การบัญชีเฉพาะกิจการ

Accounting for Specific Enterprises

1.1) สามารถเข้าใจหลักเกณฑ์/วิธีการ/ระบบบัญชี/แนวคิด/ของกิจการที่มีลักษณะการดำเนินงานของกิจการที่มีลักษณะพิเศษ เช่น โรงพยาบาล   หน่วยงานรัฐ ธุรกิจการท่องเที่ยว 1.2) สามารถเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ และอธิบาย ระบบบัญชี ผังบัญชี เอกสารในการดำเนินงานต่างๆของกิจการที่มีลักษณะพิเศษได้ 1.3) สามารถเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ และอธิบาย การควบคุมภายในของกิจการที่มีลักษณะพิเศษได้ 1.4) สามารถเข้าใจและอธิบาย การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์  หนี้สิ ส่วนของเจ้าของ รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการที่มีลักษณะพิเศษได้ 1.5) สามารถเข้าใจ และอธิบายถึงภาษีประเภทต่างๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่มีลักษณะพิเศษ
2.1  เพิ่มกิจกรรมในห้องเรียนโดยการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ฝึกทักษะการนำเสนอและการประยุกต์ทฤษฎีที่เรียนมาใช้ในการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา
   2.2   เพื่อให้นักศึกษาสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และแสดงความคิดเห็นต่อวิธีการสอนของอาจารย์เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชา
ศึกษาลักษณะการดำเนินงาน  ระบบบัญชี  การควบคุมภายใน  การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์  หนี้สิน  ส่วนของเจ้าของ  รายได้และค่าใช้จ่าย  รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการนั้น ๆ โดยเลือกศึกษาจากหนี้งานและธุรกิจดังต่อไปนี้  หน่วยงานภาครัฐ  โรงแรม  ธุรกิจการท่องเที่ยว
 อาจารย์ให้นักศึกษาปรึกษาผ่าน facebook ได้ตลอดเวลาและให้นักศึกษาแต่ละรายหรือรายกลุ่มเข้ามาปรึกษาได้ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา                     นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะและทำคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม        มีความระมัดระวังในการใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นักศึกษาควรมีจริยธรรมดังต่อไปนี้   1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ   2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม   3) มีจิตสำนึก และพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม
 สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในเนื้อหาวิชาเรียน 2. ให้ความสำคัญในการมีวินัย การตรงต่อเวลา และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการมีเมตตา กรุณา ความเสียสละ และการทำประโยชน์ให้กับชุมชน 4.  การเรียนรู้และการสอนจากกรณีศึกษา
 ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาการทำงานทันตามกำหนด 2) ประเมินการกระทำทุจริตในการสอบ 3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
1   มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี
2   มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการ ประสมประสานและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
3  มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่นๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์
4   สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล