การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและแผนธุรกิจ

Entrepreneurship in Food Business and Business Plan

บทบาทการเป็นผู้ประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสในการประกอบธุรกิจ คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ประเภทและรูปแบบของแผนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ หลักการจัดการด้านการตลาด การผลิตการเงิน การบัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ และจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบการ
เพื่อเรียนรู้บทบาทการเป็นผู้ประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสในการประกอบธุรกิจ คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ประเภทและรูปแบบของแผนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ หลักการจัดการด้านการตลาด การผลิตการเงิน การบัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ และจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบการ
บทบาทการเป็นผู้ประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสในการประกอบธุรกิจ คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ประเภทและรูปแบบของแผนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ หลักการจัดการด้านการตลาด การผลิตการเงิน การบัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ และจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบการ
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะ พิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1
1 BSCFT212 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและแผนธุรกิจ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล