ปฐพีวิทยาเบื้องต้น

Principles of Soil Science

ภาคบรรยาย
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการกำเนิดดิน
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพดิน
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเคมีดิน
4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับชีวภาพของดิน
5. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธาตุอาหารพืช สภาพแวดล้อมทางเคมีและกายภาพของดิน ที่มีผลต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช
6. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย
7. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการดิน การอนุรักษ์ดินและการปรับปรุงดิน
ภาคปฏิบัติ
1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการปฐพีวิทยาได้ รวมทั้งสามารถปฏิบัติการจำแนกวัตถุต้นกำเนิดดิน เก็บตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ วิเคราะห์เนื้อดินและโครงสร้างดิน วิเคราะห์ความชื้นดิน วัดปฏิกิริยาดิน ตรวจสอบธาตุอาหารในดิน รวมท้งทำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และวิเคราะห์ปุ๋ยเคมีได้อย่างถูกต้อง
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานและการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับดิน สภาพแวดล้อม การจัดการและการอนุรกษ์ดินตลอดจนการปรับปรุงดิน เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะปฏิบัติในด้านดิน เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านการจัดการดินและการปรับปรุงดินในสภาวะกาลปัจจุบัน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการกำเนิดดิน สมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดิน ธาตุอาหารพืช สภาพแวดล้อมทางเคมีและกายภาพของดินที่มีผลต่อความเป้นประดยชน์ของธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย การจัดการและการอนุรักษ์ดิน การปรับปรุงดิน
จัดให้นิสิตพบอาจารย์เพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง โดยอาจารย์จะแจ้งวันเวลาให้นิสิตทราบ
- มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม (1.3)
- มีการสอดแทรกหรือยกตัวอย่างประกอบในขณะที่สอนเนื้อหา โดยสอดแทรกเื่องคุณะรรมจริยธรรม
- กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่ร ให้เข้าห้องเรียนตรงต่อเวลาแลัเข้าเรียนอย่างสมำ่เสมอ
- ให้มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย และมีความซื่สัตย์ในการสอบ
- ร้อยละ 80 ของนักศึกษา เข้าเรียรตรงต่อเวลา
- ร้อยละ 80 ของนักศึกาา ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด
- ไม่มีการฑุจริตในการสอบ
(1) มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา (2.1)
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา (2.2)
โดยนักศึกษาต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ การกำเนิดดิน สมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดิน ธาตุอาหารพืช สภาพแวดล้อมทางเคมีและกายภาพของดินที่มีผลต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย การปรับปรุงดิน รวมทั้งการจัดการและการอนุรักษณ์ดิน รวมทั้งมีความรู้หลักการวิเคราะห์และแก้ปัญหาเกี่ยวกับดินและการใช้ปุ๋ยเบื้อต้ย ตลอดจนสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ทางดินและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- การบรรยาย ยกตัวอย่างกรณีศึกษา การคิด วิเคราะห์ ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 
-การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ การตอบคำถามหลังการปฏิบัติการ และการเฉลยแบบฝึกหัด รวมทั้งการสั่งรายงานสรุปบทปฏิบัติการ
-นักศึกษาไปค้นคว้าเพิ่มเติมและจัดทำเป็นรายงาน
- ทดสอบโดยข้อเขียน และการประเมทินผลจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
- มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป้นระบบ (3.2)
นักศึกษาต้องสามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านดินและการจัดการดินได้ โดยอ้างอิงหลักการและทฤษฎีได้อย่างถุต้องและเหมาะสม รวมทั้งสามารถสืบค้น วิเคราะห์ และประยุกต์ความรู้ให้สอดคล้องกับสภาพและเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต
- ในภาคบรรยายกำหนดหัวข้อให้นักศึกษา ฝึกวิเคราะห์ปัญหา จากกรณีศึกษาที่มีผู้ศึกษาไว้แล้ว โดยให้ไปค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ รวมทั้งการค้นคว้าจากฐานข้อมูล แล้วนำมาอภิปรายในห้องเรียน
- ส่วนภาคปฏิบัติ กำหนดหัวข้อในการแก้ปัญหาที่กำหนดจากแบบฝึกหัดโดยใช้ความรู้ในการปฏิบัติการมาแก้ปัญหา และนำมาเฉลยในห้องเรียนเพื่อชี้แนะความถูกต้องและเหมาะสม
- ทดสอบโดยข้อเขียน และสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายปัญหาในชั้นเรียน
- ดูจากรายงาน การนำเสนอรายงานและการมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดในชั้นเรียน
(1) มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี (4.1)
(2) มีภาวะความเป้นผู้นำ และผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ (4.2)
(3) สามารถทำงานเป้นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม (4.3)
- ให้นักศึกษาทำปฏิบัติการกลุ่มในห้องปฏิบัติการ โดยมีการสลับกันเป็นหัวหน้ากลุ่มในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
- ให้นักศึกษาวิเคราะห์โจทย์และกรณีศึกษา รวมทั้งนำเสนอวิธีแก้ปัญหาโดยมอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การค้นคว้าการจัดการดินกรดจัด
- ประเมินตนเอง และเพื่อนในชั้นเรียน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
- ประเมินจากกระบวนการทำงาน และผลงานที่ทำเป้นกลุ่มหรือโครงงาน
- สังเกตจากพฤติกรรมนักศึกษารายบุคคล
- สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม (5.1)
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ สื่อการสอน e-learning และทำรายงาน โดยอ้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
- นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- ประเมินจากผลงานที่ศึกาาค้นคว้า
- ประเมินจากเทคโนโลยีที่เลือกใช้ในการนำเสนอในชั้นเรียน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล