เทคโนโลยีโรงเรือน

Greenhouse Technology

ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับระบบโรงเรือนแบบปิด ที่มีเทคโนโลยีเกี่ยวกับดิน น้า อุณหภูมิ แสง ความชื้น การตรวจสอบ PH โดยใช้เทคโนโลยีผ่านแอฟฟิเคชั่นในสมาร์ทโฟน การนาการออกแบบด้านการควบคุมที่มีเทคโนโลยีล้าสมัยมาใช้ร่วมกับระบบในโรงเรือน
ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับระบบโรงเรือนแบบปิด ที่มีเทคโนโลยีเกี่ยวกับดิน น้า อุณหภูมิ แสง ความชื้น การตรวจสอบ PH โดยใช้เทคโนโลยีผ่านแอฟฟิเคชั่นในสมาร์ทโฟน การนำการออกแบบด้านการควบคุมที่มีเทคโนโลยีล้าสมัยมาใช้ร่วมกับระบบในโรงเรือน
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ (3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
อธิบาย ความหมาย ข้อดี ข้อเสีย  แบ่งกลุ่มระดมความคิด    แนะนำและยกตัวอย่าง  บอก ระเบียบการเข้าชั้นเรียน
- สอบข้อเขียน  - นำเสนอในชั้นเรียน - ผลการเข้าชั้นเรียน  - การส่งงานที่มอบหมายตามเวลา  - การทำงานร่วมกับผู้อื่น
(1) มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
สอน อธิบาย ยกตัวอย่าง ตามวิชาการ  ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถามหรือตอบคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ ในชั้นเรียนในโอกาสต่างๆ
- สอบย่อย  - สอบข้อเขียนกลางภาค  - สอบข้อเขียนปลายภาค
(2) มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
การมอบหมายงานให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด และนำเสนอ
- ประเมินระบบการทำแบบฝึกหัดและการนำเสนอ
(3) สามารถทำงานเป็นทีมและสามรถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี่ยนกลุ่มทำงานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให้นักศึกษาทำงานได้กับผู้อื่น โดยไม่ยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกล้ชิด
ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่มของนักศึกษา
(2) สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
-  แนะนำให้นักศึกษาใช้เครื่องคิดเลขพอสังเขป  -  เปิด facebook  สำหรับสอบถามปัญหาที่นักศึกษายังไม่เข้าใจในเวลาเรียน  และลงเนื้อหาพร้อมเฉลยแบบฝึกหัด
- จากการส่งงานและการใช้เครื่องคิดเลข  - จากสมาชิกของกลุ่ม  facebook ที่เรียนในรายวิชานั้น
-
-
-
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะทางความสัมพันธ์และความรับผิดชอบ ทักษะเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (1.2) , (1.3), (2.1) ,(3.2) , (4.3),(5.2) - การทำแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมาย - การกำหนดเวลาการส่งงานแล้วนักศึกษาส่งตรงตามเวลาที่กำหนด - การเข้าห้องเรียน และพฤติกรรมในห้องเรียน - การใช้ทรัพยากรอย่างคุมค่า เช่น ทำแบบฝึกหัดลงในสมุดที่เหลือ หรือการใช้กระดาษครบทั้ง 2 หน้า เป็นต้น - เนื้อหาของรายงานที่ได้รับมอบหมาย - ความถูกต้องของแบบฝึกหัด - ความซื่อสัตย์ในการสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 5 %
2 ทักษะทางปัญญา ทักษะเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (2.1) ,(3.2) ,(5.2) - คะแนนสอบ 3 ครั้ง - แบบฝึกหัดที่ส่งในภาคเรียน ตลอดภาคการศึกษา 90 %
3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา (1.2) ,(2.1) ,(3.2) ,(5.2) - การทำแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมาย - การกำหนดเวลาการส่งงานแล้วนักศึกษาส่งตรงตามเวลาที่กำหนด - การเข้าห้องเรียน และพฤติกรรมในห้องเรียน - การใช้ทรัพยากรอย่างคุมค่า เช่น ทำแบบฝึกหัดลงในสมุดที่เหลือ หรือการใช้กระดาษครบทั้ง 2 หน้า เป็นต้น - เนื้อหาของรายงานที่ได้รับมอบหมาย - ความถูกต้องของแบบฝึกหัด - ความซื่อสัตย์ในการสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 5 %
1. เทคโนโลยีการปลูกผักอินทีย์ในระบบโรงเรือน, 2558. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห(งชาติ (สวทช.)
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยภาควิชา จากการสังเกตขณะสอน และการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
แผนกวิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  มีการประชุมอาจารย์ในแผนกวิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
แผนกวิชามีคณะกรรมการประเมินการสอนทำหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของแผนกวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
แผนกวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของแผนกวิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เสนอต่อหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป