ศิลปะการจัดและตกแต่งสถานที่

Art of Place Decoration

1.1  เห็นคุณค่าของการจัดตกแต่งสถานที่
1.2 เข้าใจการตกแต่งสถานที่
1.3 ตกแต่งสถานที่ในโอกาสปกติ และโอกาสพิเศษตามความเหมาะสมของสถานที่
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการจัดตกแต่งสถานที่
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการจัดตกแต่งและรูปแบบของการจัดตกแต่งสถานที่ประเภทต่างๆทั้งภายในและภายนอกเทคนิคการเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุ-อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ในโอกาสปกติและโอกาสพิเศษตามความเหมาะสมของสถานที่
    ˜มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนัก  ในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
    ˜ มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
    ˜ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา แลรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
    ™ เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1. สอดแทรกจิตสำนึกสาธารณะและการตระหนักในคุณธรรม จริยธรรมในการสอนในชั้นเรียน
2. ปลูกฝังจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพในการสอนในชั้นเรียน เช่นการอ้างอิงเอกสารในการจัดทำรายงาน หรือจรรยาบรรณอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
3. ให้ความสำคัญในเรื่องวินัย การแต่งกาย การตรงต่อเวลา และการส่งงานตามเวลาที่กำหนด
4. มอบหมายงานให้รับผิดชอบงานเป็นกลุ่มเพื่อฝึกการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในการทำงานกลุ่มร่วมกั
1. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกถึงจิตสำนึกสาธารณะและการตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม
2.  ตรวจสอบการเขียนอ้างอิงในรายงานที่ถูกต้อง และผลงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ
3. พฤติกรรมการเข้าเรียนตรงเวลา การแต่งกายที่เหมาะสม และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้ตรงเวลา
4. ประเมินผลจากการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในการทำงานกลุ่มร่วมกัน
    ˜มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
    ˜สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
    ˜สามารถบูรณาการความรู้กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1. ใช้การสอนแบบบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ รายงาน  โดยนำหลักการทฤษฎีมาประยุกต์ใช้
2. มอบหมายงานให้ออกแบบงานมาลัยโดยค้นคว้าทางInternet
3. มอบหมายงานให้ออกแบบตกแต่งสถานที่โดยประยุกต์กับความรู้ในวิชาอื่นๆ เพื่อให้งานตกแต่งสถานที่มีความแปลกใหม่สร้างสรรค์มากขึ้น
การสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค


ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย


ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย

 
     ˜มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
     ˜มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการจากผลงานจริง
2. การศึกษา ค้นคว้า และรายงาน
1. จากผลงานสำเร็จและจากรายงาน
2. สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
˜มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยามสังคมที่ดี
 ˜มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
˜สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
˜สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1.กำหนดการทำงานเป็นกลุ่ม
2.ส่งเสริมเป็นหัวหน้ากลุ่มเพื่อฝึกการเป็นผู้นำและรับฟังความคิดเห็น
3. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมในการฝึกปฏิบัติ เช่น การจัดตกแต่งสถานที่แบบต่างๆร่วมกันทั้งชั้นเรียน
 4. ให้นักศึกษาจัดทำรายงานการนำความรู้ในเรื่องงานมาลัยมาช่วยงานต่างๆของชุมชนและสังคมได้อย่างเหมาะสม
สังเกตการทำงานกลุ่ม สังเกตการทำงานเป็นผู้นำผู้ตามในกลุ่ม สังเกตการณ์ทำงานและผลงานสำเร็จ รายงานการนำความรู้ในเรื่องงานมาลัยมาช่วยงานต่างๆของชุมชนและสังคมได้อย่างเหมาะสม
š สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
˜ สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
˜ สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. มอบหมายงานให้ออกแบบงานจัดตกแต่งสถานที่โดยค้นคว้าทางInternet
2. นำข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาประยุกต์ออกแบบงานตกแต่งสถานที่เหมาะสมกับการใช้งานในโอกาสต่างๆ
3. จัดทำรายงานโดยใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง และนำเสนอรายงานโดยใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม
สังเกตการค้นคว้าเพื่อจัดทำรายงาน


รายงานที่ได้จากการค้นคว้า


รายงานงานจัดตกแต่งสถานที่เป็นเอกสาร
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการคิดวิเคราะห์
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 24051222 ศิลปะการจัดและตกแต่งสถานที่
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรมจริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงเวลา การรับผิดชอบงานที่มอบหมาย 1-16 5%
2 ความรู้ ทดสอบกลางภาค ทดสอบปลายภาค 1-8 10-16 20% 20%
3 ทักษะทางปัญญา การปฏิบัติงาน และรายงานที่มอบหมาย ทุกสัปดาห์ 10%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การทำงานเป็นกลุ่ม ทุกสัปดาห์ 5%
5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนบันทึกปฏิบัติงานและรายงานที่มอบหมาย ทุกสัปดาห์ 10%
6 ด้านทักษะ พิสัย ผลงานการฝึกปฏิบัติ ทุกสัปดาห์ 30%
รัชนีวรรณ เพ็งปรีชา และ สันธนีย์ นิยาโส. 2554.เทคนิคการผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ. กรุงเทพฯ: บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด.
อุมาสวรรค์ ชูหา.   2554.  ศิลปะการจับจีบผ้า.  กรุงเทพฯ: ส.พิจิตรการพิมพ์.
 
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องหรือรายการทีวีที่เกี่ยวกับการจัดตกแต่งสถานที่
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา ดังนี้
1.1 รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดตกแต่งสถานที่
1.2 ความสนใจและตั้งใจในการทำงาน
1.3 ผลการเรียนของนักศึกษา
1.4 แบบประเมินผู้สอน
กลยุทธ์ในการประเมินการสอนในรายวิชานี้ ดูผลจากผลการเรียน ผลงานการจัดตกแต่งสถานที่ และผลการประเมินผู้สอนของนักศึกษาแล้วนำข้อมูลที่ได้มาดำเนินการปรับปรุงการสอนต่อไป
หลังจากได้ผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน นำมาปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา การตรวจผลงานของนักศึกษา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป