ปฏิบัติการสำรวจ

Surveying Practice

เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติการเกี่ยวกับการสำรวจเบื้องต้น การทำระดับ, การประยุกต์ใช้กล้องวัดมุมในการวัดระยะและทิศทาง ความคลาดเคลื่อนและชั้นงานในการสำรวจ, การปรับแก้ข้อมูล โครงข่ายสามเหลี่ยม การหาแอซิมัธและระบบพิกัดทางราบของงานวงรอบอย่างละเอียด รวมถึงปฏิบัติการสำรวจและการเขียนแผนที่ภูมิประเทศ
เพื่อให้นักศึกษามีทักษะด้านการสำรวจ, การเขียนแผนที่ภูมิประเทศและทักษะในการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการสำรวจ เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในการสำรวจและการเขียนแผนที่ภูมิประเทศ หรือนำไปประยุกต์กับหลักวิชาอื่นได้     
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดระยะ การทำระดับ  การวัดมุม  การทำวงรอบ  การเก็บรายละเอียด  การเขียนแผนที่ภูมิประเทศ  การกำหนดตำแหน่งในงานก่อสร้าง  และการออกฝึกภาคสนามไม่น้อยกว่า  80  ชั่วโมง
อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาในห้องเรียน
-   นักศึกษาสอบถามได้ในขณะปฏิบัติการในห้องเรียน  หรือนอกเวลาเรียนที่ห้องพักอาจารย์
มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความสามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม

มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิชาชีพวิศวกร ตามข้อบังคับสภาวิศวกร
แสดงความเป็นตัวอย่างของการมีวินัย การตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคมแก่นักศึกษา กำหนดและชี้แจงกติกาของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ได้แก่ วิธีการให้คะแนน และการส่งงาน ส่งเสริมให้มีความเป็นผู้นำ และผู้ตาม มีความสามัคคีในการทำงาน และการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตั้งคำถามและให้โอกาสนักศึกษาได้วิเคราะห์และประเมินผล หรือให้นักศึกษายกตัวอย่างการใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในชั้นเรียน

อภิปรายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิศวกร
ให้คะแนนจากการเข้าเรียน ผลงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้ตรงเวลา และ 
           ความซื่อสัตย์ที่มีต่อชิ้นงาน
1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
          ที่กำหนดไว้
1.3.4   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
สามารถใช้เครื่องมือสำรวจเช่นกล้องระดับ, กล้องวัดมุมได้อย่างถูกต้อง
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในการทำแผนที่ภูมิประเทศได้
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานสำรวจ
2.1.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้โดยที่นักศึกษาหรือผู้เรียนมีทักษะความรู้ตรงตามคำอธิบายของวิชา คือ ศึกษาเกี่ยวกับการสำรวจเบื้องต้น  การทำระดับ  หลักการและการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุมในการวัดระยะและทิศทาง  ความคลาดเคลื่อนและชั้นงานในการสำรวจ การปรับแก้ข้อมูล การหาแอซิมัธและระบบพิกัดทางราบของงานวงรอบอย่างละเอียด การทำวงรอบและค่าระดับอย่างละเอียด การสำรวจและการเขียนแผนที่ภูมิประเทศ
มอบหมายโครงงานทำงานเดี่ยวและกลุ่ม  นำเสนอรายงาน วิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา  และโครงงาน Problem – based Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏีนำไปแก้ปัญหาโจทย์
2.3.2   ประเมินจากการผลงานการศึกษาและค้นคว้าข้อมูล  กรณีศึกษา หรือโจทย์จาก Problem – based Learning
2.3.3   ประเมินจากผลการนำเสนองาน
มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
3.1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาการสำรวจสนามได้
3.1.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาการสำรวจภาคสนามได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.4 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง  เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ส่งเสริมการอ่าน การสืบค้นข้อมูล เพื่อให้มีแนวคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์การจัดทำโครงงานที่ได้รับมอบหมาย
3.2.2   ให้มีการเรียนรู้จากการแก้ปัญหาในสนาม (Problem Based Instruction)
3.2.3   ทำการอภิปรายผลที่ได้ให้ทุกคนในห้องทราบและเข้าใจ พร้อมทั้งรับฟังข้อซักถามจากเพื่อนและอาจารย์
วัดผลจากการประเมินโครงงาน การนำเสนอผลงาน และความถูกต้องของโครงงาน
3.3.2   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.2  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
4.1.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.1.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
4.1.5 มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคมตามกำหนดเวลา
จากงานสำรวจภาคสนามที่นักศึกษาทำต้อง ให้แต่ละบุคคลในกลุ่มหมุนเวียนกันมาอภิปราย ซึ่งในหัวข้อต้องมีการบอกการวางแผนของการทำรายงาน การเก็บข้อมูล และบทบาทหน้าที่แต่ละคนที่ได้รับมอบหมาย
4.2.2   สอดแทรกความคิดอย่างมีระบบเชิงวิศวกรรม การปรับตัวต่อสังคม และความรับผิดชอบต่องานที่ทำ
4.2.3   มีการยกตัวอย่างแล้วให้นักศึกษาได้คิดและเสนอแนวทางในการแก้ไข
ประเมินคะแนนจากการอภิปรายของแต่ละบุคคล
4.3.2   ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
5.1.2  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
5.1.3   สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.1.4   มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญญลักษณ์
5.1.5   สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
ให้ศึกษางานที่มีการใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์และแปลความหมายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้อง และให้ส่งรายงานโดยทั้งในรูปแบบดิจิตอลไฟล์และรูปแบบเอกสาร
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.3   ให้นักศึกษาใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูลและการคำนวณ
ให้ศึกษางานที่มีการใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์และแปลความหมายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้อง และให้ส่งรายงานโดยทั้งในรูปแบบดิจิตอลไฟล์และรูปแบบเอกสาร
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.3   ให้นักศึกษาใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูลและการคำนวณ
1  มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมี
 ประสิทธิภาพ
6.1.2  มีทักษะในการปฏิบัติงานเดี่ยวและกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
สรุปเนื้องานที่ต้องลงปฏิบัติในสนามและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
6.2.2  ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและหน้าที่ความรับผิดชอบกันเอง
1   ประเมินจากระยะเวลาแล้วเสร็จของแต่ละงานที่ลงปฏิบัติ
6.3.2   ประเมินจากนำเสนอผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 หมวด 4 (2.1-2.5) หมวด 4 (3.1-3.5, 4.1,5.1, 6.1,6.2) หมวด 4 (1.1, 1.2,1.3) สอบกลางภาค บทที่ 1-4 สอบปลายภาค บทที่ 5-9 และแนวข้อสอบ ของสภาวิศวกร รายงาน/โครงงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย การอภิปรายกลุ่ม การตอบข้อซักถาม การปฏิบัติงานกลุ่มและเดี่ยว และการเข้าเรียน การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน อภิปรายและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 8 17 1,9,13,16 ตลอดภาคการศึกษา 40% 40% 10% 10%
Hickerson , T .F.,   Route Location and Design   ,  McGraw – Hill ,  New York ,  1964. Barry F. Kavanagn., S. J. Glenn Bird., Surveying Principles and Applications, Pearson Education,  1996

ยรรยง ทรัพสุขอำนวย, วิชาการสำรวจ, พิมพ์ครั้งที่ 6, 2534
Hickerson , T .F.,   Route Location and Design   ,  McGraw – Hill ,  New York ,  1964. Barry F. Kavanagn., S. J. Glenn Bird., Surveying Principles and Applications, Pearson Education,  1996

ยรรยง ทรัพสุขอำนวย, วิชาการสำรวจ, พิมพ์ครั้งที่ 6, 2534
Hickerson , T .F.,   Route Location and Design   ,  McGraw – Hill ,  New York ,  1964. Barry F. Kavanagn., S. J. Glenn Bird., Surveying Principles and Applications, Pearson Education,  1996

ยรรยง ทรัพสุขอำนวย, วิชาการสำรวจ, พิมพ์ครั้งที่ 6, 2534
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านสื่อต่างๆ  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้สอนและผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ