การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

Plant Tissue Culture

1.   วัตถุประสงค์ของรายวิชา   :  เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. รู้ถึงประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
๒. เข้าใจการเตรียมห้องและเครื่องมือในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
๓. เข้าใจการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
๔. เข้าใจการเลือกชิ้นส่วนและการแยกเนื้อเยื่อพืช
๕. เข้าใจเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
๖. เข้าใจขั้นตอนการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเนื้อเยื่อพืช
๗. เข้าใจวิธีการนำต้นอ่อนออกปลูก
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา:  
ปรับปรุงเนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชาโดยเพิ่มเติมงานวิจัยใหม่
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา:  
ปรับปรุงเนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชาโดยเพิ่มเติมงานวิจัยใหม่
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติถึงหลักการและเทคนิคขั้นพื้นฐานของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ประโยชน์ของเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมห้องและเครื่องมือในการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาหาร การเลือกชิ้นส่วนพืชและการแยกเนื้อเยื่อพืช การนำชิ้นส่วนพืชเริ่มต้นไปเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ การย้ายและเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเจริญเติบโตและการพัฒนาของเนื้อเยื่อพืช การเตรียมต้นกล้าและการย้ายปลูก ธุรกิจการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชกับการพัฒนาทางการเกษตร
3.  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล   1 ชั่วโมง/สัปดาห์          ห้อง 923 โทร 0896405339
    หรือ e-mail: sureerat_agi@hotmail.com เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล