การออกแบบเครื่องจักรกล

Machine Design

๑. เข้าใจหลักการออกแบบเครื่องจักรกล และสมบัติของวัสดุ
๒. เข้าใจทฤษฎีการเสียหาย
๓. มีทักษะการออกแบบรอยต่อด้วยสลักเกลียว
๔. มีทักษะการออกแบบสกรูส่งกำลัง
๕. มีทักษะการออกแบบสปริง
๖. มีทักษะการออกแบบเพลา
๗. เข้าใจหลักการออกแบบเฟือง
๘. เข้าใจหลักการออกแบบรองลื่น
๙. เข้าใจหลักการออกแบบคัปปลิง เบรก และคลัทช์
๑๐. มีทักษะการออกแบบสายพานและโซ่
๑๑. สามารถออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม
 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจหลักการออกแบบเครื่องจักรกล และสามารถออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลได้อย่างเหมาะสม
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบเครื่องจักรกล สมบัติของวัสดุ ทฤษฎีการเสียหาย การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลพื้นฐาน เช่น สลักเกลียวยึด สกรูส่งกำลัง สปริง เพลา เฟือง รองลื่น คัปปลิง เบรค คลัทช์ สายพาน โซ่ และโครงงานการออกแบบ
อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล