ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ

Chinese for Careers

1. เข้าใจเทคนิคและรูปแบบในการเขียนประวัติส่วนตัว การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์เข้าทำงาน
2. เรียนรู้คำศัพท์ สำนวนเกี่ยวกับภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
3. พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาจีนพื้นฐาน
4. สามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาจีนในการประกอบอาชีพ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในเรื่องของการสมัครงานตามที่ต่างๆ โดยจะเน้นในด้านของการสนทนาและการเขียน รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทต่างๆในสังคมและในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศึกษาทักษะและรูปแบบประโยคที่ใช้ในการทำงาน การเขียนประวัติส่วนตัว การเขียนจดหมายสมัครงาน พัฒนาทักษะการเขียนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน
อาจารย์ประจำรายวิชา จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล รายกลุ่มตามเวลาที่นักศึกษาต้องการทุกวันพุธ เวลา 15.00 – 17.00 น. ห้องพักอาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ หรือ จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล รายกลุ่มตามเวลาที่นักศึกษาต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
 

มีจิตสำนึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการทำกิจวัตรของตนตามเวลาอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลาที่กำหนด

                         4 เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1 ให้ความรู้โดยสอดแทรกในเนื้อหาของบทเรียนต่างๆ
2 กำหนดให้นักศึกษาทำงานมอบหมายด้วยตนเองในทุกบทเรียน โดยค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
3 ให้นักศึกษานำความรู้ที่ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในกลุ่มในช่วงการอภิปรายระดมสมอง
4 ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและช่วยกันระดมสมองเพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด
1 พฤติกรรมการเข้าเรียน สม่ำเสมอและตรงต่อเวลา
2 ส่งงานที่มอบหมายตามเวลาที่กำหนด
3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งในด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา โดยทางทฤษฎีเน้นความรู้ความเข้าใจในด้านคำศัพท์ สำนวนภาษาจีนและเนื้อหาของรายวิชา รวมทั้งมีความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรม และความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มสังคมต่าง ๆ ส่วนในหลักการปฏิบัติเน้นทักษะในการเขียนประวัติส่วนตัว จดหมายสมัครงานและเทคนิคในการสัมภาษณ์เข้าทำงาน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของภาษาจีนซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในการทำงานต่อไปในอนาคต
2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
3 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย
1 ศึกษาความรู้จากเนื้อหาในบทเรียนต่าง ๆ แล้วทำกิจกรรมประกอบเนื้อหาตามที่กำหนดในบทเรียน
2 รวมกลุ่มอภิปรายและระดมสมองเพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด
3 ศึกษาความรู้จากสื่อประกอบการสอน เช่น จากเว็บไซต์ออนไลน์ต่าง ๆ
4 ฝึกการปฏิบัติจริง
5 การทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน
1 สอบกลางภาคและปลายภาค
2 การร่วมกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน
3 การทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติม
4 การนำเสนอผลงานในชั้นเรียน
1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3 มีทักษะในการนำความรู้มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรมสากล
1 ให้นักศึกษาค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
2 ให้นักศึกษาระดมสมองเป็นกลุ่ม เพื่อแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้แก่กัน
การอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม
1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี โดยการพัฒนาผู้เรียนให้มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี ทั้งต่ออาจารย์ผู้สอน เพื่อนร่วมชั้นเรียน สังคมภายนอกชั้นเรียน และกลุ่มสังคมอื่น ๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักรู้และมีความเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของกลุ่มสังคมต่าง ๆ รู้แนวทางการปฏิบัติตนตามมารยาทสังคมที่เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มสังคมเฉพาะต่าง ๆ รวมถึงส่งเสริมการนำความรู้นั้นมาช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม
3 สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1 ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมารยาทสังคมของกลุ่มสังคมเฉพาะต่าง ๆ
2 จัดกิจกรรมแบบกลุ่มย่อยในชั้นเรียนและกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าร่วมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
การร่วมกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน
1 เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม
2 สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
3 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะและสอดคล้องกับวัฒนธรรม
1 ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนตามสถานการณ์ที่กำหนดในรายวิชา
2 ให้ผู้เรียนค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้ง off-line และ on-line
การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.คุณธรรม จริยธรรม
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 2 3 1 1 2 3 4
1 13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1/2.2.2/2.3.1 - ทดสอบครั้งที่ 1 - ทดสอบครั้งที่ 2 - ทดสอบครั้งที่ 3 - สอบกลางภาคเรียน - สอบปลายภาคเรียน สัปดาห์ที่ 6,สัปดาห์ที่ 12, สัปดาห์ที่ 15, สัปดาห์ที่ 9, สัปดาห์ที่ 17 10% / 10% / 10% / 15% / 15%
2 1.1.3/1.2.1/1.3.1/1.3.3/2.2.3/2.3.2/2.3.3/4.3.1/5.3.1 -การเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ -การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน -การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 5% / 5% / 5%
3 2.2.7/2.3.4 -แบบฝึกหัดเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน/งานที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 15%
ภาษาจีนเพื่อการสมัครงาน, สำนักพิมพ์พงศ์ภรณ์, 2554, จิรวรรณ จิรันธร.
ภาษาจีนสำหรับอาชีพนวดแผนไทย, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2554.
ภาษาจีนสำหรับอาชีพโรงแรม, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2554.
ภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับธุรกิจร้านอาการ, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2554.
职业汉语教程(试用本),北京大学出版社,陈宇.
35หมวดคำศัพท์เฉพาะภาษาจีนที่ควรรู้,สำนักพิมพ์พงศ์ภรณ์, 2554, จิรวรรณ จิรันธร.
หนังสือไวยากรณ์จีน, สำนักพิมพ์ทฤษฎี, 2547, เสี่ยว อานต้า.
หนังสือพจนานุกรม จีน-ไทย , สำนักพิมพ์รวมสาส์น, 2537, เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.
http://www.lovechineseclub.com/
http://www.jiewfudao.com
เว็บไซต์ต่างๆทีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาตลอดจนแบบฝึกหัดออนไลน์
การประเมินผลของรายวิชาโดยนักศึกษากระทำโดย
- การประเมินผลการสอนโดยใช้แบบประเมินของฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา
- ให้นักศึกษาเสนอแนะเนื้อหาในรายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำไปปรับปรุง
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ดังนี้
- สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนแต่ละหน่วยเรียน
- สังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน
- ประเมินจากคะแนนแบบฝึกหัดแต่ละบทเรียนและความเข้าใจในเนื้อหา
- ประเมินจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา
การปรับปรุงการสอนในรายวิชา กระทำโดย
- ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยและมีระดับภาษาที่เหมาะสมกับกับระดับของผู้เรียน
- สำรวจรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนเรียน และปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสม
- สรุปผลการทำกิจกรรมในชั้นเรียนแต่ละครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงครั้งต่อ ๆ ไป
ในระหว่างการเรียนการสอนมีการทำแบบฝึกหัดท้ายบท และทำกิจกรรมกลุ่มโดยการสร้างสถานการณ์จำลอง โดยตรวจสอบคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนว่ามีการพัฒนาก้าวหน้า หรือไม่มีการพัฒนา จากนั้นแก้ไขโดยการอธิบายทำความเข้าใจกับนักศึกษาทั้งชั้น หรือเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งแจ้งผลคะแนนจากแบบฝึกหัดและคะแนนสอบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
- ทบทวนเนื้อหาในบทเรียน โดยเลือกระดับของภาษาให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน ตามที่ได้ทดสอบไว้ตั้งแต่สัปดาห์แรก
- มีการปรับปรุงเนื้อหาทุกปี ตามสภาวการณ์ใหม่ ๆ และความน่าสนใจ
- ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลาย และสนองตอบต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของกลุ่มผู้เรียน ตามที่ได้สำรวจไว้ตั้งแต่สัปดาห์แรก
- ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา และของผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบรายวิชาในการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี