ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจค้าปลีก

Research Methodology for Retail Business

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสำคัญของการทำวิจัยเบื้องต้นได้
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถมองเห็นภาพรวมและเข้าใจความสัมพันธ์ว่าการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ทางธุรกิจที่จะสามารถพัฒนาและต่อยอดได้
3. เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการวิจัย และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้
เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาความสำคัญวัตถุประสงค์ และประเภทของงานวิจัย ขั้นตอนสำคัญของการวิจัย การออกแบบการวิจัย ตัวแปรประเภทต่างๆ วิธีการสุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูล วิธีการทางข้อมูล การวิเคราะห์ การแปลความ การนำเสนอข้อมูล การเขียนโครงร่างของงานวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย
ความหมาย แนวความคิดเกี่ยวกับการวิจัย บทบาทของการวิจัยเพื่อการตัดสินใจในการดำเนินงานธุรกิจค้าปลีก การกำหนดปัญหา การวางรูปแบบการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิติสำหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย การนำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจสำหรับธุรกิจ
Definition and comcept of research, the roles of research for retail decision making, methods research, idenfification of reserach problems, formulation of research objectives and hypothesis, collection of data, construction of questionnaire, data analysis and interpretation, application of statistics for research, report writing and prosentation propose research result for retail decision making.
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล