่อนการเรียนในชั้นเรียน การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ ตามที่ได้กำหนดไว้ในรายวิชา การสอนแบบตั้งสถานการณ์จำลองขึ้นมา โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกการพูดในสถานการณ์จำลองนั้นๆ การสอนเขียนประวัติส่วนตัว และจดหมายงานแบบง่ายๆ ศึกษาความรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีของประเทศจีนจากสื่อประกอบการสอน เช่น จากหนังสือหรือเว็บไซต์ออนไลน์ต่าง ๆ การทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน
2.3.1 ข้อสอบจบบทเรียนทุกบท ทั้งแบบอัตนัยและปรนัย
2.3.2 การฝึกปฏิบัติจริงโดยการจำลองสถานการณ์ต่างๆของผู้เรียนในชั้นเรียน
2.3.3 การร่วมกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน
2.3.4 การทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติม
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.1.3 มีทักษะในการนำความรู้มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรมสากล
3.2.1 ให้นักศึกษาค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
3.2.2 ให้นักศึกษาระดมสมองเป็นกลุ่ม เพื่อแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้แก่กัน
3.3.1 การอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม
4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี ทั้งต่ออาจารย์ผู้สอน เพื่อนร่วมชั้นเรียน สังคมภายนอกชั้นเรียน และกลุ่มสังคมอื่น ๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักรู้และมีความเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของกลุ่มสังคมต่าง ๆ รู้แนวทางการปฏิบัติตนตามมารยาทสังคมที่เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มสังคมเฉพาะต่าง ๆ รวมถึงส่งเสริมการนำความรู้นั้นมาช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม
4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมารยาทสังคมของกลุ่มสังคมเฉพาะต่าง ๆ
4.2.2 จัดกิจกรรมแบบกลุ่มย่อยในชั้นเรียนและกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าร่วมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
4.2.3 ทำแบบฝึกหัดนอกชั้นเรียน โดยกำหนดให้นักศึกษาแสวงหาความรู้จากการค้นคว้าหรือสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มสังคมต่าง ๆ ที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน
4.3.1 การร่วมกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน
5.1.1 เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม
5.1.2 สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.3 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะและสอดคล้องกับวัฒนธรรม
5.2.1 ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนตามสถานการณ์ที่กำหนดในรายวิชา
5.2.2 ให้ผู้เรียนค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้ง off-line และ on-line
5.3.1 การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1/2.2.2/2.3.1 - สอบย่อย - สอบกลางภาคเรียน - สอบปลายภาคเรียน 4,6,12,13 และ 9 และ 17 40% 15% 15%
2 1.1.3/1.2.1/1.3.1/1.3.3/2.2.3/2.3.2/2.3.3/4.3.1/5.3.1 - การเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ - การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10% 10%
3 2.2.7/2.3.4 - แบบฝึกหัดเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน/งานที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
远东生活业话,远东图书公司,2013年,叶德明(The-ming Yeh)
หนังสือพจนานุกรม จีน-ไทย , สำนักพิมพ์รวมสาส์น,2537,เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ
การประเมินผลของรายวิชาโดยนักศึกษากระทำโดย
- การประเมินผลการสอนโดยใช้แบบประเมินของฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา
- ให้นักศึกษาเสนอแนะเนื้อหาในรายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำไปปรับปรุง
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ดังนี้
- สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนแต่ละหน่วยเรียน
- สังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน
- ประเมินจากคะแนนแบบฝึกหัดแต่ละบทเรียนและความเข้าใจในเนื้อหา
- ประเมินจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา
- ปรับปรุงเนื้อหาให้เข้ากับสมรรถนะและสาขาวิชาของผู้เรียน
- เพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน และภายนอกห้องเรียน
- จัดชั้นเรียนให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงออก การทำกิจกรรมร่วมกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ในระหว่างการเรียนการสอนมีการตรวจแบบฝึกหัดและงานกลุ่ม โดยตรวจสอบคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนว่ามีการพัฒนาก้าวหน้า หรือไม่มีการพัฒนา จากนั้นแก้ไขโดยการอธิบายทำความเข้าใจกับนักศึกษาทั้งชั้น หรือเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งแจ้งผลคะแนนจากแบบฝึกหัดและคะแนนสอบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
- ทบทวนเนื้อหาในบทเรียน โดยเลือกระดับของภาษาให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน ตามที่ได้ทดสอบไว้ตั้งแต่สัปดาห์แรก
- มีการปรับปรุงเนื้อหาทุกปี ตามสภาวการณ์ใหม่ ๆ และความน่าสนใจ
- ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลาย และสนองตอบต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของกลุ่มผู้เรียน ตามที่ได้สำรวจไว้ตั้งแต่สัปดาห์แรก
- ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา และของผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบรายวิชาในการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี