การจัดการธุรกิจขนาดย่อมของผู้ประกอบการ

Entrepreneur Small Business Management

1. เพื่อให้นักศึกษารู้พื้นฐาน รูปแบบ โอกาส และทางเลือกในการประกอบธุรกิจขนาดย่อม รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีในการเป็นผู้ประกอบการ
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องการวางแผนบริหารงานการตลาด การจัดการการผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารเงินทุนและระบบบัญชี และความเสี่ยงในการดำเนินุธุรกิจ
3. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการเขียนแผนธุรกิจของธุรกิจขนาดย่อมได้
4. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจคุณธรรม จริยธรรมของการเป็นผู้ประกอบการที่ดี
     เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการให้นักศึกษา โดยค้นคว้าข้อมูลทางสารสนเทศเกี่ยวกับการวางแผนบริหารธุรกิจขนาดย่อมด้านต่าง ๆ เพิ่มข้ึน สอดคล้องกับการเขียนแผนธุรกิจของนักศึกษา และเพิ่มบทบาทในการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น
    ศึกษาความรู้พื้นฐานด้านการประเมินความพร้อมของตนเอง ศึกษาสภาพการดำเนินงานในรูปแบบของธุรกิจขนาดย่อม การช่วยเหลือสนับสนุนของรัฐบาล การหาโอกาสและทางเลือกในการเริ่มต้นประกอบะุรกิจขนาดย่อม กรวางแผนบริหารงานในด้านต่าง ๆ เช่น การตลาด การจัดการผลิต การจัดหาเงินทุน ระบบบัญชี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น  ตลอดจนฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจธรุกิจขนาดย่อม
1 ชั่วโมง/สัปดาห์ เฉพาะนักศึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่มที่ต้องการคำปรึกษาทางวิชาการ
1.1.1. มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและผู้อ่ืน ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และมีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
1.1.2. มีความกตัญญู ความเสียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม
1.1.3. มีความพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวความคิดพอประมาณ ความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกัน
1.1.4. มีความเคารพต่อกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.5. มีจิตสำนึกและมีมโนธรรมที่แยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว
1.2.1. ยกตัวอย่างสอดแทรกการสอนในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่มีจรรยาบรรณส่งผลกระทบต่ององค์การของตนเอง สังคม และส่วนรวมอย่างไร โดยให้นักศึกษาร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นว่าการกระทำที่ไม่มีจรรยาบรรณได้แก่อะไรบ้าง
1.2.2. กำหนดให้นักศึกษาส่งงานหรือรายงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา
1.2.3. กำหนดให้นักศึกษาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลในการค้นคว้าหรือจัดทำรายงานทุกครั้ง
1.2.4. มอบหมายให้นักศึกษารับผิดชอบในการปิดสวิทซ์ไฟฟ้า พัดลม หรือเครื่องปรับอากาศ จัดเก้าอี้เรียน และเก็บเศษกระดาษในห้องเรียนภายหลังเลิกเรียนทุกครั้ง
1.3.1. ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากความไม่มีจริยธรรมของผู้ประกอบการ
1.3.2. ประเมินผลจากผลงานและรายงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย โดยพิจารณาเรื่องการตรงเวลา และการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
1.3.3. ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบในการทำงานรายบุคคล รายกลุ่ม และความก้าวหน้าในการจัดทำแผนธุรกิจขนาดย่อม และจิตอาสาในการดูแลความเรียบร้อยของห้องเรียนหลังจากเลิกเรียนแล้ว
1.3.4. ประเมินผลจากการรับผิดชอบดูแลห้องเรียนให้เรียบร้อยภายหลังเลิกเรียน
2.1.1. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้งการบัญช เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
2.2.2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจทางการตลาด การเงิน การผลิต และการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์
2.2.3. มีความรูู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจในด้านการวางแผน การควบคุมและการประเมินการดำเนินงาน รวมท้้งการปรับปรุงแผนงาน
2.2.4. มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมท้ั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
2.2.1. สอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย แบบตั้งคำถาม และเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งอภิปรายกลุ่มแบบต่าง  ๆ
2.2.2. สอนฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจขนาดย่อม และนำเสนอแผนธุรกิจ
2.2.3. นำ LEAN CANVAS และ BMC มาใช้ในการบูรณาการแนวคิดในการจัดทำแผนธุรกิจ
2.2.4. มอบหมายให้ค้นคว้าเพ่ิมเติม ทำงานกลุ่มและนำเสนอผลงาน
2.3.1. ประเมินผลจากงานที่มอบหมายนักศึกษา
2.3.2. ประเมินผลจากแผนธุรกิจและงานอื่น ๆ ที่นักศึกษานำเสนอ
2.3.3. ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมอภิปรายงานกลุ่มของนักศึกษา
2.3.4. ประเมินผลจากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3.1.1. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและมีประสบการณ์เพื่อเกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธะุรกิจใหม่ ๆ
3.1.2 สามารถสืบค้น จำแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3.1.3. สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ รวมทั้งสามาารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนำความรู้และประสบการณ์ประยุกต์ใช้
3.1.4. มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
3.2.1. สอนฝึกปฏิบัติ และทำงานกลุ่มโดยนำทฤษฎีทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ และค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจที่กลุ่มของนักศึกษาสนใจศึกษา
3.2.2. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลและความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย
3.2.3. มอบหมายให้นักศึกษาวางแผนการทำงานเป็นทีม และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงานในการจัดทำแผนธุรกิจขนาดย่อม รวมทั้งการนำเสนอผลงาน
3.2.4. มอบหมายให้ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและนำแนวทางมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจและเขียนแผนธูุรกิจ
3.3.1. ประเมินจากการนำเสนอแผนธุรกิจขนาดย่อม และรายงานแผนธุรกิจขนาดย่อม
3.3.2. ประเมินจากการปฏิบัติงานในชั้นเรียนของนักศึกษา
3.3.3. ประเมินจากการร่วมอภิปรายประเด็นต่าง ๆ 
4.1.1. มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา
4.1.2. มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม การประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสนะดวกกต่อเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ
4.1.3. มีความกระตือรือ่ร้นและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความเป็นผู้ตามในจังหวะที่เหมาะสม
4.1.4. มีความสามารถในการริเร่ิมแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ที่อาจมีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
4.2.1. มอบหมายให้อภิปรายกลุ่มแบบต่าง ๆ เพื่อให้รู้จักรับฟังและเคารพความคิดเห็นทั้งที่สอดคล้องและแตกต่างกับตนเองของผู้อื่น
4.2.2. มอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มจัดทำแผนธุรกิจขนาดย่อม เพื่อให้มีการระดมความคิดในการทำงาน มีการวางแผนการทำงาน สื่อสาร ประสานงาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
4.2.3. กำหนดให้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่มอย่างชัดเจน
4.2.4. กระตุ้นให้นักศึกษาทุกคนแสดงความคิดเห็นและรับฟังผู้อื่นในกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
4.3.1. ประเมินจากพฤติกรรมในการทำกิจกรรมระหว่างนักศึกษาทำงานในกลุ่ม
4.3.2. ประเมินจากผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
4.3.3. ประเมินจากความก้าวหน้าในการจัดทำและนำเสนอแผนธุรกิจทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
5.1.1. สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
5.1.2. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
5.1.4. สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจา
5.1.5. สามารถสื่อสารด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ และสามารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อ เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มบุคคลที่มีพื้นฐานและแนวคิดที่หลากหลาย
5.1.6. สามารถนำเทคโนโลยีการสื่อสารแบบเครือข่าย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารและดำเนินงาน
5.2.1. มอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่นักศึกษาและเพื่อนร่วมกลุ่มสนใจจากเว็บไซต์ด้านบริหารธุรกิจ
5.2.2. มอบหมายงานให้ศึกษาสภาพการณ์และแนวโน้มของธุรกิจโดยนำหลักการทางทฤษฎีและการวิเคราะห์ทางสถิติมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางดำเนินธุรกิจในการจัดทำแผนธุรกิจขนาดย่อม
5.2.3. ฝึกปฏิบัตินำเสนอผลงานและแผนธุรกิจโดยการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ถูกต้องด้วยบุคลิกภาพที่ดี
5.2.4. ฝึกปฏิบัติสื่อสารผลงานโดยใช้สื่อทางเทคโนโลยีด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
 
 
5.3.1. ประเมินจากรายงานที่ศึกษาค้นคว้าตามที่มอบหมายซึ่งมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
5.3.2. ประเมินจากรายงานแผนธุรกิจที่นักศึกษาจัดทำซึ่งมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
5.3.3. ประเมินจากการนำเสนอรายงานและแผนธุรกิจขนาดย่อมโดยใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมและจริย.ธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.2.1. ยกตัวอย่างสอดแทรกการสอนในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่มีจรรยาบรรณส่งผลกระทบต่ององค์การของตนเอง สังคม และส่วนรวมอย่างไร โดยให้นักศึกษาร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นว่าการกระทำที่ไม่มีจรรยาบรรณได้แก่อะไรบ้าง 1.2.2. กำหนดให้นักศึกษาส่งงานหรือรายงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา 1.2.3. กำหนดให้นักศึกษาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลในการค้นคว้าหรือจัดทำรายงานทุกครั้ง 1.2.4. มอบหมายให้นักศึกษารับผิดชอบในการปิดสวิทซ์ไฟฟ้า พัดลม หรือเครื่องปรับอากาศ จัดเก้าอี้เรียน และเก็บเศษกระดาษในห้องเรียนภายหลังเลิกเรียนทุกครั้ง 2.2.1. สอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย แบบตั้งคำถาม และเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งอภิปรายกลุ่มแบบต่าง ๆ 2.2.2. สอนฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจขนาดย่อม และนำเสนอแผนธุรกิจ 2.2.3. นำ LEAN CANVAS และ BMC มาใช้ในการบูรณาการแนวคิดและฝึกเขียนแผนธุรกิจขนาดย่อม 2.2.4. มอบหมายให้ค้นคว้าเพ่ิมเติม ทำงานกลุ่มและนำเสนอผลงาน 3.2.1. สอนฝึกปฏิบัติ และทำงานกลุ่มโดยนำทฤษฎีทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ และค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจที่กลุ่มของนักศึกษาสนใจศึกษา 3.2.2. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลและความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย 3.2.3. มอบหมายให้นักศึกษาวางแผนการทำงานเป็นทีม และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงานในการจัดทำแผนธุรกิจขนาดย่อม รวมทั้งการนำเสนอผลงาน 3.2.4. มอบหมายให้ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและนำแนวทางมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจและเขียนแผนธูุรกิจ 4.2.1. มอบหมายให้อภิปรายกลุ่มแบบต่าง ๆ เพื่อให้รู้จักรับฟังและเคารพความคิดเห็นทั้งที่สอดคล้องและแตกต่างกับตนเองของผู้อื่น 4.2.2. มอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มจัดทำแผนธุรกิจขนาดย่อม เพื่อให้มีการระดมความคิดในการทำงาน มีการวางแผนการทำงาน สื่อสาร ประสานงาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 4.2.3. กำหนดให้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่มอย่างชัดเจน 4.2.4. กระตุ้นให้นักศึกษาทุกคนแสดงความคิดเห็นและรับฟังผู้อื่นในกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 5.2.1. มอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่นักศึกษาและเพื่อนร่วมกลุ่มสนใจจากเว็บไซต์ด้านบริหารธุรกิจ 5.2.2. มอบหมายงานให้ศึกษาสภาพการณ์และแนวโน้มของธุรกิจโดยนำหลักการทางทฤษฎีและการวิเคราะห์ทางสถิติมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางดำเนินธุรกิจในการจัดทำแผนธุรกิจขนาดย่อม 5.2.3. ฝึกปฏิบัตินำเสนอผลงานและแผนธุรกิจโดยการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ถูกต้องด้วยบุคลิกภาพที่ดี 5.2.4. ฝึกปฏิบัติสื่อสารผลงานโดยใช้สื่อทางเทคโนโลยีด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
1 12011404 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมของผู้ประกอบการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.1.4 1. สอบกลางภาคเรียน 2. สอบปลายภาคเรียน 9, 16, 17 60
2 1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.5,3.1.1.3.1.2.3.1.3,3.1.4.5.1.1,5.1.2,5.1.3,5.1.4,5.1.5,5.1.6 1. งานที่มอบหมาย 2. รายงานแผนธุรกิจขนาดย่อม 3. นำเสนองานที่มอบหมายและแผนธุรกิจขนาดย่อม 4. แบบฝึกหัด ตลอดภาคการศึกษา 30
3 1.1.4,4.1.1,4.1.2,4.1.3,4.1.4 1. การเข้าชั้นเรียน 2. การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 3. การมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่ม 4. การอภิปรายและเสนอความคิดเห็น ตลอดภาคการศึกษา 10
กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์. การจัดการธุรกิจขนาดย่อม. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พัลลิเคชั่น จำกัด, 2545.
สมชาย หิรัญกิตติ และศิริวรรณ เสรีรัตน์. การบริหารธุรกิจขนาดย่อม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : บริษัทธีระฟิล์มและไซเท็กซ์ จำกัด, 2542.
อำนาจ ธีระวนิช. การจัดการธุรกิจขนาดย่อม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544.
ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์. การจัดการธุรกิจขนาดย่อม. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือ สถาบันราชภัฎสวนดุสิต, 2544.
ผุสดี รุมาคม. การบริหารธุรกิจขนาดย่อม. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2540.
ไม่มี
1. เว็บไซต์ธุรกิจแฟรนไชส์
2. เว็บไซต์เกี่ยวกับหัวข้อ "สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ", LEAN CANVAS และ BMC เป็นต้น
1.1. แบบประเมินผู้สอน
1.2. พฤติกรรมของผู้เรียนในชั้นเรียน และการทำงานกลุ่ม
1.3. การอภิปรายระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
2.1. สังเกตความสนใจของผู้เรียน
2.2. ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
     จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับค่าคะแนนจากการนำเสนอแผนธุรกิจของนักศึกษา พบว่า ควรให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเขียนแผนธุรกิจในชั้นเรียนให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติมากขึ้น และเปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบถามข้อสงสัยได้มากขึ้น
     ระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา โดยการสอบถามนักศึกษา การสังเกตพฤติกรรมการเรียน และตรวจผลงานและแผนธุรกิจธุรกิจขนาดย่อม
     หลังจากการตัดเกรดผลการเรียนในรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมโดยทวนสอบจากการออกข้อสอบ การให้คะแนนสอบ งานที่มอบหมาย และแผนธุรกิจขนาดย่อม และการให้คะแนนพฤติกรรมระหว่างเรียนและการร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
     จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา มีการวางแผนปรับปรุงการสอนโดยปรับลำดับหน่วยเรียนเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาและบูรณาการภาพรวมการดำเนินธุรกิจมากข้ึน รวมทั้งปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4