หลักมูลวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Fundamentals of Electronics Engineering

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานหลักทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อนาลอก หลักพื้นฐานทางลอจิกดิจิตอล วงจรแปลงสัญญาณ A to D ไปจนถึงวงจรควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้น
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐาน พื้นฐานหลักทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้อง และนำไปประยุกต์ใช้งานต่างๆ ในปัจจุบัน
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำต่าง ๆ เช่น ไดโอด ซีเนอร์ไดโอด ซอตกีไดโอดและไดโอดเปล่งแสง ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์และทรานซิสเตอร์แบบสนามไฟฟ้าเจเฟ็ต และมอสเฟ็ต การไบแอสวงจรทรานซิสเตอร์ และการวิเคราะห์วงจรทรานซิสเตอร์โดยใช้วงจร ต้นแบบของวงจรแบบคอลเล็กเตอร์ร่วม เบสร่วม และอิมิตเตอร์ร่วมชนิดที่มีและไม่มีความต้านทาน อัตราการตอบสนองความถี่ วงจรแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง และวงจรควบคุมแรงดันให้คงที่ แนะนำวงจรรวมออปแอมป์ และการประยุกต์ใช้งาน วงจรกรองความถี่แบบพาสซีฟ และ แบบแอกทีฟ วงจรออสซิลเลเตอร์แบบต่าง ๆ วงจรอเนกระรัว และวงจรเอกระรัว
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล