การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ

Production and Operations Management

1.1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิดและความสำคัญของการบริหารการผลิต
1.2 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการพยากรณ์ยอดขายและเทคนิคการพยากรณ์ที่จะนำไปใช้ในการ
วางแผนและตัดสินใจด้านการผลิต
1.3 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การออกแบบกระบวนการ
ผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์และการควบคุมต้นทุนการผลิต
1.4 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการควบคุมคุณภาพสินค้า การ
ซ่อมบำรุงรักษาและเทคนิคการผลิตต่างๆ
 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านบริหารการผลิต เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาและทักษะในการนำความรู้ไปใช้ชีวิตประจำวัน ในการทำงานและเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ ฝึกให้เป็นคนมีเหตุผลและรอบคอบ โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
 
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตและระบบการบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการ การพยากรณ์ความต้องการ การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางแผนผังกิจการ การวางแผนควบคุมการผลิตและบริการ วิธีการทำงาน การวิเคราะห์และการปรับปรุงวิธีการทำงาน การบริหารสินค้าคงเหลือและการควบคุมคุณภาพ
อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล (เฉพาะรายที่ต้องการ) หรือรายกลุ่มนอกชั้นเรียน ตามความต้องการของนักศึกษา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ ดังนี้
3.1 วันพุธ(คาบกิจกรรม) เวลา15.00 - 17.00 น.ของทุกสัปดาห์ ห้องลีลาวดี
โทร. 091-1434293
3.2 E-mail : duangpikul@yahoo.com
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล