สัมมนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

Seminar in Computer Information System

        1. มีความรู้ความเข้าใจในด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    2. เข้าใจแนวโน้มในการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
    3. มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบงานในองค์การต่าง ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตรมาตรฐานด้านระบบสารสนเทศของสำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา
         อภิปรายและนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความก้าวหน้า และแนวโน้มในการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน กรณีศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบงานในองค์การต่าง ๆ
     1  ชั่วโมงต่อสัปดาห์
           พัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจเกี่ยวกับประเด็นและความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน โดยนำกรณีศึกษาของระบบองค์กรต่าง ๆ ยกตัวอย่างและแสดงให้เห็นถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาของระบบองค์กรต่าง ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดให้นักศึกษาทำงานโดยฝึกปฏิบัติในการศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรต่าง ๆ อย่างมีจริยธรรม อภิปรายผลงาน
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา การนำเสนอและอภิปราย
           มีความรู้เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความก้าวหน้า และแนวโน้มในการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน กรณีศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบงาน
           บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ กำหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในการศึกษาและนำเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นำเสนอผลงาน
           มีวิจารณญาณในการการนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความก้าวหน้า และแนวโน้มในการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน การนำเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบงาน
           ศึกษาดูงาน บรรยาย อภิปราย สรุปประเด็นปัญหาร่วมกัน กิจกรรมกลุ่ม
- นำเสนอผลงานจากกรณีศึกษา และการอภิปรายในชิ้นงาน
           สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนในองค์กรในหน่วยงานสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อนำการกระบวนการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงกับหน่วยงาน และกับบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง
กำหนดให้นักศึกษาทำงานโดยฝึกปฏิบัติงานโดยมีส่วนร่วมกับบุคคลอื่น ๆ
นำเสนอผลงาน และตอบข้อซักถามของอาจารย์
สามารถวิเคราะห์ระบบงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและ ประยุกต์การนำเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการเขียนและปากเปล่า ใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม ในการประยุกต์ที่นำมาใช้งานได้อย่างถูกต้อง
           กำหนดให้นักศึกษาทำงาน โดยกำหนดรูปแบบกรณีศึกษาของระบบงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรต่าง ๆ  ให้นักศึกษาสามารถเลือกระบบงานในที่มีแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน นำเสนอผลงาน จัดส่งผลงาน
- นำเสนอผลงานที่ทำงาน และตอบข้อซักถามของอาจารย์
- ตรวจรายงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1 12032202 สัมมนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2, 1.6 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 3.1, 3.3, 3.4 4.4, 4.6 แบบทดสอบ การมีส่วนร่วมในการศึกษากรณีศึกษาต่าง ๆ และการศึกษาดูงาน 8,18 60%
2 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 การนำเสนอด้วยวาจาจากกรณีศึกษาระบบงานในธุรกิจ 10-16 20%
3 2.1, 2.2, 2.5, 2.7 3.1, 3.4 ผลงานจากการศึกษาระบบงานในธุรกิจ 10-16 20%
           โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ์.  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ.  บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด,   2548.
           โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ์.  การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล.  บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด,   2548.
           โอภาส เอี่ยมศิริวงษ์  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,  บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2550.
-
สื่อนำเสนอการจัดสัมมนา
     -การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
     -ความพร้อมและความสนใจในการศึกษาดูงาน
     -การสะท้อนความคิดจากพฤติกรรมของผู้เรียน
     -แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
     -ผลงานการนำเสนอ
     -การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
     -การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ
     -สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
     -การศึกษาดูงานนอกสถานที่
-การทวนสอบการให้คะแนน จากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
-มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
     -ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบในผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4