วัสดุวิศวกรรม

Engineering Materials

1. เพื่อ่ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้วัสดุวิศวกรรม
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการทดสอบต่างๆของวัสดุวิศวกรรม
3. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจความหมายสมบัติทางกลและการเสียหายของวัสดุ
เพื่อพัฒนาวิธีการสอนที่น่าสนใจยิ่งขึ้น
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้วัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ โพลิเมอร์ พลาสติก ยางมะตอย ไม้ คอนกรีต เซรามิค และวัสดุเชิงประกอบ แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย การทดสอบสมบัติต่างๆของวัสดุวิศวกรรมและการแปลความหมายสมบัติทางกลและการเสียหายของวัสดุ
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ปลูกฝังผู้เรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน
- ให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่มเพื่อฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม
- ประเมินผลจากการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การสอบกลางภาคและปลายภาค เป็นต้น
ได้รับความรู้ครอบคลุมตามคำอธิบายรายวิชาในหมวดที่ 3 ข้อที่ 1
เอกสารประกอบการสอน สอนบรรยายโดยใช้ power point ให้การบ้านและงานเป็นกลุ่ม
ตามข้อ 1.3
มีจินตนาการในการประยุกต์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องต่อยอดจากเดิม
ให้นักศึกษาคิดด้วยตัวเองและฝึกริเริ่มวิเคราะห์ปัญหา
งานที่่ได้รับมอบหมา การสอบกลางภาคและปลายภาค
พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เรียนด้วยกันและมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
มอบหมายงานกลุ่มและงานบุคคล 
รายงานการศึกษาด้วยตัวเอง รายงานที่นำเสนอ การทำงานเป็นทีม
พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เ็น็ต
มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก website และสื่อการสอน
การจัดทำรายงานและการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
การเข้าเรียนและมีมารยาทในการเรียน ความมีมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อื่นในห้องเรียนและอาจารย์ผู้สอน
การปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีรวมทั้งการกล่าวตักเตือนเมื่อนักศึกษากระทำอันไม่สมควร
ประเมินเป็นจิตพิสัยเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
- ผศ.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ; วัสดุวิศวกรรม.
- รศ.แม้น อมรสิทธิ์ และคณะ; วัสดุวิศวกรรม.
ไม่มี
website ที่เกี่ยวข้อง
แสดงความคิดเห็นผ่านแบบประเมินอาจารย์ผู้สอน
ผลการเรียนของนักศึกษา
วางแผนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนารายวิชา
- การสัมภาษณ์ สอบถามการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การตรวจประเมินจากผลการเรียน(เกรด)
พิจารณาดำเนินการประเมินประสิทธิผลที่ได้ตั้งแต่ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 4