การจัดการสารสนเทศ

Information Management

1.  ทฤษฎีและแนวคิดระบบสารสนเทศขององค์กร
2.  บทบาทของสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.  การวิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กร
4.  การใช้ระบบสนันสนุนการตัดสินใจในองค์กร
5.  เรียนรู้จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศและระบบสารสนเทศในองค์กร  การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการ  การใช้ระบบสนันสนุนการตัดสินใจ  โดยการปรับปรุงเนื้อหาเป็นไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล การบริหารฐานข้อมูล การกำหนดความปลอดภัยของข้อมูล การสำรองและกู้คืนข้อมูล สถาปัตยกรรมเอ็นเทีนร์ ระบบคลังและเหมืองข้อมูล ฐานข้อมูลเฉพาะทาง เช่น ฐานข้อมูลแผนที่ ฐานข้อมูลสื่อประสม เป็นต้น
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล