โครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

Computer Information Systems Project

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คำสั่งและระบบโปรแกรมการปฏิบัติการ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประยุกต์ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ในการประมวลผลข้อมูล การจัดการฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ใช้งานและจัดการข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านทักษะและปัญญา ในการนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการพัฒนาการทำงานในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคปัจจุบัน
ใช้ความรู้รวบยอดที่ได้เรียนมาและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ทำการค้นคว้าวิจัยหัวข้อและเนื้อหา โดยเลือกหัวข้อโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์หรือทางด้านระบบสารสนเทศ จากหัวข้อโครงงานที่กรรมการหลักสูตรพิจารณา หรือนักศึกษากำหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของกรรมการหลักสูตร นักศึกษาต้องเขียนรายงานและเสนอต่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นโดยหัวหน้าหลักสูตร
อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มนอกชั้นเรียน ตามความต้องการของนักศึกษา 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) ดังนี้
- วันพุธ (คาบกิจกรรม) เวลา 15.00 - 17.00 น. ของทุกสัปดาห์ ห้องพักอาจารย์ระบบสารสนเทศฯ
™ 1.1ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
˜1.2มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
™ 1.3มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไข ข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
™ 1.4เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
˜1.5เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
™1.6สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม


™1.7มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)
การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
3. การสอนฝึกปฏิบัติการ


4. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2.การสังเกต
˜2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
˜ 2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
˜2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกำหนด
˜2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์
˜ 2.5 รู้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
˜2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
˜2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
˜2.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)
การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
3. การสอนฝึกปฏิบัติการ
4. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
 


1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2.การสังเกต
3.สอบปฎิบัติ
˜3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
˜3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์


˜3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ


˜3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้
 
1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)

การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)

3. การสอนฝึกปฏิบัติการ


4. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2.การสังเกต
4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
™4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน
4.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
˜4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
™4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม


™4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)
การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
3. การสอนฝึกปฏิบัติการ


4. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2.การสังเกต
3.สอบปฎิบัติ
˜5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
˜5.2 สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
˜5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม


™5.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
1.ใช้ Power point
2.การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูล


3.การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2.การสังเกต
3.สอบปฎิบัติ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.2, 1.7, 2.1, 2.8, 3.4 -ผลงานที่ได้รับมอบหมาย 7 9 10% 30%
2 1.1, 1.2, 1.7, 2.1, 2.8, 3.4 , 4.6, 5.1 -ผลงานที่ได้รับมอบหมาย -ความตั้งใจ การเอาใจใส่ในงาน ตลอดภาคการศึกษา 20% 10%
3 2.1, 2.8, 3.4 , 4.6, 5.1, 5.3, 5.4 -สอบปลายภาค 18 30%
 
- เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนจัดทำโดยมหาวิทยาลัยฯ และแบบประเมินรายวิชา
 
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- ผลการทดสอบและพัฒนาการของนักศึกษา
 
- นำผลจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและผลการเรียนของนักศึกษามาปรับเนื้อหา และเรียบเรียงการสอนใหม่ให้นักศึกษาเข้าใจยิ่งขึ้น
 
4.1 ทวนสอบคะแนนสอบของนักศึกษาตามจุดประสงค์การสอนแต่ละหน่วยเรียน
4.2 ทวนสอบงานที่มอบหมายของนักศึกษาตามจุดประสงค์ก่อนสอนแต่ละหน่วยเรียน
 
5.1 ปรับปรุงการเรียนการสอนตามผลการประเมินผู้สอน จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา ดำเนินการประเมินโดย มทร.ล้านนา น่าน
5.2 ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้องให้ทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย