เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช

Plant Propagation Technology

1.1 รู้เกี่ยวกับความสำคัญ ทฤษฎี หลัก และ วิธีการขยายพันธุ์พืชแบบใช้เพศ และไม่ใช้เพศ
1.2 รู้ และอธิบาย เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การตอนกิ่ง การตัดชำ การแบ่ง และแยก การต่อกิ่ง การทาบกิ่ง การติดตา
1.3 รู้ และอธิบาย เกี่ยวกับการใช้สารเคมีและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการขยายพันธุ์พืชแบบใช้เพศ และไม่ใช้เพศ
1.4 เข้าใจ และได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบใช้เพศและไม่ใช้เพศ
มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อให้นักศึกษานำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญ ทฤษฎี หลักและวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบใช้เพศและไม่ใช้เพศ ได้แก่ การผลิตเมล็ดพันธุ์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การตอนกิ่ง การตัดชำ การแบ่งและแยก การต่อกิ่ง การทาบกิ่ง การติดตา เป็นต้น ตลอดจนการใช้สารและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์พืชแบบใช้เพศ และไม่ใช้เพศ
 
5 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์
š1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
˜1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
˜1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
š1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถามหรือตอบคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียนในโอกาสต่าง ๆ
- ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ตัวอย่างที่ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการประพฤติที่ผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง  ให้ความสำคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ  การมีวินัยเรื่องเวลา การเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา การเคารพ และให้เกียรติแก่อาจารย์อาวุโส เป็นต้น
- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน และในโอกาสที่สาขา / คณะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม การมีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโส และอาจารย์
- การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน และการส่งรายงาน
- ประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยนักศึกษาอื่น ๆ ในรายวิชา
- นักศึกษาประเมินตนเอง
˜2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
˜2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
š 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ การสอนบรรยาย ร่วมกับการสื่อสารสองทาง โดยเน้นให้นักศึกษาหาทางค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Co-Operative Learning) การสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต การสอนแบบ e-Learning เป็นต้น
- เพิ่มการสอนนอกห้องเรียน โดยศึกษาจากประสบการณ์จริงในเรื่องที่ต้องสร้างความเข้าใจ
- การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค
- ทำรายงานรายบุคคล
- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน และในโอกาสที่สาขา / คณะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม การมีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโส และอาจารย์
- การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน และการส่งรายงาน
- ประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยนักศึกษาอื่น ๆ ในรายวิชา
- นักศึกษาประเมินตนเอง
˜3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
š 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
- สามารถคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาทั้งในและนอกชั้นเรียน (3.1)
- สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฏีเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานการผลิตไม้ผลที่มีคุณภาพในสถานที่จริง (3.1)
- การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค
- ทำรายงานรายบุคคล/รายงานกลุ่ม
-ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนทั้งราย
บุคคล และกลุ่ม
- การสอบข้อเขียนกลางภาค และปลายภาค
š4.1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
š4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
˜4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
š4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
- จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนที่นักศึกษามีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาอื่นและบุคคลภายนอก
- มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี่ยนกลุ่มทำงานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให้นักศึกษาทำงานได้กับผู้อื่น โดยไม่ยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกล้ชิด
- กำหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทำงานกลุ่ม อย่างชัดเจน
- ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
- ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่มของนักศึกษา
- ให้นักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม ทั้งด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านความรับผิดชอบ
- ให้นักศึกษาประเมินนักศึกษาอื่น ๆ ในรายวิชา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
˜5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
š5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
˜5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถามหรือตอบคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียนในโอกาสต่าง ๆ
- ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ตัวอย่างที่ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการประพฤติที่ผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างให้ความสำคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัยเรื่องเวลา การเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา การเคารพ และให้เกียรติแก่อาจารย์อาวุโส เป็นต้น
- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน และในโอกาสที่สาขาวิชา / คณะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม การมีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโส และอาจารย์
- การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน และการส่งรายงาน
- ประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยนักศีกษาอื่นๆ ในรายวิชา
- นักศึกษาประเมินตนเอง
6.1 สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง
6.2 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
6.3 สามารถปฏิบัติงานได้โดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติ
1. จัดเตรียมบทปฏิบัติการ แล้วให้นักศึกษา ทำการฝึกปฏิบัติ และรายงานผลการปฏิบัติ เพื่อให้คะแนนในภาคปฏิบัติการ
1. งานมอบหมายที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2. การสังเกต
3. การนำเสนองาน
4. การประเมินโดยเพื่อน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3, 2.1 รายงานจากงาที่ได้รับการมอบหมาย 2 ครั้ง 1-18 12%
2 1.3, 2.1, 4.3, 5.1, 5.3 รายงานกลุ่ม เรื่อง การขยายพันธุ์พืช 18 8%
3 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 การสอบกลางภาค 9 30%
4 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 การสอบปลายภาค 19 35%
5 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 การประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 1-18 3%
6 1.3, 4.2, 4.3, 4.4 การประเมินพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ 1-18 3%
7 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 การประเมินตนเองของนักศึกษา พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ 1-18 3%
8 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 การประเมินด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม โดยนักศึกษาสมาชิกกลุ่ม 1-18 3%
9 5.1, 5.2, 5.3 การประเมินด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน โดยนักศึกษาอื่นๆ ในรายวิชา 1-18 3%
อนุชา จันทรบูรณ์. 2550. หลักการไม้ผล. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน. 424 หน้า.
กรมส่งเสริมการเกษตร. 2548. การส่งออกผลไม้และผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของไทย ปี 2544 – 2548 (ม.ค. – ก.ย(ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา http://www.doae.go.th/data/fruit. (15 ต.ค. 2548). นพดล จรัสสัมฤทธิ์. 2537. ไม้ผลเขตหนาว. สำนักพิมพ์รั้วเขียว, กรุงเทพฯ. 122 น. บัญญัติ บุญปาล. 2522. หลักการทำสวนไม้ผล. คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา, ชลบุรี.   272 น.


มานิต มานิตเจริญ. 2539. พจนานุกรมไทย. บริษัทรวมสาส์น (1997) จำกัด วังบูรพา, กรุงเทพฯ. 1,142 น. ระพีพรรณ ใจภักดี. 2544. ผลไม้ชุดที่ 1. สำนักพิมพ์แสงแดดเพื่อนเด็ก, กรุงเทพฯ. 72 น. ราชบัณฑิตยสถาน. 2526. พจนานุกรม สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ ถนนแพร่งสรรพศาสตร์, กรุงเทพฯ. 930 น. ราชบัณฑิตยสถาน. 2541. ศัพท์พฤกษศาสตร์ อังกฤษ – ไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรุณการพิมพ์ เขตพระนคร, กรุงเทพฯ.    366 น. วิจิตร วังใน. 2511. หลักการไม้ผล. แผนกวิชาพืชศาสตร์ (สาขาพืชสวน) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพ ฯ. 307 น.


วิรัตน์ ชวาลกุล. 2538. ไม้ผลและการเพาะปลูก น.122 – 130 ใน บัณฑูรณ์ วาฤทธิ์ (ผู้รวบรวม) หลักการพืชสวน.  ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.

10) สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์. 2544. สรีรวิทยาของพืช. ภาควิชา
      พฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
      237 น.
11) สัมฤทธิ์ เฟื่องจันทร์. 2527. หลักวิชาพืชสวน เล่ม 2. คณะเกษตรศาสตร์
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น. 376 น.
12) สุเมธ เกตุวราภรณ์. 2537. ไม้ผลเบื้องต้น. สาขาวิชาไม้ผล ภาควิชา
      พืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้,
      เชียงใหม่. 210 น.
13) อนุชา จันทรบูรณ์. 2534. หลักการไม้ผล. คณะวิชาพืชศาสตร์
      สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน, น่าน. 73 น.
14) Cannell, M.G.R., 1989. Food crop potential of tropical tree.
      Experimental Agriculture : 313 – 326
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยสาขา จากการสังเกตขณะสอน และการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
สาขากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทำรายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กำหนดทุกภาคการศึกษา สาขากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอน/การวิจัยในชั้นเรียน และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่มีปัญหา ทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา มีการประชุมอาจารย์ทั้งสาขาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
สาขามีคณะกรรมการประเมินการสอนทำหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของสาขา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
สาขามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของสาขา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน และกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เสนอต่อหัวหน้าสาขา เพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป