สัมมนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

Seminar in Computer Information System

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา : เพื่อให้ผู้เรียน 1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  หลักการและขั้นตอนการศึกษาในหัวข้อทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาและค้นคว้าหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้นิสิตได้ฝึกฝนและเรียนรู้การนาเสนอหัวข้อทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผู้อื่นเข้าใจได้  เพื่อให้นิสิตอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและคณาจารย์ รวมไปถึงผู้สนใจในหัวข้อทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.2 เจตคติ เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทาง และแนวโน้มทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการเรียนรู้และการนาเสนอ รวมทั้งสามารถนาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 1.3 ทักษะปฏิบัติ สามารถอภิปรายและมีทักษะการนาเสนอต่อสาธารณะชนได้ 2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา ปรับปรุงวิธีการสอน โดยยังคงใช้ข้อเสนอแนะจากรายงานผลรายวิชา (มคอ.5) ของภาคเรียนที่ 1/2558 ในเรื่องของการติดตามผลการศึกษาค้นคว้าของนิสิตให้มีผลไปตามตารางเวลาที่กาหนด
เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระในกรอบหลักสูตรมาตรฐานด้านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน ของสำนักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษา
เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระในกรอบหลักสูตรมาตรฐานด้านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน ของสำนักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษา
 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองลังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม

1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองลังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม

1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
2.1 ความรู้ ที่ต้องได้รับ
2.1.1  การใช้โปรแกรมและเทคโนโลยี เพื่อนำไปปฏิบัติงานต่าง ๆ
2.1.2  การใช้โปรแกรมและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมในปัจจุบัน
2.1.3  ฝึกปฏิบัติการการนำโปรแกรมสำเร็จรูปและเทคโนโลยี มาใช้กับงานธุรกิจต่าง ๆ
 
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย  อภิปราย การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา  และโครงงาน Problem – based Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2   ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล  กรณีศึกษา หรือโจทย์จาก Problem – based Learning
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการนำกลยุทธ์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3.2   วัดผลจากการประเมินโครงการ  การนำเสนอผลงาน
3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
 
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
4.2.3   การนำเสนอรายงาน
4.3.1  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
5.1.1  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
5.1.2     ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
5.1.3     พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล  การเขียน โดยการทำรายงาน
5.2.1     มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก Website และการทำรายงานโดยมาจากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2     นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
6.1.1  
6.2.1  กำหนดงานเป็นกลุ่ม เน้นการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม เน้นความมี ส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็น
6.2.2  สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน
6.2.3  สอดแทรกหลักจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพในเนื้อหารายวิชา
6.3.1  การเข้าร่วมกิจกรรมในรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
6.3.2 การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม
6.3.3  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1 – 9 10 - 17 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9, 17 30%, 30%
1. เอกสารและตาราหลัก
ไภษัชย์ แซ่จู. 2553. สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
                                     -
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่าน Social Network ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
                    -